RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Особенности зачет службы в ОВД в стаж госслужбы


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
18/12/09 16:58  drwindОтправить письмо > Dow-Jones    17/12/09 09:18Дерево
Всем спасибо за информацию и активное участие!

18/12/09 16:54  drwindОтправить письмо > drwind    18/12/09 16:51Дерево
Сюда же выдержки из постановления 1410:
=================================================
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 1997 р. N 1410
Київ
Про створення єдиної системи військової освіти
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2003 року N 1402,
від 20 квітня 2007 року N 646,
від 26 вересня 2007 року N 1170
З метою вдосконалення системи підготовки військових кадрів з урахуванням потреб Збройних Сил та інших військових формувань Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити:
Концепцію військової освіти в Україні та заходи щодо її реалізації (додаються);
перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти (додається).
2. Пункт 2 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20.04.2007 р. N 646)
3. Затвердити Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти (додається).
4. Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час формування Програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України передбачати окремим рядком у розрахунках до Державного бюджету України та кошторисі замовника кошти на фінансування підготовки військових фахівців.
5. Підготовку кадрів у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти здійснювати на підставі договорів між міністерствами та іншими органами виконавчої влади, в підпорядкуванні яких перебувають ці заклади, за рахунок їх цільового фінансування.
6. Міністерству освіти у двомісячний термін створити в установленому порядку структурний підрозділ з питань підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

............


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти
(У тексті Переліку слова "Держкомкордон" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)


************************************************************************************
* * Міністерства та інші* Міністерства та *
* Найменування вищого навчального * центральні органи * інші центральні *
* закладу * виконавчої влади, в* органи виконавчої *
* * інтересах яких * влади, в інтересах *
* * здійснюється * яких можливо *
* * підготовка * здійснювати *
* * * підготовку *
************************************************************************************
........................

3. Вищі навчальні заклади МВС

Національна академія внутрішніх МВС
справ

Київський інститут внутрішніх справ - " -
при Національній академії
внутрішніх справ

Львівський інститут внутрішніх - " -
справ при Національній академії
внутрішніх справ

Університет внутрішніх справ - " -

Донецький інститут внутрішніх справ - " -

Запорізький юридичний інститут - " -

Луганський інститут внутрішніх - " -
справ

Одеський інститут внутрішніх справ - " -

Харківський інститут пожежної МВС, Міноборони МНС, НКАУ
безпеки

Черкаське пожежно-технічне МВС
училище

Дніпропетровське училище міліції - " -

Донецьке училище міліції - " -

Львівське пожежно-технічне - " - НКАУ
училище

Чернігівське училище внутрішніх - " -
справ

18/12/09 16:51  drwindОтправить письмо > drwind    18/12/09 16:49Дерево
Добавляем базовые нормы:

Закон України «Про міліцію»

Стаття 9. Залучення до виконання завдань міліції інших працівників органів внутрішніх справ
До виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть залучатись інші працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ. На них, а також на курсантів, слухачів, ад'юнктів, інших атестованих працівників, у тому числі й викладацького складу навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, поширюються права і обов'язки, гарантії правового і соціального захисту та відповідальність працівників міліції.

Стаття 16. Особовий склад міліції
Особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції.
Працівники міліції мають єдиний формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, що видається безплатно, і відзнаки. Працівникам міліції видається службове посвідчення.
Використання спеціальних звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення працівника міліції особою, яка не є працівником міліції, тягне за собою відповідальність за законом.

Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше засуджувались за вчинення злочину.Законом України „Про військовий обов'язок і військову службу"

Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання обов'язків військової служби
1. Початком проходження військової служби вважається:
….
3) день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України
від 10 січня 2002 року Із змінами і доповненнями

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:

Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;

державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України;

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;

міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;

підрозділи судової міліції;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим
згідно із Законом України від 18.05.2004 р. N 1724-IV,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

підрозділи місцевої міліції;

абзац восьмий статті 1 виключено

(абзац восьмий статті 1 у редакції
Закону України від 12.09.2002 р. N 138-IV,
виключено згідно із Законом
України від 18.09.2003 р. N 1181-IV)

з'єднання, військові частини, підрозділи, установи внутрішніх військ;

навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.


18/12/09 16:49  drwindОтправить письмо > Dow-Jones    17/12/09 09:18Дерево
Подытожил весь найденый материал:

Обгрунтування включення стажу курсанта ВНЗ МВС до стажу державної служби

Згідно з наданими ПІБ (далі – Працівник) документами (трудова книжка, довідка УМВС вих. №______ про займані в органах внутрішніх справ посади, фотокопія послужного списку, засвідчена ВРП УМВС, ______) було встановлено, що він з __.__.____ до __.__.____ проходив безперервно службу в органах внутрішніх справ. На момент звільнення його вислуга складала __ років, __ місяців, __ днів.
З __.__.____ Працівник був прийнятий на службу в органи внутрішніх справ на посаду курсанта Університету (інституту, школу, …) внутрішніх справ з присвоєнням йому спеціального звання рядового міліції (наказ закладу №___ від __.__.____) та зарахований на перший курс факультету №__ закладу. З цього часу до __.__.____ несення служби поєднував з навчанням.
Наказом закладу №___ від __.__.____ року йому присвоєно чергове спеціальне звання _________ міліції у зв’язку з закінченням закладу.
З __.__.____ прийнятий на роботу до ________ РВ УМВС України в _______ області на посаду _______________ (наказ УМВС №___ о/с від __.__.____), а з __.__.____ звільнений з органів внутрішніх справ у запас Збройних Сил за ст. 64 п. ”ж” (за власним бажанням) згідно з Положенням про проходження служби (наказ УМВС №___ від __.__.____).
Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою KM України № 283 від 03.05.1994 року із змінами до нього, внесеними постановами KM України №804 від 07.06.2006 року та № 36 від 24.01.2007 року (далі – Порядок) до стажу державної служби включається час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ (п. З, абзац 22 Порядку).
Як вбачається з наданих Працівником документів, __.__.____ Працівник був прийнятий на посаду рядового складу до університету (інституту, …) та йому було присвоєно встановлене законодавством спеціальне звання рядового міліції.
Відповідно до ст.18 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. Особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі слухачі й курсанти шкіл міліції, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ України.
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 №114 (надалі ¬¬¬– Положення) визначає порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх права і обов’язки.
Так, п.п. 1, 2 Положення передбачають, що до рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ належать особи, які перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ УРСР і яким присвоєно спеціальні звання, встановлені законодавством. Особам, які перебувають на службі в органах внутрішніх справ, присвоюються такі спеціальні звання: Рядовий склад - рядовий міліції, рядовий внутрішньої служби.
Згідно з ст.1 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ» Університету внутрішніх справ як навчальний заклад входить до структури Міністерства внутрішніх справ.
Таким чином, при обчисленні стажу державної служби Працівника, згідно з діючим законодавством, до нього був включений час служби в органах внутрішніх справ з __.__.____ до __.__.____, початком якого було прийняття на посаду курсанта університету (…).

==================================================
15.11.2007 набрала чинності Методика щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженої наказом 12.10.2007 N 270/551 Головного управління державної служби України та міністерства праці та соціальної політики України, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 05.11.2007 за N 1243/14510 (далі – Методика), згідно з п. 4.6. якої, час навчання курсантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України не включається до стажу державної служби.
Ця норма не підлягає застосуванню в даному випадку, оскільки:
1. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про міліцію» в редакції, яка діяла протягом часу навчання в університеті внутрішніх справ, особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі курсанти шкіл міліції, перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ, а навчання в школах МВС прирівнюється до проходження військової служби. Таким чином, по закінченню навчання в ____ році Працівнику зараховане проходження військової служби.
2. Законом України „Про військовий обов'язок і військову службу" (ч. 1 статті 2) передбачено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу роботи державної служби.
Частиною 4 ст. 2 зазначеного Закону встановлено, що військова служба курсантів вищих військових навчальних закладів є військовою службою.
Стаття 24 зазначеного Закону встановлює, що початком проходження військової служби вважається день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу – для громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних.
Університет (….) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року №1410 включений до переліку вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової служби, тобто, є вищим військовим навчальним закладом.
3. П. 4.6. Методики не відповідає вимогам постанови KM від 03.05.1994 року зі змінами до неї, що внесені постановами KM України від 07.06.2006 року № 804 та від 24.01.2007 року № 36.
Стаття 117 Конституції України встановлює, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Згідно з діючим законодавством (КАС, ЦПК) у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту застосовується правовий акт, який має вищу юридичну силу.
Отже, в даній невідповідності норм, постанова кабінету Міністрів України має більшу юридичну силу, ніж наказ центральних виконавчих органів влади.

