RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

В какой организационно-правовой форме создается адвокатское бюро?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
18/04/11 14:18  ДэОтправить письмо > Регистратор адвокатов    17/03/10 17:38Дерево
частину третю ЗУ "Про адвокатуру" викласти в такій редакції:

"Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань проводиться у порядку, визначеному законом. Адвокатські об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації відповідно до закону. Дані державної реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

перше речення частини п'ятої виключити.

Процес пішов.

24/03/10 12:30  Дока27 > Регистратор адвокатов    24/03/10 09:48Дерево
Давайте я вам приведу ссылку из Хозяйственного кодекса и комментарий к ней:
Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організа­цій у сфері господарювання
1. Юридичні особи, незалежно від форм власності, а також повнолітні громадяни мо­жуть утворювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні орга­нізації, благодійні установи тощо).
2. Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює бла­годійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одер­жання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за тери­торіальним принципом.
3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансують­ся з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації.
4. Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується ви­щим органом управління благодійної організації, і є юридичною особою.
5. Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяль­ність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань. Здійснення благодійними організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підля­гають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої серти­фікації або ліцензування в установленому законом порядку.
6. Додаткові вимоги щодо створення, державної реєстрації, здійснення господар­ської діяльності та інших питань діяльності благодійних організацій встановлюються цим Кодексом, Законом про благодійництво та благодійні організації, іншими законами.
7. Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють неприбуткову госпо­дарську діяльність, визначаються відповідними законами, якими регулюється поря­док діяльності цих суб'єктів.

. Частина 7 коментованої статті містить посилання на закони України, що регулюють по­рядок діяльності і визначають особливості господарсько-правового статусу різноманітних неприбуткових організацій. Ця норма присвячена лише тим неприбутковим організаціям, правове становище яких не підлягає спеціальному регулюванню Господарським кодексом. Він містить спеціальні правила щодо таких неприбуткових організацій, як торгово-промис­лові палати (ч. 1—3 ст. 21), організації роботодавців (ч. 4—6 ст. 21), споживчі спілки (ст. 111), товарні біржі (ст. 278-282), кредитні спілки (ст. 130), благодійні організації (ч. 1-6 ст. 131). Отже, до числа неприбуткових організацій, яких має на увазі коментована норма, можна від­нести: житлово-будівельні кооперативи, адвокатські об'єднання, об'єднання громадян, творчі спілки, релігійні організації, державні цільові фонди, бюджетні установи, негоспо­дарські об'єднання юридичних осіб (асоціації, спілки) та деякі інші утворення.

Загальне поняття неприбуткової організації в чинному законодавстві відсутнє, проте примірний перелік таких організацій дано у Законі України «Про оподатковування прибутку підприємств» (п. 7.11.1 ст. 7) [345]. Водночас слід враховувати, що з погляду цього Кодексу поняття неприбуткової організації рівноцінно поняттю «суб'єкт некомерційного господарю­вання», і тому коло неприбуткових організацій у контексті коментованої статті ширше, ніж те, що окреслене податковим законодавством. Участь цих організацій у господарському обо­роті обумовлена необхідністю матеріального забезпечення їх основної діяльності, не пов'яза­ної з участю в майнових відносинах, і саме у зв'язку з цією необхідністю вони наділяються статусом юридичної особи, який набувається ними з моменту державної реєстрації.

Правовий статус житлово-будівельних кооперативів дотепер регулюється нормативно-правовими актами радянського періоду - Законом «Про кооперацію в СРСР» [314] і Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу, затвердженим постановою Ради Міні­стрів УРСР від ЗО квітня 1985 р. [266]. Правовий статус адвокатських об'єднань визначається, насамперед, Законом України «Про адвокатуру»

Ну и классическое судебное решение [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

24/03/10 09:48  Регистратор адвокатов > Дока27    24/03/10 08:53Дерево
не могу найти обоснование в 7.11 ЗУ о прибыли..

24/03/10 08:53  Дока27 > Регистратор адвокатов    23/03/10 23:41Дерево
Да сколько угодно, если АО

24/03/10 03:02  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Регистратор адвокатов    23/03/10 23:40Дерево
как же неприбыльность? соцуслуги?

23/03/10 23:41  Регистратор адвокатов > Дока27    23/03/10 23:38Дерево
извините, АО

23/03/10 23:40  Регистратор адвокатов > Дока27    23/03/10 23:38Дерево
..адвокатские бюро ни при каких обстоятельствах статус неприбыльной организации не приобретают?

