RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

привязка до реального курсу валюти в договорі


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/07/10 18:13  ss13 > bibigon78    18/09/09 13:19Дерево
имеет ли право ТОВ Финансовая компания привязиваться к курсу доллара,если кредит выдан в гривне

22/09/09 16:09  LevkoОтправить письмо > bibigon78    22/09/09 14:47Дерево
саме так

22/09/09 14:47  bibigon78Отправить письмо > Levko    22/09/09 11:58Дерево
Ви це про що?
Про те, що у розміщеному Вами екстракту немає ТОЧНОГО посилання на порушення у вигдляді застосування валютної прив'язки?

22/09/09 11:58  LevkoОтправить письмо > bibigon78    18/09/09 13:19Дерево
Чомусь не знаходжу в Інструкції Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами затв. Наказом Мінекономіки:

1.4. Підставою для застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін є одержання суб'єктами господарювання необгрунтованої виручки в результаті порушення ними чинного в періоді, що перевіряється, порядку встановлення та застосування цін і тарифів, які регулюються уповноваженими органами відповідно до вимог законодавства.
Порушеннями порядку встановлення і застосування цін, за які накладаються економічні санкції, є, зокрема:
нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів, що регулюються;
застосування вільних цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) за умови запровадження для них режиму державного регулювання;
застосування цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) з рентабельністю, рівень якої перевищує встановлений відповідно до законодавства граничний;
застосування цін (тарифів) з порушенням запровадженого порядку обов'язкового декларування їх зміни;
завищення або заниження розміру передбачених законодавством податків та обов'язкових зборів, що включаються в структуру ціни, або їх невключення в структуру ціни, що регулюється;
включення в структуру регульованих цін (тарифів) не передбачених законодавством витрат або витрат понад установлені розміри;
включення у вартість продукції та послуг, ціни (тарифи) на які регулюються, фактично не виконаних або виконаних не в повному обсязі послуг (робіт);
застосування торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок) понад установлений граничний розмір;
застосування цін (тарифів) суб'єктами господарювання за види послуг (робіт), які не передбачені визначеними нормативно-правовими актами, що встановлюють для них відповідні переліки платних послуг;
застосування цін і тарифів з порушенням інших запроваджених методів регулювання.

18/09/09 13:19  bibigon78Отправить письмо > Levko    23/07/09 16:43Дерево
Шановний, ви мабуть не прочитали все. Останній абзац якраз і говорить про визначення ціни у нац валюті, а саме її конвертації у гривню на день здійснення оплати, або на дату виставлення рахунку (цей варіант, як на мене краще).

А вот другой вариант подхода "Ни в коем случае!"
ЦЕНЫ В ВАЛЮТЕ
Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003г. №435-IV (изм. ЗУ от 19.06.2003г. №980-IV, 18.11.2003г. №1255-IV, 12.05.2004г. №1713-IV)

Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин
2. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання.
Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.
2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.
Стаття 524. Валюта зобов'язання
1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.
2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.
2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
3. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003г. №436-IV

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
3. Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах:
збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин - за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності;
фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин - за додержанням суб'єктами господарювання кредитних зобов'язань перед державою і розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни;
Стаття 180. Істотні умови господарського договору
2. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
3. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. ...
5. Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України. За згодою сторін у господарському договорі може бути передбачено доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними.

Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях
1. Ціна (тариф) у цьому Кодексі є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб'єкти господарювання.
2. Ціна є істотною умовою господарського договору. Ціна зазначається в договорі у гривнях. Ціни у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) можуть визначатися в іноземній валюті за згодою сторін.
Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань
1. Платежі за грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом.
2. Грошові зобов'язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Грошові зобов'язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб'єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов'язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону.
3. Відсотки за грошовими зобов'язаннями учасників господарських відносин застосовуються у випадках, розмірах та порядку, визначених законом або договором.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 №15-93 (змін. Господарським КУ).
Стаття 3. Статус валюти України
1. Валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України.
Стаття 5. Ліцензії Національного банку України
4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:
г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку формування цін" від 18.12.98 №1998 ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Встановити, що формування, встановлення та застосування суб'єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється виключно у національній грошовій одиниці. Вважати під час формування цін обгрунтованим врахування витрат у доларовому еквіваленті лише в частині імпортної складової структури ціни.

Державна інспекція з контролю за цінами Лист від 06.10.2003 р. N 32/3-7/1889
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №1998 "Про удосконалення порядку формування цін" встановлено, що формування, встановлення та застосування суб'єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється виключно у національній грошовій одиниці. Під час формування цін вважається обґрунтованим врахування витрат у доларовому еквіваленті лише в частині імпортної складової структури ціни.
У разі недотримання вимог зазначеної постанови до порушників застосовуються міри відповідальності, передбачені Законом України "Про ціни і ціноутворення". Зокрема, у випадках реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами, сформованими в еквіваленті іноземної валюти (тобто з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 1998) підлягає вилученню в доход бюджету зі штрафом у подвійному розмірі необґрунтовано одержана виручка, що утворилася за рахунок зміни курсу іноземної валюти з моменту реалізації продукції.
Крім того, відповідно до ст. 1652 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім застосування зазначених видів санкцій, на підставі ст. 48 Цивільного кодексу та відповідно до п. 10 роз'яснення Вищого арбітражного суду від 12.03.99 N 02-5/111 угода може бути визнана недійсною як така, що порушує вимоги постанови Кабінету Міністрів України. Оцінка щодо правомірності угод відноситься виключно до компетенції господарського суду.