4. Відповідно до статті 147 Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України дає Конституційний Суд України.
П. 4.6. Методики надає тлумачення Законів України «Про освіту» та «Про міліцію», на підставі якого нею робиться висновок про те, що до стажу державної служби час навчання у вищих учбових закладах Міністерства внутрішніх справ України не зараховується.
Виходячи з існуючої судової практики України така позиція визнається як неправомірна, необґрунтована та безпідставна, оскільки викладені роз'яснення не є офіційним тлумаченням зазначених законів, а лише правовою позицію щодо їх застосування, необов'язковою до виконання (постанови судів за реєстраційними за номерами 4831711, 2949858, 2949859, 2350599 «Єдиного державного реєстру судових рішень») .
Дане тлумачення є однобічно обґрунтованим, оскільки ним розглядається лише аспект навчання курсантів, однак не враховується аспекти проходження служби в ОВС та статусу курсантів, в який входить виконання функцій міліції, функціональна та дисциплінарна підпорядкованість в системі ОВС, тощо.
Навчаючись у вищому навчальному закладі, який входить до структури МВС, він служив на посаді рядового складу, мав спеціальне звання. Завдання курсантів, передбачені Законом України «Про освіту» не суперечать основним завданням міліції, а лише доповнюють їх і тому зарахування часу навчання відповідає вимогам законодавства.
Під час навчання Працівник брав участь в охороні громадського порядку, захист власності від злочинних посягань та виконував інші завдання, покладені на міліцію статтею 2 Закону України «Про міліцію».
Стаття 9 цього Закону регламентує, що на курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України поширюються права і обов'язки, гарантії правового і соціального захисту та відповідальність працівників міліції, зокрема вони можуть залучатись до виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю в порядку, встановленому чинним законодавством.
Наказом МВС України №404 від 28.07.1994 року «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.09.1994 року за №213/423, яким ректорів навчальних закладів МВС України зобов'язано неухильно виконувати вимог Статуту під час організації охорони громадського порядку, передбачено залучення до охорони громадського порядку курсантів, слухачів навчальних закладів МВС України в зонах масового відпочинку громадян;
Наказ МВС України №62 від 14.02.2008 "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС" регламентує такі положення:
• статус "курсант" надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерів), які навчаються у ВНЗ;
• загальні права та обов'язки осіб перемінного складу ВНЗ відповідно до їх спеціального або військового звання та службового положення визначаються згідно із законами України, статутами органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, ВНЗ;
• курсанти зобов'язані виконувати вимоги законів України, Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, статуту ВНЗ, накази командирів і начальників;
• початком проходження служби в органах внутрішніх справ, військової служби у внутрішніх військах МВС уважається дата, зазначена в наказі про зарахування на навчання до ВНЗ.
• курсанти (слухачі) можуть бути направлені в службові відрядження для забезпечення охорони громадського порядку.
__.__.____ Працівник прийняв присягу працівника органів внутрішніх справ України, текст якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1991 №382.
5. Згідно зі статтею 58 Конституції України, до якої посилається Методика, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Методика набрала чинності після зарахування до стажу державної служби час служби в органах внутрішніх справ, отже її положення не можуть бути враховані, а стаж державної служби переглянутим. (тут опять-таки, как у кого)

17/12/09 09:18  Dow-Jones > drwind    4/12/09 15:21Дерево
Нашел вот еще немного интересного, мож пригодится:

Наказ МВС Украины N 62 от 14.02.2008 "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС":
6.1.5. Статус "курсант" надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерів), які навчаються у ВНЗ.
6.2. Порядок проходження служби (навчання) особами перемінного складу ВНЗ з числа осіб рядового та начальницького складу (військовослужбовців внутрішніх військ) визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами МВС.
6.3. Загальні права та обов'язки осіб перемінного складу ВНЗ відповідно до їх спеціального або військового звання та службового положення визначаються згідно із законами України, статутами органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, ВНЗ, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
На осіб перемінного складу поширюються права та обов'язки, передбачені законодавством для працівників МВС, з урахуванням особливостей проходження служби (навчання) у ВНЗ.
6.7. Крім обов'язків, передбачених статтею 55 Закону України "Про вищу освіту", особи, які навчаються у ВНЗ, зобов'язані:
6.7.3. Курсанти (слухачі):
- знати мету і завдання навчання у ВНЗ, що визначені освітньо-кваліфікаційними характеристиками;
- виконувати вимоги законів України, Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, статуту ВНЗ, накази командирів і начальників;
- дбайливо ставитися до майна ВНЗ, озброєння та спеціальної техніки;
- суворо дотримуватися заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт з озброєнням та спеціальною технікою;
- дотримуватися вимог щодо захисту інформації, що становить державну таємницю.
6.8. Початком проходження служби в органах внутрішніх справ, військової служби у внутрішніх військах МВС уважається дата, зазначена в наказі про зарахування на навчання до ВНЗ.
6.11. Особи перемінного складу носять формений одяг встановленого зразка з відзнаками відповідно до їх спеціального чи військового звання.
6.14. Особам, зарахованим на навчання до ВНЗ та яким надано відповідний статус, присвоюються спеціальні або військові звання.
6.16. Курсанти (слухачі) можуть бути направлені в службові відрядження:
- для забезпечення охорони громадського порядку;

:)

7/12/09 09:26  sergeygigОтправить письмо > lyktor    5/12/09 18:34Дерево
А насчет критического отношения Вы правы, это суды первой инстанции - раз, истцы все люди не простые (прокуроры судьи и т.д.) - два, не дают оценки Методике и как-то оставляют её в стороне это три.

7/12/09 09:22  sergeygigОтправить письмо > lyktor    5/12/09 18:34Дерево
так зачем её всю отменять, отменить нужно только тот пункт где курсантов нагло кинули

5/12/09 18:34  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    5/12/09 17:56Дерево
Наведені окремі постанови своїм змістом заслуговують критичного відношення і зрозуміло що такі постанови і не переглядались на цьому учасники процесу зупинились і заспокоїлись... Взагалі то з цієї практики цілком імовірно вирішення справи і на Вашу користь... Судами встановлено що в період навчання курсанти служили здійснюючи охорону і забезпечення громадського порядку... а Головдержслужба і кадрові служби на підставі документів бачать основне призначення курсанта здобуття освіти і значення немає після школи чи згодом... Скасування судом Методички ситуацію невиправить...

5/12/09 17:56  Dow-Jones > lyktor    5/12/09 16:10Дерево
Ну, по этому делу несколько иная ситуация. Ключевое слово там - "після здобуття середньої освіти" - "Позивач поступив на навчання в Академію внутрішніх справ України в липні 1994 року не після здобуття середньої освіти. Тому таке навчання не можна прирівняти до військової служби й зарахувати у стаж, що дає право на надбавку за вислугу років".
А абзаца, предусматривающего зачет в стаж госслужбы периодов на должностях рядового и мл. нач. состава, в ПКМУ еще не было. :)

5/12/09 16:10  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    4/12/09 18:53Дерево
Так незавжди суди однозначно приймають рішення на користь позивачів ... ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ Справа № К-34995/06 від 17.07.2008 року... Касаційну скаргу залишено без задоволлення, а рішення судової палати у цивільних справах апеляційного суду Черкаської області від 21.05.2004 року без змін ...

4/12/09 18:53  Dow-Jones > lyktor    4/12/09 18:27Дерево
Благодарю :)
lyktor, ну а что думаете по судебным решениям? Чего Головдержслужба взъелась то на милицейских курсантов, если все равно суд считает, что время учебы засчитывается??

4/12/09 18:27  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    4/12/09 18:05Дерево

4/12/09 18:05  Dow-Jones > lyktor    4/12/09 17:54Дерево
то есть по месту нахождения истца (меня то есть)???

4/12/09 17:54  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    4/12/09 17:48Дерево
міськрайонний суд - адміністративний позов...

