RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Перелік акціонерів, два чи один?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/08/15 16:46  Mark-DonОтправить письмо > Акція    25/08/15 16:33Дерево
А для чого Реєстр, якщо З.У. "Про акціонерні товариства"....

Законодательство о фондовом рынке состоит не только из этого Закона.
Почитайте иные НПА и увидите, что такое реестр и с чем его едят.

25/08/15 16:39  Mark-DonОтправить письмо > VP_Son    16/02/10 13:02Дерево
Ничего подобного. В России все точно так-же:

ФЗ "Об акционерных обществах":
"...список лиц, имеющих право ...... составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров"

Найдите отличия !
Реестр - это полные данные обо всех всех акционерах.
Список - это выборка из реестра с отдельными реквизитами акционеров, составляемый для определенной цели (ОСА, дивиденды и др).
Не вижу тут никаких противоречий.

25/08/15 16:33  Акція > Axel-    25/08/15 16:16Дерево
А для чого Реєстр, якщо З.У. "Про акціонерні товариства" говорить тільки про Перелік?

25/08/15 16:16  Axel- > Акція    25/08/15 16:02Дерево
названием

25/08/15 16:02  Акція > VP_Son    16/02/10 13:02Дерево
На сьогодні, якщо правильно розібрався - два переліки.
Один - на проведення розсилки акціонерам про збори (додаток №46 Регламенту НДУ).
Другий - перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (додаток №23 Регламенту НДУ).

А в яких випадках замовляється Реєстр власників іменних цінних паперів?

Чим Реєстр відрізняється від Переліку?

16/02/10 13:02  VP_Son > Tarmvred    16/02/10 11:52Дерево
Та по-добкінски ж пишуть. ;)

16/02/10 11:52  Tarmvred > VP_Son    10/02/10 15:06Дерево
ФЗ "Об акционерных общества":

"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров...
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ")

"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней...
(в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ)"

Повідомлення про проведення зборів Російської компанії :

"Сообщаем о том, что 22 марта 2010 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"
В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в работе Собрания, является 12 февраля 2010 года..."

Здається мені, що наші законодавці, щось таке мали на увазі, але якось криво написали.

10/02/10 15:06  VP_Son > Tarmvred    10/02/10 14:21Дерево
Не відповідає тому, що не можна наслідком обгрунтовувати висновок, з якого цей наслідок слідує. ;)

Для складання переліку я б обрав другий варіант, як найбільш технологічний і найменш конфліктний.

10/02/10 14:31  Tarmvred > Ёж    10/02/10 12:49Дерево

Строки можливо не застосовуються у випадку, якщо Наглядова рада скликає збори, якщо акціонер, внаслідок відмови Наглядової ради, то чому не застосовуються, якщо чітко зазначено:

п.1 ст.35 "...на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону"
(Закон, ВР України, від 17.09.2008, № 514-VI "Про акціонерні товариства")

п.6 ст.47 "...наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства"
(Закон, ВР України, від 17.09.2008, № 514-VI "Про акціонерні товариства")
10/02/10 14:21  Tarmvred > VP_Son    10/02/10 13:44Дерево
Якщо дивиться с позиції того, що перелік один, то чому ж не відповідає.

Якщо два переліка, то з першим зрозуміло, другий: на яку дату складати -
- на дату проведення зборів ("Про затвердження Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств")
- за три дні до дати проведення зборів (рекомендації семінару ДКЦПФР)
- чи за 15 днів до дати проведення зборів (рекомендації, "ще там когось")

10/02/10 13:44  VP_Son > Tarmvred    10/02/10 13:21Дерево
Не варто сипати в одну корзину ЗУ про ГТ та про АТ, що там зроблено.
Всі Положення комісії сьогодні фактично зроблені ще відповідно до закону про ГТ.
Щодо дати складання реєстру для проведення загальних зборів(відмінної від дати зборів), то ПАРД в свій час неодноразово виходила з ініціативою до ДКЦПФР про видання відповідного роз"яснення. На жаль, його добитися не вдалося. Завадила позиція Мінюсту (зі слів комісіонерів).

Та й логіка там відсутня, зокрема "3) перелік акціонерів не може бути складений пізніше ніж за 30 днів до дня скликання загальних зборів акціонерів (абз. 2 ч. 1 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства")." не вілповідає дійсності.
ЯКИЙ перелік? Якщо їх два, то чудово може.
Закон про АТ потребує БЕЗЛІЧІ Положень, що конкретизують та встановлюють порядок реалізації норм, що в ньому введені. Зокрема - ті ж зміни до переліку. До затвердження цих Положень можна лише гадати та покладатися на позицію ДКЦПФР, що їх повинна розробити. В даному випадку це озиція, яку озвучив Ёж - мається на увазі помилки, що виявлені за три дні до зборів.

