RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Справки и Объявления

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Трехсторонний договор о переуступке долга


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
27/05/16 14:08  Red Tag > ротор    27/05/16 13:19Дерево
Не мешайте спиритическому сеансу

27/05/16 13:19  роторОтправить письмо > plah    27/05/16 13:10Дерево
за гугл не заплатили?
ищите "зразок договору відступлення права вимоги", или "зразок договору переведення боргу".

27/05/16 13:10  plah > associate_25    15/10/09 10:41Дерево
Помогите, пожалуйста, текстом трехстороннего договора о переуступке долга на услуги по перевозке. Спасибо. Очень срочно

22/11/10 18:48  Alex.uvrk > Кнопа    15/10/09 14:14Дерево
Этот договор мне подходит

21/10/09 09:54  КнопаОтправить письмо > allo    15/10/09 15:15Дерево
Точно, очепятка, думаю что перед выдачей договора Вы все равно его прочитали, так что сразу же все исправили.

15/10/09 15:15  alloОтправить письмо > Кнопа    15/10/09 14:15Дерево
п. 3.1.2, это, наверное, ошибка.
Нужно "Передати Новому кредитору.......

15/10/09 14:21  alloОтправить письмо > Кнопа    15/10/09 14:15Дерево
Спасибо, Вы меня очень выручили.

15/10/09 14:15  КнопаОтправить письмо > allo    15/10/09 12:13Дерево
Учтите только один момент в данном договоре - уступка права требования может быть оплатной и безоплатной, в данном примере она безоплатная, при оплатной - нужно прописать порядок, размер и сроки оплаты.

15/10/09 14:14  КнопаОтправить письмо > allo    15/10/09 12:13Дерево
ДОГОВІР
про відступлення права вимоги

м. Київ
„___” ________ 2009 р.

Сторони:

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», надалі іменується «Первісний кредитор» в особі директора ________________., що діє на підставі Статуту, і є платником податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», надалі іменується «Новий кредитор» в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту, і є платником податку на прибуток на загальних підставах, з другої сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», надалі іменується «Боржник», в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту, і є платником податку на прибуток на загальних підставах, з третьої сторони, уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет договору.
1.1. Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно з Договором про надання послуг № _________ від “____” ___________ 2009 р. (далі Основний Договір) з Боржником, а Новий кредитор приймає право вимоги що належне Первісному кредитору за Основним Договором.
1.2. За цим Договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов'язань за Основним договором.
1.3. Боржник заявляє про свою згоду на заміну Первісного кредитора по Основному договору на Нового Кредитора і підтверджує наявність у нього грошового зобов’язання по Основному договору перед Первісним кредитором у розмірі ___________________ грн. (_______________________________________________________) в тому числі ПДВ ____________ грн. (__________________________________________________________), яке після підписання цього Договору стане зобов’язанням Боржника перед Новим Кредитором.

2. Оплата та порядок розрахунків.

2.1. Відступлення права вимоги за цим Договором є безоплатним.
2.2. Первісний кредитор зобов'язується в день укладення даного Договору передати Новому кредитору оригінали всіх документів, в тому числі договір з Боржником та первинні бухгалтерські документи, які стосуються Основного договору.
2.3. Боржник зобов’язується підписати Акт звірки з Новим Кредитором протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору.

3. Права та обов’язки сторін.

3.1. Обов’язки Первісного кредитора:
3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно з умов цього Договору.
3.1.2. Передати Первісному кредитору усі необхідні документи, які засвідчують права що передаються, в термін до “___” _____________ 2009 р., та інформацію яка важлива для їх здійснення.
3.1.3. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги.
3.2. Обов'язки Нового кредитора:
3.2.1. Виконувати умови договору укладеного між Боржником та Первісним кредитором.
3.3. Права Первісного кредитора:
3.3.1. Має право на належне виконання Новим кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.
3.3.2. Не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.
3.4. Права Нового кредитора:
3.4.1. Має право на належне виконання Первісним кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.


5. Строк дії Договору

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6. Зміна умов Договору та інші положення.

6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
6.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.3. Даний Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
6.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін:

15/10/09 12:13  alloОтправить письмо > associate_25    15/10/09 10:41Дерево
Очень нужен трехсторонний договор "про відступлення права вимоги"

15/10/09 11:42  alloОтправить письмо > associate_25    15/10/09 10:41Дерево
Спасибо вам огромное.Как оказалось нужен трехсторонний договор "про відступлення права вимоги". Может у Вас есть? Там где меняется кредитор.
Еще раз огромное спасибо за оперативній ответ.

15/10/09 10:41  associate_25Отправить письмо > allo    15/10/09 10:18Дерево
ДОГОВІР
про переведення боргу
м. ____________ "___" ____________ 200_ р.
________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Первісний боржник") в особі ____________________________
______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та
________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Новий боржник") в особі _______________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та
________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Кредитор") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________, з третьої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")
на підставі статей 520 - 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. Цим Договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника) у зобов'язанні, що виникає із Договору ____________ N ___ від "___" ___________ ____ р., укладеного між Первісним боржником та Кредитором (надалі іменується "Основний договір").
2. Первісний боржник переводить на Нового боржника борг (грошове зобов'язання) у розмірі ________________________________ грн., що виник на підставі п. ___ Основного договору, а Новий боржник погоджується виконати зазначене грошове зобов’язання.
3. Кредитор не заперечує проти заміни Первісного боржника Новим боржником в Основному договорі і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
4. Новий боржник має право висунути проти вимоги Кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між Кредитором та Первісним боржником за Основним договором.
5. Новий боржник, підписуючи цей Договор, підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (документація), пов'язана із Основним договором, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основним договором між Первісним боржником та Кредитором.
6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
7. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
8. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
9. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПЕРВІСНИЙ БОРЖНИК НОВИЙ БОРЖНИК КРЕДИТОР

15/10/09 10:18  alloОтправить письмо   Дерево
Помогите, пожалуйста, текстом трехстороннего договора о переуступке долга. Спасибо. Очень срочно.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100