4/12/09 17:48  Dow-Jones > Dow-Jones    4/12/09 17:44Дерево
Я по своей области искал суд. практику по данному вопросу, но так и не нашел...

4/12/09 17:44  Dow-Jones > drwind    4/12/09 15:21Дерево
В суд подавать по месту нахождения ответчика и в какой? В местный как административный или окружной административный?? или можно в свой местный как административный?

4/12/09 15:21  drwindОтправить письмо > Dow-Jones    2/12/09 08:58Дерево
Ещё интересная зарисовка:
===============================================================

Справа № 2 -а -25/2007 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2007 року Канівський міськрайонний суд Черкаської області

в складі : головуючого - М.О. Семеняки при секретарі - Н.І. Дашковській

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Канів, Черкаської області адміністративний позов ОСОБА_1 до Канівської районної державної адміністрації про визнання не чинним розпорядження голови ДСА від 09.02.2007 року № 35 к <Про встановлення надбавки за вислугу років ОСОБА_1>, його скасування та проведення перерахунку заробітної плати,

ВСТАНОВИВ :

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Канівської районної державної адміністрації, посилаючись на те, розпорядженням голови Канівської РДА від 9 лютого 2007 року № 37к йому частково зараховано до стажу державної служби час служби в органах внутрішніх справ та не зарахована служба на посаді рядового складу органів внутрішніх справ під час навчання на Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту МВС України з 21 серпня 1995 року по 27 липня 1998 року. Вважає, що дане розпорядження не відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 року № 283 <Про порядок обчислення стажу державної служби> згідно якої до стажу державної служби зараховується час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановленні законодавством спеціальні звання міліції в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ.

В судовому засіданні позивач, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві, просить скасувати розпорядження голови Канівської РДА від 09.02.2007 року № 35-к <Про встановлення надбавки за вислугу років ОСОБА_1>, зобов'язати Канівському РДА зарахувати період навчання на Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту МВС України з 21.08.1995 року по 27.07.1998 року до стажу державної служби та провести перерахунок заробітної плати з урахуванням 20 % надбавки за стаж державної служби понад 10 років з 1 лютого 2007 року.

Представники відповідача Канівської районної державної адміністрації за дорученням -Бондаренко В.А. та Кучеренко Я.В. позов не визнали та пояснили, що комісія Канівської РДА по обчисленню стажу державної служби не зарахувала позивачу до стажу державної служби період його навчання на Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту МВС України, посилаючись на постанову KM України <Про внесення змін до п. З Порядку обчислення стажу державної служби> від 24.01.2007 року № 36, якою уточнено критерії обчислення стажу державної служби для державних службовців, які до зарахування на державну службу проходили службу на посадах рядового та начальницького складу, яким присвоєно встановленні законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури МВС.

Вважають, що до стажу державної служби зараховується період служби на посадах начальницького складу у вищих учбових закладах МВС, а не період навчання у них, посилаючись на направлений на їх запит лист Головного управління державної служби України № 1861/11-07 від 06.03.2007 року.

Суд, вислухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до п. З Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого

постановою KM України № 283 від 03.05.1994 року із змінами до нього, внесеними постановами KM

України №804 від 07.06.2006 року та № 36 від 24.01.2007 року до стажу державної служби

зараховується час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно

встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або

входять до структури Міністерства внутрішніх справ.

Як встановлено в судовому засідання позивач ОСОБА_1 в період з 21,08.1995 року по 27.07.1998 року навчався на Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту МВСУкраїни (а.с. 4, 5), який входить до структури Міністерства внутрішніх справ.

Як вбачається із довідки Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України № 3/151 від 03.04.2007 року (а.с. 4), ОСОБА_1 в період навчання присвоєно спеціальне звання рядового міліції (наказ ХУМ МВС України від 01.08.1995 року № 43 о/к).

Відповідно до ст. 18 Закону України < Про міліцію> особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі курсанти шкіл міліції, перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ, а навчання в школах МВС прирівнюється до проходження військової служби.

Суд приймає до уваги пояснення позивача ОСОБА_1 про те, що в період навчання в навчальному закладі МВС України він виконував завдання по охороні громадського порядку.

Враховуючи зазначені пояснення позивача ОСОБА_1 та надані ним в процесі судового засідання докази, зокрема наказ МВС України № 404 від 28.07.1994 року <Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України>, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.09.1994 року за № 213/423, яким ректорів навчальних закладів МВС України зобов'язано неухильно виконувати вимог Статуту під час організації охорони громадського порядку, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 під час навчання на Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту МВС України, перебував на посаді рядового складу осіб МВС, йому було присвоєно встановлене законодавством спеціальне звання <рядовий міліції> та він виконував одне із основних завдань міліції відповідно до ст. 2 Закону України < Про міліцію> -охорона і забезпечення громадського порядку.

З урахуванням викладеного, суд критично оцінює та не враховує пояснення відповідачів з їх посиланням на лист Головдержслужби про те, що відповідно до Закону України <Про освіту> курсанти шкіл міліції є тільки учасниками навчально-виховного процесу та не виконують завдань міліції, визначених ст. 2 Закону України <Про міліцію>.

Таким чином, суд дійшов до висновку про обгрунтованість позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 6, 11, 69-71, 86, 158-163, 185-186 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. ст. 2, 18 Закону України <Про міліцію>, Законом України <Про освіту>, постановою Кабінету міністрів України № 283 від 3 травня 1994 року <Про порядок обчислення стажу державної служби>, суд-

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу задовольнити.

Визнати нечинним та скасувати розпорядження голови Канівської районної державної адміністрації від 09 лютого 2007 року № 35-к <Про встановлення надбавки за вислугу років ОСОБА_1>.

Зобов'язати Канівську районну державну адміністрацію зарахувати ОСОБА_1 період навчання на Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту МВС України з 21 серпня 1995 року по 27 липня 1998 року до стажу державної служби..

Зобов'язати Канівську районну державну адміністрацію провести перерахунок заробітної плати ОСОБА_1 з урахуванням 20 % надбавки за стаж державної служби понад 10 років з 1 лютого 2007 року.

Заява про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подана протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

2/12/09 08:58  Dow-Jones > sergeygig    1/12/09 19:07Дерево
Класс!! Спасибо, попробуем пока убедить без суда.. :)

1/12/09 19:07  sergeygigОтправить письмо > sergeygig    1/12/09 18:57Дерево
Выкладываю всё что нашёл, кстати в этом решении обратите внимание на фразу - Університет внутрішніх справ м. Харкова відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 включений до переліку вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової служби, тобто, є вищим військовим навчальним закладом. Перекрутили немного нормативный акт в свою пользу.


Справа № 2 а - 176 / 2008 р.

П О С Т А Н О В А

Іменем України

07 травня 2008 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді Куліша Ю.В.

суддів Яковенко Н.Л., Чумак О.В.

при секретарі Іванченко О.В.

за участю:

представника відповідача та третьої особи Бистрай О.М.

представника третьої особи Метельської Л.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава в приміщенні суду адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до, Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області, треті особи, Державна судова адміністрація України, Головного управління Державної служби України про оскарження дій, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про оскарження дій. Посилався на те, що відповідно до Указу Президента України призначений на посаду голови Комсомольського міського суду Полтавської області. Згідно наказу № 65 Територіального управління державної судової адміністрації в Полтавській області від 10.07.2006 року з 07.06.2006 року йому було встановлено щомісячну надбавку за вислугу років в розмірі 20 % від загальної суми щомісячного заробітку з урахуванням доплати за кваліфікаційний клас. До розрахунку стажу, що дає право на отримання надбавки, було включено службу в органах внутрішніх справ в період з 19.08.1993 року по 29.07.1997 року. В своїй позовній заяві просив визнати незаконним та скасувати наказ Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області №57 від 10.07.2007 року в частині виключення при обрахуванні його стажу, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки час навчання у вищому навчальному закладі - Університеті внутрішніх справ м. Харкова. Зобов'язати Територіальне управління Державної судової адміністрації в Полтавській області поновити право, що існувало до 09.07.2007 року та обраховувати його стаж, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки з урахуванням часу навчання у вищому навчальному закладі - Університеті внутрішніх справ м. Харкова.

В судове засідання позивач не з'явився надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги підтримав повністю.