10/02/10 13:25  VP_Son > Tarmvred    10/02/10 13:04Дерево
Логіка закону не дозволяє. А також здоровий глузд, підкріплений позицією комісії. ;)
В одному випадку "перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах", а в іншому просто "перелік акціонерів".

10/02/10 13:21  Tarmvred > VP_Son    10/02/10 12:05Дерево
"Немного" невірно почав обговорювання.

Є науково - практичний коментар (можливо вже хтось бачив): в кого є можливість прошу ознайомитись та висловити свої думки, в зв'язку із ним в мене і виникло це питання:

"Суттєвою відмінністю "реєстру акціонерів" від "переліку акціонерів" є дата, на яку вони повинні складатися.
Так, відповідно до ст. 41 ЗУ "Про господарські товариства" реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Таким чином, ЗУ "Про господарські товариства" прямо не визначено, на яку дату повинен бути складений відповідний реєстр, а тільки зазначено, що реєстрація акціонерів здійснюється у день проведення загальних зборів акціонерів.
Водночас п. 3.11 Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1998 р. N 199, встановлено, що реєстр власників іменних цінних паперів (зведений обліковий реєстр цінних паперів) повинен бути складений на дату проведення загальних зборів у письмовій формі, з прошитими та прошнурованими сторінками, засвідчений підписом та скріплений печаткою реєстратора (депозитарія). З таким підходом ДКЦПФР можна погодитись з огляду на наступне: 1) можливість реалізації акціонером свого права на участь у загальних зборах акціонерів нерозривно пов'язана з його перебуванням у реєстрі акціонерів; 2) складання реєстру на іншу дату може спричинити його невідповідність даним системи реєстру на день проведення загальних зборів акціонерів у зв'язку з внесенням до змін (напр., про перехід права власності). При цьому складання реєстру акціонерів на іншу дату ніж дата проведення загальних зборів не може бути самостійною підставною для визнання недійсними рішень загальних зборів, реєстрація акціонерів на яких проводилась за таким реєстром, якщо від дати формування реєстру акціонерів і до дня проведення загальних зборів не вносилося змін до системи реєстру.
За змістом ст. ст. 34, 35 Закону України "Про акціонерні товариства" складання переліку акціонерів здійснюється на дату, що встановлена наглядовою радою АТ. При цьому при визначенні дати складання переліку акціонерів наглядова рада АТ повинна враховувати:
1) дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів (ч. 1 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства");
2) перелік акціонерів не може бути складений раніше ніж за 60 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів (ч. 1 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства");
3) перелік акціонерів не може бути складений пізніше ніж за 30 днів до дня скликання загальних зборів акціонерів (абз. 2 ч. 1 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства").
Викладене унеможливлює застосування п. 3.11 Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств до контролю за реєстрацією акціонерів на загальних зборах публічних та приватних акціонерних товариств.
Крім того, на відміну від ЗУ "Про господарські товариства", ЗУ "Про акціонерні товариства" передбачає можливість внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, після його складання. Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори акціонерного товариства.
(Науково-практичний коментар, ІАЦ "ЛІГА", від 15.11.2007, "Науково-практичний коментар до статті 159 Цивільного кодексу

10/02/10 13:21  _Натали_Отправить письмо > misha198621    10/02/10 13:11Дерево
и составить правильно, а не так, чтоб потом можно было обжаловать

10/02/10 13:20  _Натали_Отправить письмо > misha198621    10/02/10 13:11Дерево
а где требования как этот перелик составить?

10/02/10 13:16  VetaОтправить письмо > Tarmvred    10/02/10 12:02Дерево
В пректе решения ГКЦПФР о всесении изменения в 1000 положение предусмотрено уже, что перечень акционеров для регистрации составляется за 3 дня до собрания. Прооект на сайте.

10/02/10 13:11  misha198621Отправить письмо > _Натали_    10/02/10 13:08Дерево
вместе с реестром предоставляет регистратор еще и перелик с полями для подписей акционеров, явившиеся на собрание.