Резюме: Новый Гражданский кодекс Украины разрешает устанавливать эквивалент денежного обязательства в иностранной валюте (ст.524 и 533 ГКУ), однако законом (в том числе Хозяйственным кодексом Украины) могут устанавливаться особенности регулирования имущественных отношений в сфере хозяйствования (ч.2 ст.9 ГКУ), к которым относятся отношения с участием юридических лиц.
Статьи 189 и 198 ХКУ предусматривают, что цена в хозяйственных договорах устанавливается в гривнах, а в иностранной валюте цена может устанавливаться во внешнеэкономических договорах и договорах, оплата по которым может производиться в такой валюте (между резидентами на основании лицензии).
Порядок определения цены устанавливается законами и постановлениями Кабинета министров Украины (ч.5 ст.180 ХКУ).
Не отменено и продолжает действовать Постановление КМУ от 18.12.98 №1998, которое также требует формировать и устанавливать цены в национальной валюте – гривне (и только в исключительных случаях допускает учет долларового эквивалента при формировании цен).
Следовательно, актуальными являются разъяснения Государственной инспекции по контролю за ценами, в которых установление цен в валютном эквиваленте квалифицируется как нарушение, влекущее:
- для продавца – изъятие необоснованно полученной выручки и штрафа в двойном ее размере;
- для покупателя – доплату налога на прибыль и НДС, вследствие уменьшения валовых расходов и НДС кредита при признании недействительным условия о формировании цены в валютном эквиваленте, а также применение штрафов (до 50%) на сумму недоимки.

18/09/09 11:34  LionS > Levko    30/07/09 14:49Дерево
Как вариант для EUR, использовать тот же средневзвешенный курс межбанка USD/UAH с сайта НБУ и применив кросс-курс по официальным курсам EUR/USD на ту же дату. Полученный курс будет немного меньше публикуемого курса межбанка на прочих сайтах, но все равно компенсирует разрыв с официальным EUR/UAH. Плюс все курсы в формуле ссылаются на источник НБУ, то есть вероятность споров меньше.

18/09/09 10:45  LionS > Levko    30/07/09 14:49Дерево
Формулировка хороша, но опять же, что считать источником средневзвешенного курса межбанка? На сайте НБУ публикуется таковой только по доллару, и то судя по значению похоже с учетом аукционного льготного курса...

30/07/09 14:49  LevkoОтправить письмо > Booh    30/07/09 12:44Дерево
а як щодо такого формулювання:
"Сума рахунку визначається з урахуванням середньозваженого курсу ЄВРО/гривня, встановленого на Міжбанківському валютному ринку України на день, що передує дню виставлення рахунку, помноженого на коефіцієнт 1,0х.
Середньозважений курс ЄВРО/гривня, встановлений на Міжбанківському валютному ринку України на день, що передує дню виставлення рахунку підтверджується довідкою уповноваженого банку Постачальника, яка додається до відповідного рахунку-фактури."

???

30/07/09 12:44  Booh > Финансист    30/07/09 12:24Дерево
ну да, по данным НБУ вроде и математика сходится, и смотреть гораздо приятней :)
но для коммерсантов не годится.

30/07/09 12:24  ФинансистОтправить письмо > Booh    30/07/09 12:08Дерево
У НБУ курс с учетом интервенций НБУ, которые проходят после закрытия межбанка.
У сайтов чистый курс межбанка.

30/07/09 12:08  Booh > Levko    30/07/09 11:42Дерево
Тот курс межбанка, который на сайте НБУ - декоративный, реальность мало отражает.

На Нацбанке: Середньозважений курс
на міжбанківському ринку 29.07.2009
грн. за 100 доларів США 785.11

На выше предлагаемом ufs.kiev.ua:
29.07.2009 818.0000 824.0000

30/07/09 11:48  bffdzhz > Levko    30/07/09 11:44Дерево
*Міжбанк – курс гривні для продажу євро або долару США за гривні по міжбанківському курсу гривні, що визначається згідно наступних даних (на розсуд Постачальника):
- або з сайту www.ufs.kiev.ua,
або
- або з сайту www.udinform.com (береться курс гривні під словом ASK з колонки «Мах за період»).
Достатнім доказом існування курсу Міжбанку на визначену дату є роздруківка відповідної сторінки з сайту, що зроблена Постачальником та засвідчена підписом уповноваженої особи Постачальника та печаткою Постачальника.

30/07/09 11:44  LevkoОтправить письмо > Сергій Вікторович    23/07/09 14:31Дерево
"можна прив'язатися до обмінного курсу, наприклад, вашого банку? Все ж таки буде більш менш реальний курс!"

Банк не дає відповідної довідки-підтвердження, яку ми збилалися додавати до рахунка...