Представник Державної судової адміністрації України та Територіального управління ДСА в Полтавській області в судовому засіданні позовні вимоги не визнав. Просив суд в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Представник головного управління державної служби України області в судовому засіданні позовні вимоги не визнав. Просив суд в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі

Суд, заслухавши, представника відповідача та третьої особи, представника третьої особи дослідивши докази по справі, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що позивач ОСОБА_1 відповідно до Указу Президента України від 09.02.2006 року призначений головою Комсомольського міського суду Полтавської області.

Відповідно до ч. 6 ст. 44 Закону України „Про статус суддів” для суддів загальної юрисдикції до стажу роботи, що дає право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки, крім часу роботи на посадах судді, зараховується час роботи на посадах слідчих, прокурорських працівників, а також інших працівників, яким законом передбачені такі ж пільги. До зазначеного стажу роботи судді, крім стажу роботи на посадах судді, слідчих, прокурорських працівників, зараховується час роботи на посадах державних службовців, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1994 року № 283 „Про порядок обчислення стажу державної служби” з наступними змінами та доповненнями.

Відповідно до п. 3 зазначеної Постанови в редакції, яка була чинною до 24.01.2007 року, до стажу державної служби також включався час служби в органах внутрішніх справ на посадах рядового та начальницького складу.

Станом на час звернення позивача до суду відповідно до п. 3 Постанови до стажу державної служби включається час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ (пункт 3 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 36).

В судовому засіданні також встановлено та не заперечувалося відповідачами, що позивач ОСОБА_1. з 19.08.1993 року по 29.07.1997 року проходив службу в органах внутрішніх справ, а саме - курсант Університету внутрішніх справ м. Харкова (а.с. 2-4).

Під час проходження служби в органах внутрішніх справ в період з 19.08.1993 року по 27.06.1996 року ОСОБА_1. було встановлено спеціальне звання - рядовий міліції, а 27.06.1996 року присвоєно чергове спеціальне звання - лейтенант міліції (а.с. 2).

Судом також встановлено, що сектором кадрової роботи Територіального управління ДСА в Полтавській області в липні 2006 року проведено перерахунок стажу роботи позивача, що надає йому право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки, було враховано період служби з 19.08.1993 року по 29.07.1997 року.

Наказом від 10 липня 2007 року № 57 „Про перерахунок заробітної плати ОСОБА_1.” наказано бухгалтерії провести перерахунок заробітної плати ОСОБА_1 з 24 січня 2007 року, з урахуванням того, що його щомісячна надбавка за вислугу років становить 15 % від загальної суми щомісячного заробітку з урахуванням доплати за кваліфікаційний клас.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про військовий обов'язок та військову службу” в редакції від 11.05.2007 р. час проходження військової служби зараховується до стажу державної служби. Частиною 4 ст. 2 зазначеного Закону встановлено, що військова служба курсантів вищих військових навчальних закладів є військовою службою.

Університет внутрішніх справ м. Харкова відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 включений до переліку вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової служби, тобто, є вищим військовим навчальним закладом.

Крім того, представник третьої особи головного управління державної служби України області в судовому засіданні у своїх запереченнях посилається на те, що обрахування стажу роботи позивача, що дає йому право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки проведено без урахування навчання у вищому навчальному закладі відповідно до Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Відповідно до абзацу 3 п. 3.2 Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, зазначено, що якщо державним службовцям час служби в органах внутрішніх справ на посадах рядового та начальницького складу був включений до стажу державної служби, то після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 року №36 «Про внесення змін до п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби» - цей стаж не переглядається. (а.с. 65)

Як вбачається з матеріалів адміністративної справ, обрахування стажу роботи позивача, що дає йому право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки з урахування служби в органах внутрішніх справ Університеті внутрішніх справ м. Харкова було враховано в липні 2006 року та проведено перерахунок стажу роботи позивача, що надає йому право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки, з урахуванням періоду служби з 19.08.1993 року по 29.07.1997 року, тобто до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 року №36 «Про внесення змін до п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби»

За таких обставин, суд приходить до висновку, що період з 19.08.1993 року по 29.07.1996 року, під час кого позивач проходив службу в органах внутрішніх справ, відповідно до ч. 6 ст. 44 Закону України „Про статус суддів” підлягає зарахуванню до стажу роботи позивача, що дає йому право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки.

За таких обставин, позовні вимоги ОСОБА_1 про визнання незаконним та скасування наказу Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області №57 від 10.07.2007 року в частині виключення при обрахуванні його стажу, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки час навчання у вищому навчальному закладі - Університеті внутрішніх справ м. Харкова, а також зобов'язання Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області поновити право, що існувало до 09.07.2007 року та обраховувати його стаж, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки з урахуванням часу навчання у вищому навчальному закладі - Університеті внутрішніх справ м. Харкова є обгрунтованими.

Посилання представника відповідача на роз'яснення Головного управління державної служби України від 03.03.2007 року № 1806/10-07, за яким час навчання у вищих учбових закладах Міністерства внутрішніх справ України до стажу державної служби не зараховується є безпідставним. Зазначене роз'яснення не є нормативним актом чи офіційним тлумаченням законів та не є обов'язковим до виконання.

Керуючись ст.ст. 2, 158-163 КАС України, суд, -

П О С Т А НО В И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити повністю.

Визнати незаконним та скасувати наказ Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області №57 від 10.07.2007 року в частині виключення при обрахуванні стажу, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки ОСОБА_1час навчання у вищому навчальному закладі - Університеті внутрішніх справ м. Харкова.

Зобов'язати Територіальне управління Державної судової адміністрації в Полтавській області поновити право, що існувало до 09.07.2007 року та обраховувати стаж, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки ОСОБА_1з урахуванням часу навчання у вищому навчальному закладі - Університеті внутрішніх справ м. Харкова.

Державне мито віднести за рахунок державиПостанова суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі через Київський районний суд м. Полтави заяви про апеляційне оскарження протягом 10 днів з дня виготовлення повного тексту та апеляційної скарги протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.Головуючий Ю.В.Куліш

Судді Н.Л.ЯковенкоО.В.Чумак


1/12/09 18:57  sergeygigОтправить письмо > sergeygig    1/12/09 18:39Дерево
Тоже вроде в нашу пользу, но не даёт оценки методике
Справа №2а-75/2007 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2007 року М. Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого судді Сьорі С. І., при секретарі Бокатюк Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в М. Кременчуці цивільну справу за адміністративним позовом фізичної особи ОСОБА_1 до юридичної особи Територіального управління державної судової адміністрації в Полтавській області про визнання протиправним наказу; за участю третіх осіб -Головного управління Державної служби України та Державної судової адміністрації України, -ВСТАНОВИВ:ОСОБА_1. звернувся до суду з адміністративним позовом відповідно до якого просив суд ухвалити рішення яким визнати протиправним пункт наказу Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області ( в подальшому ТУ ДСА в Полтавській області) № 57 від 10.07.2007 р. про перерахунок його заробітної плати з 24.01.2007 p., зобов»язавши останніх скасувати даний пункт наказу і зарахувати до стажу, що має право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки час навчання у вищому навчальному закладі.

Свої вимоги мотивував тим, що з 14.08.1995 р. по 26.06.1999 р. він навчався у Харківському університеті внутрішніх справ, з 27.07.1999 р. по 19.09.2000 р. працював в органах внутрішніх справ, а з 01.11.2005 р. на підставі Указу Президента України від 07.10.2005 р. займає посаду судді Автозаводського районного суду М. Кременчука, де працює по теперішніх час. На підставі вимог Закону України «Про статус суддів», Постанови КМУ від 07.06.2006 р. № 804 з

07.06.2006 р. з урахуванням зазначених вище фактів він набув право на отримання місячної

надбавки за вислугу років 15 % від загальної суми щомісячного заробітку в зв»язку з чим

наказом № 65 від 10.07.2006 р. йому був проведений перерахунок заробітної плати. Однак

03.03.2007 р. Головним Управлінням Державної служби України на Державну судову

адміністрацію України направлено листа в якому надано офіційне тлумачення Законів України

«Про освіту» та «Про міліцію» відповідно до якого час навчання у вищих учбових закладах

Міністерства внутрішніх справ України не зараховується до стажу державної служби. На

підставі цього наказом начальника ТУ ДСА в Полтавській області № 57 від 10.07.2007 р. було

зобов»язано бухгалтерію ТУ ДСА в Полтавській області провести йому перерахунок заробітної

плати з 24 січня 2007 р. з урахуванням того, що стаж його роботи, що дає право на отримання

надбавки за вислугу років становить нібито 02 роки 04 місяців 16 днів. Вважає висновки

зроблені в зазначеному вище листі невірними, оскільки навчаючись у вищому навчальному

закладі, який входить до структури МВС, він служив на посаді рядового складу, мав спеціальне

звання. Завдання курсантів, передбачені Законом України «Про освіту» не суперечать основним

завданням міліції, а лише доповнюють їх і тому зарахування часу навчання відповідає вимогам

закону. Крім того, вказав, що згідно ст. 147 Конституції України право офіційно тлумачити її та

Закони України має лише Конституційний Суд України і тому роз»яснення необов»язкове для

виконання.