10/02/10 13:08  _Натали_Отправить письмо > Tarmvred    10/02/10 10:45Дерево
Вообще-то перелік акціонерів і реєстр акціонерів разные документы, судя по 1000-му положению. Но как составляется этот перелік нигде не сказано, нет четких требований. По закону об АО требуется именно перелік. Можно ли говорить, что реестр и такой вот перечень - одно и тоже?Вот это действительно актуальный вопрос. Что регистратор должен предоставить эмитенту на общее собрание?
Мне известно, что выкручиваются тем, что делают реестр, но называют его "реєстр (перелік)"
Интересно услышать еще мнения по этому поводу

10/02/10 13:04  Tarmvred > VP_Son    10/02/10 12:05Дерево
А чому ви не припускаєте думки, що
4)дата складення переліку акціонерів... це одна й таж сама дата для переліку, відповідно до якого будуть розсилатись повідомлення та реєструватись акціонери
фактично, повідомлення розсилаються акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах та можливо вимога того, що в повідомленні повинна вказуватись 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;, для того, щоб зі своєї сторони наприклад ДКЦПФР контролювала дотримання строків п.1.ст.35

10/02/10 12:49  ЁжОтправить письмо > Tarmvred    10/02/10 12:02Дерево
От такий маємо закон...
При скликанні, проведенні позачергових ЗЗА вимоги щодо строків, зазначених в ч. 1 ст. 35 не застосовують.
1. Подав акціонер 10.02.2010 вимогу про скликання. Збори повинні провести до 11.03.2010. При цьому НР має 10 днів для скликання або відмови, після чого протягом 3 днів повідомити акціонера про рішення. У разі скликання - повідомити акціонерів не пізніше ніж за 15 днів.

2. В п. 4) ч. 3 ст. 35 і в ст. 34 мало бути зазначено "... переліку № 2...".
Чому Комісія рекомендує складати за три дні - я вже зазначав:
1) Щоб дотримуватись вимог законодавства про депозитарну систему для уникнення спірних ситуацій, які могли б бути. Наприклад, коли за день до проведення ЗЗА особі, що веде облік прав власності на акції емітента надали б документи для реєстрації нового власника акцій.
2) Для можливості виправлення технічних помилок у переліку.

10/02/10 12:05  VP_Son > Tarmvred    10/02/10 11:47Дерево
Прошу вибачення, не в 2-му, а в 3-му пункті ст.35. Пам'ять підвела. ;)

" 3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного
товариство має містити такі дані:
...
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах; "

На відміни від:
" 1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ... на дату ... раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. "

10/02/10 12:02  Tarmvred > Ёж    10/02/10 11:45Дерево
Не згоден про строк за 15 днів.

Щодо іншого, чому тоді перелік (реєстр) акціонерів складається станом за 3 дні до дати проведнення зборів,а не станом на день проведення зборів, чи Ви маєте на увазі подати розпорядження на складення переліку(реєстру)за три дні.

та ще, я кажу про сам факт чи потрібен взагалі перелік (реєстр)складений на дату проведення зборів чи емітент повинен керуватись тільки переліком складеним на дату визначену п.1. ст.35.


10/02/10 11:47  Tarmvred > VP_Son    10/02/10 11:34Дерево
Так забув вказати, подумав, що зараз доречен ЗУ "Про акціонерні товариства" та якось упустив - вибачаюсь.

Та всеж таки, де в п.2 ст.35 визначена дата складення переліку акціонерів, відповідно до якого проводиться їх реєстрація,

чи може я чогось не розумію або не бачу, якщо не важко пояснить?

10/02/10 11:45  ЁжОтправить письмо > Tarmvred    10/02/10 11:35Дерево
1). Про три дня прямо в ЗУ не указано, но руководствуются - чтобы в Перелік не вносили изменения после его составления - этим (абзац 13-й пункту 2 розділу VII Рішення № 1000):
"Унесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів або
надання мотивованої відповіді реєстроутримувач зобов'язаний
здійснити протягом трьох робочих днів від дати прийняття
документів.";
Гл. 2 Розділу V Рішення № 999
"4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних
паперах. Виписки надаються періодично, у строк, передбачений
договором про відкриття рахунку в цінних паперах (за умов
здійснення хоча б однієї облікової операції, щотижня, щомісяця,
щоквартально, щороку, інший строк), або на запит депонента.
Зберігач зобов'язаний на вимогу депонента протягом до трьох
робочих днів з дати отримання такого запиту надавати депоненту
відповідну виписку.
"20. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох
робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що
є підставою для здійснення цих операцій."
Розділ IX Рішення № 999:
"4. При знерухомленні документарних цінних паперів на
пред'явника депозитарна установа, яка визначена як місце
зберігання цих цінних паперів, зобов'язана зарахувати цінні
папери на рахунок у цінних паперах депонента або клієнта протягом
трьох робочих днів з дати отримання розпорядження про
знерухомлення або надати депоненту або клієнту вмотивовану
відмову."
и т.п.
2). З чим не згодні?
Якщо позачергові збори скликані на вимогу акціонера, то розсилку проводить реєстратор або зберігач.