30/07/09 11:42  LevkoОтправить письмо > dmitrip    23/07/09 16:59Дерево
На сайті НБУ є 2 види середньозваженого курсу - готівковий (курс купівлі і курс продажу) та курс на міжбанку. Є тільки інформація по долару США.

23/07/09 16:59  dmitripОтправить письмо > Levko    23/07/09 12:30Дерево
Может, привязаться к средневзвешенному курсу на сайте НБУ? Публикуется на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Только не знаю, корректируется ли в течение дня, и можно ли посмотреть историю курса по дням. Ну и для страховки указать другие сайты, где дублируется этот курс, на случай, если в нужный момент сайт НБУ будет недоступен.

23/07/09 16:43  LevkoОтправить письмо > bibigon78    23/07/09 16:07Дерево
А де ж тут визначення ціни в гривні (ст.189 ГК)???
Не знаю, але якось дико звучатиме напр. "податок на додану вартість в розмірі 0 000,00 (_____тисячі) євро."

Наскільки я рорумію положення ст. 524 ЦК - споч. гривня має бути а потім (за бажанням) еквівалент у ЄВРО.

23/07/09 16:07  bibigon78Отправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/09 14:48Дерево
ЗАМОВНИК зобов’язаний сплатити ВИКОНАВЦЮ загальну вартість послуг у гривневому еквіваленті у сумі ))000,00 (_________тисяч) євро, яка включає відповідний податок на додану вартість в розмірі 0 000,00 (_____тисячі) євро. Гривневий еквівалент розраховується ВИКОНАВЦЕМ на день виставлення відповідного рахунку за офіційним обмінним курсом гривні встановленим Національним Банком України. Усі рахунки виставляються виключно у гривні.

ЗАМОВНИК зобов’язаний конвертувати усі грошові кошти, які переказуються згідно з цим Додатком , у гривні за офіційним курсом обміну валют гривні до євро встановленим Національним Банком України на дату здійснення оплати та ЗАМОВНИК несе відповідальність за усі витирати, пов’язані з такою конвертацією.

23/07/09 15:02  LevkoОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/09 14:48Дерево
А то вже друге питання - на який потім курс орієнтуватися при оплатах...
Напр., при визначенні суми - на курс, погоджений Сторонами (де-факто навязаний однією Стороною)
А вже при розрахунках орієнтуватися на міжбанк.

Чи бажано одразу на одне джерело визначення курсу орієнтуватися?

23/07/09 14:52  а? > Levko    23/07/09 12:30Дерево
..плата составляет эквивалент 000 долларов США, который выплачивается в гривне, по курсу, установившемуся на межбанковском валютном рынке на день платежа.


23/07/09 14:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Levko    23/07/09 14:29Дерево
и что Вам даст эта формулировка при изменении курса?

23/07/09 14:46  LevkoОтправить письмо > Сергій Вікторович    23/07/09 14:31Дерево
В банку також може змінюватися курс по кілька раз в день... Хіба на якусь конкрентну годину.
А розрахунки як тоді щоб отримати бажану суму в ЄВРО?

23/07/09 14:31  Сергій Вікторович > Levko    23/07/09 14:29Дерево
Левко здоров, я ще подумав, а можна прив'язатися до обмінного курсу, наприклад, вашого банку? Все ж таки буде більш менш реальний курс!

23/07/09 14:29  LevkoОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/09 14:11Дерево
А як щодо такого формулювання:
Загальна сума Договору складає _________________ гривень (__________________________________ гривень, ________________ копійок), включаючи податок на додану вартість у розмірі ________________ гривень (______________________ гривень, _____________________ копійки).

"Загальна сума Договору складена, виходячи з погодженого Сторонами розрахункового курсу гривні до ЄВРО на дату укладення Договору: 1 EUR = ______________ ГРН.
Керуючись п. 2 ст. 524, п. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України, Сторони визначили грошовий еквівалент загальної суми Договору в Євро на дату укладення договору в розмірі ___ Євро."

23/07/09 14:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > цена в валюте    23/07/09 14:09Дерево
а где реальный курс брать будете? его кто-то официально публикует?

23/07/09 14:09  цена в валюте > yalena    23/07/09 14:07Дерево
как и кем?

23/07/09 14:07  yalena > Levko    23/07/09 12:30Дерево
указать сумму в гривнах с эквивалентом в валюте на день подписания договора, предусмотреть, что если на момент исполнения договора курс изменится, то цена будет пересмотрена в соответствии с курсом валют на момент исполнения договора.

23/07/09 13:54  LevkoОтправить письмо > chica    23/07/09 13:19Дерево
В якому розумінні ця фраза?
Те, що в договорі має бути вказана сума в гривні - це само собою і не обговорюється.

23/07/09 13:19  chica > Levko    23/07/09 12:30Дерево
можно изначально установить в договоре сумму в гривнах

23/07/09 12:30  LevkoОтправить письмо   Дерево
Яким чином можна привязатися до реального курсу валюти, а не до НБУ, так щоб можна було за отриману гривню реадьно купити валютний еквівалент"?
До міжбанка не привяжешся, бо там немає якоїсь єдиної цифри...
В кого які думки з цього приводу?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100