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1. позовні вимоги підтримав та просив суд визнати протиправним пункт 57.1 наказу ТУ ДСА у Полтавській області № 57 від 10 липня 2007 року про перерахунок його заробітної плати з 24 січня 2007 р., зобов»язати останнього скасувати наказ № 57 від 10 липня 2007 р. в частині зобов»язання бухгалтерії ТУ ДСА в Полтавській області провести перерахунок його заробітної плати з 24 січня 2007 p., з урахуванням того, що стаж його роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років,станом на 24.01.2007 р. становить 02 роки 04 місяці 16 днів та зарахувати до стажу, що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки час навчання у вищому навчальному закладі - Харківському університеті внутрішніх справ.

Відповідач - ТУ ДСА у Полтавській області та третя особа - Державна судова адміністрація України своїх представників до участі в розгляді справи не направили з невідомих суду причин, хоча належним чином були повідомлені.

Третя особа - Головне управління Державної служби України в судове засідання не з»явилася, направила до суду свої заперечення, де просила у позові ОСОБА_1. відмовити і справу слухати без її участі, посилаючись на те, що період навчання у школах МВС України не може бути зарахований до стажу державної служби, оскільки це суперечить законодавству України. Зазначений період є не роботою на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів внутрішніх справ, а періодом навчання і тому курсант не може перебувати у трудових відносинах з державним органом. Також вказали, що згідно законодавства їх управління має право надавати роз»яснення з питань, що належить до її компетенції, тому на запит Державної судової адміністрації України були надані саме роз»яснення, а не висновки як зазначено позивачем.

Суд, у відповідності до ч. 4 ст. 128 КАС України , приймаючи до уваги, що відповідач та треті особи, які належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, не повідомили суд про причини неприбуття, справу вирішив на підставі наявних у ній доказів.

Вислухавши пояснення позивача, дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, надані докази та заперечення, суд приходить до наступних висновків.

ОСОБА_1. з 14.08.1995 р. по 26.06.1999 р. навчався у Харківському університеті внутрішніх справ, з 27.07.1999 р. по 19.09.2000 р. працював в органах внутрішніх справ, а з 01.11.2005 р. на підставі Указу Президента України від 07.10.2005 р. займає посаду судді Автозаводського районного суду м. Кременчука, де працює по теперішніх час.

В зв»язку зі змінами та доповненнями внесеними постановою КМУ № 804 від 07 червня 2006 р. до п.3 Постанови КМУ № 283 «Про порядок обчислення державного стажу від 03 травня 1994 р. наказом ТУ ДСА у Полтавській області №65 від 10 липня 2006 р. позивачу був проведений перерахунок стажу державної служби, в зв»язку з чим з 07.06.2006 р. останньому встановлено надбавку за вислугу років в розмірі 15% до посадового окладу.

Судом встановлено, що 03.03.2007 року Головним Управлінням Державної служби України направлено листа на адресу Державної судової адміністрації України в якому зроблено роз»яснення про те, що до стажу державної служби час навчання у вищих учбових закладах Міністерства внутрішніх справ України не зараховується, який 28.03.2007 року було направлено Державною судовою адміністрацією України начальникам територіальних управлінь державних судової адміністрації для відому та використання в роботі.

10 липня 2007 р. начальником ТУ ДСА у Полтавській області винесено наказ № 57 відповідно до якого було зобов»язано бухгалтерію ТУ ДСА у Полтавській області провести з 24 січня 2007 р. перерахунок заробітної плати ОСОБА_1. з урахування того, що стаж його роботи , що дає право на отримання надбавки за вислугу років станом на 24 січня 2007 р. складає 02 роки 04 місяці 16 днів.

Відповідно до « Порядку обчислення стажу державної служби» затвердженого Постановою КМУ № 283 від 03 травня 1994 р. зі змінами та доповненнями до стажу державної служби зараховується час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до положень ст. .1 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ» до його структури входять навчальні заклади.

Згідно ч. 2 п. 1 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991 року до рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ належать особи, які перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ і яким присвоєно спеціальні звання, встановлені законодавством.

Частина 1 та частина 2 ст. 18 Закону України «Про міліцію» визначають, що порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються «Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі слухачі й

2курсанти шкіл міліції, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ України.

Як вбачається з послужного списку ОСОБА_1. наказом У ВС № 185 о/с від 11.08.1995 p. йому присвоєно спеціальне звання рядового міліції, наказом УВС № 184 о/с від 26.06.1999 р. -присвоєно чергове спеціальне звання лейтенанта міліції по закінченню вищого навчального закладу - Харківського університету внутрішніх справ.

Законом України „Про військовий обов'язок і військову службу" (ч. 1 статті 2) передбачено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу роботи державної служби.

Частина 6 ст. 44 Закону України «Про статус суддів» передбачає, що для суддів судів загальної юрисдикції до стажу роботи, що дає право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки, крім часу роботи на посадах суддів, зараховується час роботи на посадах слідчих, прокурорських працівників, а також інших працівників, яким законом передбачені також пільги.

Таким чином, аналізуючи зазначені вище норми та надані сторонами докази суд приходить до висновку, що час навчання у вищому учбовому закладі Міністерства внутрішніх справ України підлягає зараховуванню до стажу державної служби позивача.

За таких обставин, суд вважає, що час навчання позивача на юридичному факультеті Харківського університету внутрішніх справ, в період з 14.08.1995 р. по 26.06.1999 р. підлягає зарахуванню до стажу роботи позивача, який, відповідно до ч. 6 ст. 44 Закону України «Про статус суддів», дає йому право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки в зв»язку з чим позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 11, 17, 71, 86, 159, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, Законами України «Про міліцію», «Про державну службу», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про статус суддів», суд, -ПОСТАНОВИВ:Адміністративний позов ОСОБА_1 до Територіального управління державної судової адміністрації в Полтавській області, за участю третіх осіб -Головного управління Державної служби України та Державної судової адміністрації України -задовольнити.

Визнати протиправним пункт 57.1 наказу Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області № 57 від 10 липня 2007 р. про перерахунок ОСОБА_1 заробітної плати з 24 січня 2007 року.

Зобов»язати Територіальне управління державної судової адміністрації в Полтавській області скасувати наказ № 57 від 10 липня 2007 р. в частині зобов»язання бухгалтерії ТУ ДСА в Полтавській області провести перерахунок заробітної плати ОСОБА_1 з 24 січня 2007 року, з урахуванням того, що стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, станом на 24.01.2007 р. становить 02 роки 04 місяці 16 днів.

Зобов» язати Територіальне управління державної судової адміністрації в Полтавській області зарахувати ОСОБА_1 до стажу що дає право на отримання надбавки до посадового окладу за вислугу років та додаткової відпустки час навчання у вищому навчальному закладі - Харківському університеті внутрішніх справ з 14.08.1995 року по 26.06.1999 року.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного адміністративного суду на протязі двадцяти днів з дня подачі у десятиденний термін заяви про її апеляційне оскарження.

1/12/09 18:39  sergeygigОтправить письмо > sergeygig    1/12/09 18:09Дерево
Идея хорошая была до конца не довели

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6


У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без розгляду

24.02.2009р. № 2/162

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: Головуючого судді Келеберди В.І., суддів Кротюк О. В., Добрянської Я. І., секретаря судового засідання Бузинському А. В., розглянувши позовну заяву
За позовом
ОСОБА_1


до
Головного управління державної служби України Начальника ОСОБА_2ОСОБА_3, міністра праці та соціальної політики України Голови правління Пенсійного фрнду УкраїниОСОБА_4


про
скасування наказу


Суддя Келеберда В.І.