10/02/10 11:35  Tarmvred > Ёж    10/02/10 10:59Дерево
Чи є якесь цьому підтвердження, чи тільки те що це сказали на семінарі, сьогодні проведуть "інший семінар"

Та з вами не могу погодитись, щодо:

"6/04/09 14:24 Ёж > teab 6/04/09 14:09

2. За 15 дней. Если проводит акционер - то уведомляет регистратора (хранителя) и тот проводит рассылку."

Оскільки, у випадку якщо збори скликає акціонер на нього поширюються наступні вимоги:

1)Письмове повідомлення ...надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів складеного на дату визначену... (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону) акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
(Закон, ВР України, від 17.09.2008, № 514-VI "Про акціонерні товариства")

2) Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається ... особою, яка скликає загальні збори... у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа... яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
(Закон, ВР України, від 17.09.2008, № 514-VI "Про акціонерні
товариства")

Тобто, наскільки я розумію на акціонерів у разі скликання ними зборів покладаються обов'язки, щодо дотримання "строків" складення переліку акціонерів та дотримання строків, щодо надіслання повідомлень (через, особу яка веде облік прав влансості на акції Товариства)


10/02/10 11:34  VP_Son > Tarmvred    10/02/10 10:45Дерево
Вы б уточняли по какому закону задаете вопрос. ;)
Я ответил по ХО, хотя ответ тот же и по АО. За исключением слова "реєстр".
Хотя наши "добкинские" законы и позволяют трактовать так, как нужно будет в конкретной судебной ситуации.
Но логика закона следующая - по п.1 ст.35 перечень для рассылки уведомлений, в п.2 ст.35 - дата составления перечня для участия в собрании.

10/02/10 10:59  ЁжОтправить письмо > Tarmvred    10/02/10 10:49Дерево
Прочитайте в темі "Закон об АО" повідомлення з 6/04/09 10:45 до 12/11/09 11:19

10/02/10 10:53  Tarmvred > Tarmvred    10/02/10 10:49Дерево
Я розумію, що є таке:

3.11. Реєстр власників іменних цінних паперів (зведений обліковий реєстр цінних паперів) повинен бути складений на дату проведення загальних зборів у письмовій формі, з прошитими та прошнурованими сторінками, засвідчений підписом та скріплений печаткою реєстратора (депозитарія).
(Рішення|Положення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 23.12.1998, № 199 "Про затвердження Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств")

Алеж чому, в ЗУ поставили акцент саме на дату ч.1 ст.35

10/02/10 10:49  Tarmvred > Ёж    10/02/10 10:39Дерево
А де ви знайшли цю дату "2) по ч. 1 ст. 34 -за три дні до дати проведення."
в ЗУ зазначена тільки одна дата ч.1 ст.35

10/02/10 10:45  Tarmvred > VP_Son    10/02/10 10:35Дерево
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України
(Закон, ВР України, від 17.09.2008, № 514-VI "Про акціонерні товариства")


Письмове повідомлення ... надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,... (Закон, ВР України, від 17.09.2008, № 514-VI "Про акціонерні товариства")

Тобто, наскільки я розумію, і для реєстрації і для відправлення повідомень, повинен бути перелік акціонерів (реєстр акціонерів)

чи ви відрізняєте перелік акціонерів від реєстру акціонерів?
10/02/10 10:39  ЁжОтправить письмо > Tarmvred    10/02/10 10:24Дерево
Два:
1)по ч. 1. ст. 35 - після прийняття рішення про проведення;
2) по ч. 1 ст. 34 -за три дні до дати проведення.

10/02/10 10:35  VP_Son > Tarmvred    10/02/10 10:24Дерево
"для реєстрації акціонерів на загальних зборів" повинен бути реєстр.
"для відправлення повідомлень, про проведення загальних зборів" можна обійтись переліком

10/02/10 10:24  Tarmvred   Дерево
Скільки повинно бути переліків акціонерів, необхідних для проведення загальних зборів,

два - 1) для відправлення повідомлень, про проведення загальних зборів
2) для реєстрації акціонерів на загальних зборів

чи один - 1) для відправлення повідомлень, про проведення загальних зборів + для реєстрації акціонерів.

Оскільки побачив коментар, що тільки один перелік акціонерів, на дату проведення загальних зборів нібито не складається.

В кого є якась інформація, прошу висловитись.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100