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окуружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом про скасування рішення відповідачів - спільний наказ Головного управління державної служби та Міністерства праці та соціальної політики України № 270/551 від 12.10.2007р. та постанову правління иПенсійного фонду України від 12.10.2007р. № 18-10 "Про затвердження методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового складу органів внутрішніх справ" та про зобов'язання відповідачів видати новий нормативно-правовий акт, що затверджує Методику щодо зарахування (включення) до стажу державної служби перілдів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу оганів внутрішніх справ, з урахуванням особливостей статусу курсантів вищих нвчальних закладів системи МВС України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду України від 30.11.07р. відкрито провадження в адміністративній справі та призначено попереднє судове засідання на 31.01.08р.

Розгляд справи кілька разів відкладався у зв'язку з неявкою позивача, явка якого до судового засідання визнавалась обов'язковою.

24.02.09р. позивач в судове засідання не прибув без повідомлення ним про причини неприбуття. ОСОБА_1. був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду, про що свідчить наявне в матеріалах справи поштове повідомлення про вручення поштового відправлення. Але згідно даного поштового повідомлення позивач змінив адресу місцезнаходження та не повідомив суду нову адресу місцезнаходження. Згідно ч.1 ст. 40 особи, які беруть участь у справі, зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається їм за останньою адресою і вважається врученою.

Крім того, відсутність адреси позивача унеможливлює його повідомлення та розгляд справи, що є порушенням вимог ст.106 КАС України та самостійною підставою для залишення позову без розгляду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, якщо позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

З огляду на ті обставини, що позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних причин, не повідомив про причини неприбуття та не повідомив суду про зміну місця знаходження,а також від позивача не надходило заяв про розгляд справи за його відсутності, суд дійшов висновку про залишення заяви без розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ч. 1 ст. 40, п. 4 ч. 1 ст. 155, КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Залишити без розгляду позовну заяву ОСОБА_1. до Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України про скасуванню наказу Головного управління дердавної служби України та Міністерства праці та соціалдьної політики України від 12.10.2007р. № 270/551 та постанови правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007р. № 18-10 "Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового і начальницького сккладу органів внутрішніх справ".

2. У випадку оскарження ухвали позовні матеріли будуть скеровані до апеляційної інстанції разом з апеляційною скаргою.Ухвала відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у порядку та строки встановлені ст.ст. 185-187 КАС України.Головуючий суддя Келеберда В.І.Судді Кротюк О. В.Добрянська Я. І.

1/12/09 18:09  sergeygigОтправить письмо > sergeygig    1/12/09 16:38Дерево
Как Вам такое номер в реестре 2607323

Справа № 2 -а -26/2007 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2007 року Канівський міськрайонний суд Черкаської області

в складі : головуючого - М.О. Семеняки при секретарі - Н.І. Дашковській

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Канів, Черкаської області адміністративний позов ОСОБА_1 до Канівської районної державної адміністрації про зарахування стажу державної служби та проведення перерахунку заробітної плати,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Канівської районної державної адміністрації про зарахування до стажу державної служби період його навчання в Херсонській спеціальній середній школі міліції МВС СРСР та проведення перерахунку заробітної плати, посилаючись на те, що 1 жовтня 1983 року по 10 жовтня 1985 року він навчався в зазначеному учбовому закладі МВС СРСР. Наказом № 52 о/с по Херсонській ССШМ МВС СРСР йому було присвоєно спеціальне звання - рядовий міліції. Під час навчання приймав участь в охороні громадського порядку та виконував інші задачі, покладені на міліцію статтею 2 Закону України « Про міліцію».

Після закінчення навчання і до виходу у відставку проходив службу в МВС України на різних посадах начальницького складу. Загальна вислуга в органах внутрішніх справ складає 20 років 1 місяць 09 днів.

При прийнятті на державну службу в Канівську РДА відповідно до постанови KM України №283 від 03.05.1994 року, якою затверджено Порядок обчислення стажу державної служби, до стажу державної служи ОСОБА_2 зарахована служба в лавах збройних сил та час служби в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу та встановлена відсоткова надбавка в розмірі 30% за вислугу років.

Після внесення змін до постанови KM України № 283 від 03.05.1994 року постановою KM України № 804 від 07.06.2006 року «Про доповнення п. З Порядку обчислення стажу державної служби» розпорядженням голови Канівської РДА від 13 липня 2006 року № 125-к до стажу державної служби було зараховано час служби на посаді рядового складу в органах внутрішніх справ, а саме термін навчання в Херсонській спеціальній середній школі міліції.

Розпорядженням голови РДА від 13.03.2007 року № 48-к скасоване попереднє розпорядження від 13.07.2006 року № 125 -к яким виключено період навчання в Херсонській ССШМ МВС із стажу державної служби в зв'язку з чим він втратив право на 40 % надбавку до заробітної плати за вислугу років.

Розпорядження голови Канівської РДА від 13 березня 2007 року № 48-к вважає таким, що не відповідає вимогам постанови KM від 03.05.1994 року зі змінами до неї, що внесені постановами KM України від 07.06.2006 року № 804 та від 24.01.2007 року № 36 згідно яких до стажу державної служби зараховується час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ.

В судовому засіданні позивач, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві, просить скасувати розпорядження голови Канівської РДА від 13.03.2007 року № 48-к «Про визнання розпорядження голови райдержадміністрації від 13.07.2006 року № 125-к таким, що втратило чинність», зобов'язати Канівському РДА зарахувати період навчання в Херсонській спеціальній середні школі міліції МВС з 01.10.1983 року по 10.10.1985 року до стажу державної служби та провести перерахунок заробітної плати з урахуванням 40 % надбавки за 25 років стажу державної служби з 1 січня 2007 року.

Представники відповідача Канівської районної державної адміністрації за дорученням -Бондаренко В.А. та Кучеренко Я.В. позов не визнали та пояснили, що комісія Канівської РДА пообчисленню стажу державної служби не зарахувала позивачу до стажу державної служби період його навчання в Херсонській спеціальній середній школі міліції, посилаючись на постанову KM України «Про внесення змін до п. З Порядку обчислення стажу державної служби» від 24.01.2007 року № 36, якою уточнено критерії обчислення стажу державної служби для державних службовців, які до зарахування на державну службу проходили службу на посадах рядового та начальницького складу, яким присвоєно встановленні законодавство спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури МВС.

Вважають, що до стажу державної служби зараховується період служби на посадах начальницького складу у вищих учбових закладах МВС, а не період навчання у них, посилаючись на направлений на їх запит лист Головного управління державної служби України № 1861/11-07 від 06.03.2007 року.

Суд, вислухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до п. З Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою KM України № 283 від 03.05.1994 року із змінами до нього, внесеними постановами KM України №804 від 07.06.2006 року та № 36 від 24.01.2007 року до стажу державної служби зараховується час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ.

Як встановлено в судовому засідання позивач ОСОБА_1 в період з 01.10.1983 року по 10.10.1985 року навчався в Херсонській спеціальній середній школі міліції ( а.с. 9, 11), яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ.

Як вбачається із довідок УМВС України в Черкаській області № 14/7 -410 від 01.03.2007 року (а.с. 11), Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України № 3/54 від 14.02.2007 року ( а.с. 8) ОСОБА_1 зарахований курсантом Херсонської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР з присвоєнням звання рядового міліції (наказ ХССШМ № 52 о/с від 30.09.1983 року).

Відповідно до ст. 18 Закону України « Про міліцію» особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі курсанти шкіл міліції, перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ, а навчання в школах МВС прирівнюється до проходження військової служби.

Суд приймає до уваги пояснення позивача ОСОБА_1 про те, що в період навчання в школі міліції він виконував завдання по охороні громадського порядку за що неодноразово заохочувався (а.с. 26, 27).

Враховуючи зазначені пояснення позивача ОСОБА_1 та надані ним в процесі судового засідання докази: подяку від 01.08.1985 року ( а.с. 26), похвальну .грамоту від 06.08.1985 року, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 під час навчання в школі міліції, перебував на посаді рядового складу осіб МВС, йому було присвоєно встановлене законодавством спеціальне звання «рядовий міліції» та він виконував одне із основних завдань міліції відповідно до ст. 2 Закону України « Про міліцію» - охорона і забезпечення громадського порядку.

З урахуванням викладеного, суд критично оцінює та не враховує пояснення відповідачів з їх посиланням на лист Головдержслужби про те, що відповідно до Закону України «Про освіту» курсанти шкіл міліції є тільки учасниками навчально-виховного процесу та не виконують завдань міліції, визначених ст. 2 Закону України «Про міліцію».

Таким чином, суд дійшов до висновку про обгрунтованість позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 6, 11, 69-71, 86, 158-163, 185-186 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. ст. 2, 18 Закону України «Про міліцію», Законом України «Про освіту», постановою Кабінету міністрів України № 283 від 3 травня 1994 року «Про порядок обчислення стажу державної служби», суд-

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу задовольнити.

Визнати нечинним та скасувати розпорядження голови' Канівської районної державної адміністрації від 13 березня 2007 року № 48-к «Про визнання розпорядження голови райдержадміністрації від 13.07.2006 року № 125-к таким, що втратило чинність».Зобов'язати Канівську районну державну адміністрацію зарахувати ОСОБА_1 період навчання в Херсонській спеціальній середній школі міліції МВС СРСР з 1 жовтня 1983 року по 10 жовтня 1985 року до стажу державної служби..

Зобов'язати Канівську районну державну адміністрацію провести перерахунок заробітної плати ОСОБА_1 з урахуванням 40 % надбавкиза 25 років стажу з 1 січня 2007 року.

Заява про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подана протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

1/12/09 16:38  sergeygigОтправить письмо > Dow-Jones    30/11/09 16:27Дерево
Также уверен, что учёба это служба. Во время учёбы выдавалось служебное удостоверение, в нём указывалось - перебуває на посаді курсанта, спеціальне звання - рядовий міліції. Плюс ст. 18 Закона о милиции так и называется "Проходження служби в міліції"
Когда увольнялся в трудовую внесли запись - служил в органах внутренних дел непрерывно 5 лет 6 мес и столько-то дней тоесть посчитали и учёбу.
Почему курсантов в Методике кинули тоже непонятно, однако нам от этого не легче, возможно имели место судебные решения по подобным спорам надо будет порыться в реестре

1/12/09 09:20  Dow-Jones > sergeygig    30/11/09 16:52Дерево

30/11/09 20:27  Dow-Jones > lyktor    30/11/09 17:10Дерево
Вот вот, как раз где то такие аргументы и "налИли" ;)
Завтра возьму ответ Головдержслужбы и напишу, что они прислали, чтобы было с чем сравнить.
Но в то же время эта же Головдержслужба упрямо не хочет признавать, что законы обратной силы не имеют... и кроме ЗУ "Про вищу освиту" есть и были другие действующие Законы...

30/11/09 17:10  lyktorОтправить письмо > lyktor    30/11/09 17:08Дерево
Разом з тим, згідно зі ст.1 ЗУ"Про державну службу" державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Згідно ст.2 передбачено, що посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
Таким чином, студент (слухач) і курсант, не є посадами, які відповідають статусу та кваліфікаційним вимогам посад державних службовців відповідних категорій або керівних працівників і спеціалістів державних органів. Студент (слухач) і курсант є особами, які навчаються з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Це аргументи головдержслужби до видання Методики...

30/11/09 17:08  lyktorОтправить письмо > lyktor    30/11/09 17:08Дерево
Відповідно до ЗУ "Про вищу освіту" вищий навчальний заклад - це освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, ...Ст. 53 зазначеного Закону встановлено, що особами, які навчаються у внз (учасники навчально-виховного процесу стосовно МВС), є студенти (слухачі), курсанти, аспіранти (ад'юнкти) та докторанти. Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

30/11/09 17:08  lyktorОтправить письмо > sergeygig    30/11/09 16:52Дерево
Наливают обычно - Згідно п. 1 Положення про вищий заклад освіти Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 01.04.96 № 231, передбачено, що вищий заклад освіти МВС України є суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави та фахових замовлень відомства.
Відповідно до пп. 7 права, обов'язки та відповідальність слухачів (курсантів) визначаються статтями 51 і 52 ЗУ "Про освіту" та Правилами внутрішнього розпорядку вищих закладів освіти МВС України.Згідно зі ст. 50 ЗУ "Про освіту", студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти, докторанти є учасниками навчально-виховного процесу. ...

30/11/09 16:52  sergeygigОтправить письмо > sergeygig    30/11/09 16:52Дерево
2002 сорри

30/11/09 16:52  sergeygigОтправить письмо > Dow-Jones    24/11/09 15:51Дерево
А что как вы говорите "налили" в письменном ответе. Тоже интересует тема учился в период 1998 по 2004 г.

30/11/09 16:27  Dow-Jones > lyktor    30/11/09 15:36Дерево
Ну почему же вы считаете, что учеба в ВУЗе МВД для курсанта это не служба??? Это студентам и слушателям не служба... У нас на 1 курсе даже оформлялась специальная бумажка - допуск к самостоятельному несению службы в подразделениях по охране общественного порядка, после чего нас регулярно привлекали к такому несению службы на массовых мероприятиях.

В приказе о приеме (при поступлении в ВУЗ) звучит:
Принять на службу в органы внутренних дел Украины, присвоив специальные звания:
...и пошел перечень зачисляемых...
И в трудовой тоже - Служба в органах внутренних дел Украины.

Ст.16 ЗУ "О милиции":
...
Особовий склад міліції складається з працівників, що
проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно
до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції.

Ст.18
...
Особи, прийняті на службу до міліції, в тому числі слухачі й
курсанти шкіл міліції

То, что в НПА прямо не предусмотрено, что служба на должности курсанта МВД не засчитывается в стаж госслужбы - это ни о чем не говорит. Все что не запрещено - разрешено.
Предусмотрено четко - служба в МВД, что включает в себя период прохождения службы курсантом.
Не нравится служба в МВД - можно вернуться к вопросу зачета курсантской службы в милиции как воинской на основании ранее действовавшей ч.3 ст.18 ЗУ "О милиции".
:)

30/11/09 15:36  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    30/11/09 10:07Дерево
Але не служба - призначення на посаду курсантів здійснюється наказом ректора (начальника) ВНЗ... курсант особа яка навчається і не передбачено НПА що йому ЗАРАХОВУЄТЬСЯ період навчання для держслужби, а для НПА МВС це враховують... навчання у військових внз зараховують це прямо передбачено законом...
висновок:Час навчання курсантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України не включається до стажу державної служби... Нічого невтрачаєте - і ненабуваєте...

30/11/09 10:07  Dow-Jones > lyktor    29/11/09 21:52Дерево
Ну так курсанты как раз и принимаются на службу в ОВД, принимают присягу и присваиваются специальные звания милиции!
Лично у меня за 5 лет учебы звания были от рядового до сержанта милиции. По выпуску - лейтенант милиции.

29/11/09 21:52  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 21:21Дерево
Але не служба - п.2 2. Особам, які перебувають на службі в органах внутрішніх справ, присвоюються такі спеціальні звання:...
27. Спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються особам, прийнятим на службу в органи внутрішніх справ ...і п.31, 32...
Ст.16 ЗУ Про міліцію - Особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції...
п.9 Положення, як і ч.2 ст.18 ЗУ визначає коло осіб, прийнятих на службу до міліції в т.ч. курсантів, які знімаються з військового обліку військовозобов'язаних і неврегульовує питання віднесення навчання курсанта до служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції...

29/11/09 21:38  Dow-Jones > Dow-Jones    29/11/09 21:21Дерево
Пр.МВД № 62 от 14.02.2008 г. "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС":
6.15. Призначення на посаду курсантів здійснюється наказом ректора (начальника) ВНЗ.
:)

29/11/09 21:21  Dow-Jones > lyktor    29/11/09 20:51Дерево
Курсант - это не только "статус", но и должность, в том то и дело.
"Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ", утв. ПКМУ N 114 от 29.07.1991 г.:
9. Військовозобов'язані, зараховані в кадри Міністерства внутрішніх справ УРСР на посади рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, включаючи курсантів і слухачів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ СРСР, Міністерства внутрішніх справ УРСР, у встановленому порядку знімаються з військового обліку і перебувають на спеціальному обліку Міністерства внутрішніх справ УРСР.

29/11/09 20:51  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 20:32Дерево
курсант - це служба(!) на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції?... курсант - це Статус який надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерів), які навчаються(!) у ВНЗ.(п.6.1.5) ...

29/11/09 20:32  Dow-Jones > Dow-Jones    29/11/09 20:28Дерево
И получается в итоге, что Постановой круг лиц расширили, а Методикой (в которую кто-то придумал вписать отдельной строкой курсантов) - сузили!

29/11/09 20:28  Dow-Jones > lyktor    29/11/09 20:13Дерево
Ну правильно, согласно Порядка засчитывается "час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ;"

Ранее, согласно Пр. МВД №505, а теперь согласно Пр.МВД № 62 от 14.02.2008 г.:
"6.1.5. Статус "курсант" надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерів), які навчаються у ВНЗ".

Таким образом имеем:
1. Рядовой и начальницький склад есть? - есть.
2. Специальные звания милиции есть? - есть.
3. ВУЗ МВД входит в структуру МВД? - входит.

Внимание вопрос.....
Какого лешего, если все есть, то в стаж не засчитывается??

29/11/09 20:13  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 20:09Дерево
Приказ МВД №505 от 13.09.94 і є свідченням втрати практичного значення ч.3 ст.18 ЗУ "Про міліцію" ...
Згоден,- С какого перепоя решили выделить из общем массы именно курсантов...
Але не Методика а Порядок вiд 03.05.1994 № 283 до якого лише 2007 р внесли зміни якими розширили коло, а саме постановою КМУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

29/11/09 20:09  Dow-Jones > Dow-Jones    29/11/09 19:55Дерево
Да и вообще, помоему Минтруда с Головдержслужбой существенно сузили объем существовующих прав:
ПКМ вiд 03.05.1994 № 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби":
3. До стажу державної служби включається також:
...
час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб,
яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання
міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до
структури Міністерства внутрішніх справ;

Приказ Минтруда/Головдержслужби 12.10.2007 № 270/551 "Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ"
3.3. У період з 30.01.2007 - відповідно до абзацу двадцять
другого пункту 3 Порядку, до стажу державної служби
включається час служби на посадах рядового та начальницького
складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні
звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять
до структури Міністерства внутрішніх справ.
Час служби включається у разі:
особа була призначена на посаду державного службовця після
набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від
24.01.2007 N 36 ( 36-2007-п ), тобто з 30.01.2007
;
особа проходила службу в органах внутрішніх справ, що входили
або входять до структури Міністерства внутрішніх справ України,
починаючи з дня проголошення незалежності України, тобто з
24.08.91;
особа проходила службу в указаних вище органах внутрішніх
справ на посадах рядового та начальницького складу з присвоєнням
установлених законодавством спеціальних звань міліції
за умови, що
фінансування заробітної плати за цими посадами здійснювалося за
рахунок коштів державного або місцевого бюджету
, а не за рахунок
коштів, отриманих від діяльності на принципах господарського
розрахунку.
Відповідно до Положення про проходження служби посади,
що підлягають заміщенню особами рядового, молодшого,
середнього, старшого начальницького складу, і відповідні цим
посадам спеціальні звання визначаються переліками, затвердженими
Міністром внутрішніх справ, а посади, що підлягають заміщенню
особами вищого начальницького складу, переліком, затвердженим
відповідно до законодавства.
Період служби на посадах рядового та начальницького складу
осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання
внутрішньої служби, до стажу державної служби не включається
(наприклад, служба в підрозділах державної пожежної охорони,
фельд'єгерська служба).
Таким чином, час служби на посадах рядового та начальницького
складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні
звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять
до структури Міністерства внутрішніх справ України, включається до
стажу державної служби.


С какого перепоя решили выделить из общем массы именно курсантов - хз..

29/11/09 19:55  Dow-Jones > Dow-Jones    29/11/09 19:21Дерево
Приказ МВД №505 от 13.09.94 "Про затвердження Статусу слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України" (отменен приказом МВД №62 от 14.02.2008 "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС" г. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] )
- до числа курсантів відносяться особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ без офіцерських звань, які навчаються у закладах освіти МВС.

29/11/09 19:53  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 19:21Дерево
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби» норми ЗУ Про міліцію зокрема ч.3 ст.18 приведені до реалій норм цього ж ЗУ „Про військовий обов'язок і військову службу” зокрема ст.2 ...

29/11/09 19:48  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 19:21Дерево
Приказ Минтруда/Головдержслужби 12.10.2007 № 270/551 виданий з метою правильного регулювання і застосування Порядку вiд 03.05.1994 № 283, яким і визначається перш завсе періоди роботи і служби...п.1.1., п.1,2 Методики... До видання Методики Головдержслужба, як орган уповноважений з цих питань надавала з даного питання такі ж розяснення...

29/11/09 19:45  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 19:21Дерево
ч.3.ст..18 ЗУ „Про міліцію” врегульовувала питання військової служби осіб які стали курсантами після школи... Особам які відбували строкову військову службу і поступили на службу в органи МВС при вступі на державну службу зараховують саме строкову військову службу ... У всіх правовідносинах щодо встановлення права при визначені стажу будь-якій службі застосовується термін "зараховується" а не "прирівнюється"...

29/11/09 19:21  Dow-Jones > Dow-Jones    29/11/09 19:18Дерево
В случае, как вы говорите, логичней было бы законодателю написать, что на время учебы, и в случае дальнейшей работы в МВД, предоставляется отсрочка (!) от срочной воинской службы (как в гражданских ВУЗах), а не "приравнивается".
:)

29/11/09 19:18  Dow-Jones > lyktor    29/11/09 12:57Дерево
Вы хотите сказать, что с 2007 г. курсантов ВУЗов МВД (а также их выпускников) стали призывать во время учебы на срочную службу???

29/11/09 12:57  lyktorОтправить письмо > Dow-Jones    29/11/09 11:43Дерево
Норма ч.3.ст..18 ЗУ „Про міліцію” - Навчання у школах Міністерства внутрішніх справ України після здобуття середньої освіти прирівнюється до проходження військової служби - була прийнята 20.12.1990р в час коли законодавством не передбачалось особливості проходження студентами, курсантами ВНЗ України (навчання на військових кафедрах) військової служби, і стосувалась виключно осіб які стали курсантом НЗ МВС після здобуття середньої освіти. Дана норма була спрямована на виключення можливості дії норм ЗУ „Про військовий обов'язок і військову службу” щодо призову курсанта під час навчання, так і по його закінчення на військову службу, тому й прирівнювали, а не зараховували. ...

29/11/09 11:43  Dow-Jones > Dow-Jones    29/11/09 11:36Дерево
Следовательно (логику ж все вроде учили в ВУЗах):
Навчання у школах Міністерства внутрішніх справ України (до 11.05.07 г.) = стаж державної служби (как срок воинской службы).

29/11/09 11:36  Dow-Jones > lyktor    28/11/09 23:29Дерево
1. Навчання у школах Міністерства внутрішніх справ України = проходження військової служби; (ст.18 ЗУ "О милиции" в редакции в период учебы)
2. Час проходження військової служби = стаж державної служби (ст.2 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу").

Приказ Минтруда/Головдержслужби 12.10.2007 № 270/551 "Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ":
4.6. Чинним законодавством, зокрема Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про державну службу", "Про міліцію", включення часу навчання осіб у навчальних закладах до стажу державної служби не передбачено...
"Чинним" - это действующим на момент издания этого приказа, т.е. на 12.10.07 г. В случае "неисключения" в мае 2007 г. ч.3 ст.18 ЗУ "О милиции", вопросов бы ни у кого не было, поскольку это был бы случай, предусмотренный "чинним" НПА. Также вопросов не возникает в случае, когда служба на должности курсанта ВУЗа МВД была после мая 2007 г., поскольку уже не действовала норма ч.3 ст.18 ЗУ "О милиции".

А вот если до... Ст.58 КУ "Закони та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або
скасовують відповідальність особи."

Из мотивировочной части Рішення КСУ вiд 09.02.1999 № 1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів):
"За загальновизнаним принципом права закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип
закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за
якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що
вона починається з моменту набрання цим актом чинності і
припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту
застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під
час дії якого вони настали або мали місце
"

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100