23/03/10 23:38  Дока27 > Регистратор адвокатов    23/03/10 23:33Дерево
Должно два: регистрацию в минюсте объединения и свидетельство о регистрации юрлица. Но у меня пока только первое уже десять лет

23/03/10 23:33  Регистратор адвокатов > Дока27    21/03/10 19:17Дерево
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Стаття 3. Сфера дії Закону
4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи
здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому
числі професійних спілок та їх об'єднань), благодійних
організацій, політичних партій, творчих спілок та їх
територіальних осередків, адвокатських об'єднань,
торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого
самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом,
та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене державним
реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради
міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві
та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням
юридичної особи.

То есть Минюст выдает свидетельство, уже оформленное госрегистратором?

21/03/10 21:34  ДэОтправить письмо > Регистратор адвокатов    21/03/10 11:45Дерево
Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України згідно Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. N 302.

21/03/10 19:17  Дока27 > Регистратор адвокатов    21/03/10 11:45Дерево
Не совсем понимаю вопрос

21/03/10 13:29  AMОтправить письмо > Дэ    21/03/10 12:34Дерево

21/03/10 13:27  AMОтправить письмо > Дэ    21/03/10 12:34Дерево

21/03/10 12:42  ДэОтправить письмо > Draft    21/03/10 10:35Дерево
Все б було добре, якщо б не «адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є юридичними особами…". Фізик і юридична особа якось не туляться своїми горбатими спинами один до одного. Але думаю, що треба ставити крапку в цій дискусії. Хай законодавець сам чітко визначиться, а табличку ми дійсно пригвинтимо будь-яку, навчилися.

21/03/10 12:34  ДэОтправить письмо > AM    21/03/10 12:04Дерево
"Зареєструвати адвокатське об’єднання «Адвокатське Бюро «ЮрГазЕнерго»...", ну то й що з цього?
А Ви статут бачили цього "бюро"? У мене один знайомий каже - На дверях мого сараю таке понаписували, а я там дрова зберігаю.

21/03/10 12:04  AMОтправить письмо > Дэ    17/03/10 22:59Дерево

21/03/10 11:45  Регистратор адвокатов > Дока27    18/03/10 10:09Дерево
Не совсем понимаю, АО не проходят госрегистрацию в местном исполкоме, кроме Минюста?

21/03/10 10:35  DraftОтправить письмо > Дэ    21/03/10 10:26Дерево
В таком виде и сейчас можно сделать. Вешайте просто табличку и все. Думаю, отличие все ж в юрике иначе смысла бюро по тексту и нет. То же самое что и самозайнята. Т.е. если предположить, что АБ это то же самое что АО, то следует регистрировать объединение с одним участником ("свое")

21/03/10 10:26  ДэОтправить письмо > Draft    21/03/10 09:49Дерево
Давайте зробимо текстове (граматичне) тлумачення ч.2 ст. 4 ЗУ «Про адвокатуру».

«Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань.»
Здається, що класифікація організаційних форм за кількісним складом учасників здійснюється наступним чином: адвокатське бюро та об’єднання.

Далі іде важливий для старттопіка висновок (я спеціально подаю в текст в зворотньому порядку, ніж це викладено в ст. 4): «адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є юридичними особами… реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
Що це означає в контексті першого висновку, законодавець помилково не передбачив порядок реєстрації адвокатських бюро?
Проекти нових законів свідчать про намагання дати більш чітку та регламентацію діяльності. Ось, наприклад, проект Закону № 1430 від 25.12.2008р.

«Органiзацiйними формами адвокатської дiяльностi є:
- адвокатське бюро,
- колегiя адвокатiв,
- адвокатська фiрма.
про адвокатуру
Адвокатське бюро засновується адвокатом, який здiйснює
адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально.»

А ось і цікава пропозиція від авторів законопроекту, яка суттєво відрізняється від редакції існуючого закону:«Адвокатське бюро не є юридичною особою та не пiдлягає
державнiй реєстрацiї.»

21/03/10 09:49  DraftОтправить письмо > Дока27    18/03/10 10:09Дерево
Пришел к выводу, что "бюро" это объединение, но с одним адвокатом ;)))) Иначе, если больше одного адвоката - адвокатское объединение. Т.о. для бюро нужен адвокат + неадвокаты

21/03/10 09:33  ДэОтправить письмо > Veta    19/03/10 16:37Дерево
Нас цікавить питання "чистого мистецтва" - процедура реєєстраціїї юридичної особи (адвокатського бюро), засновником якої є один адвокат. От є така мрія у мене, мріяти не заборонено? :-)

19/03/10 16:37  VetaОтправить письмо > Дэ    18/03/10 09:58Дерево
Ну що ви вчепилися до пана Veta :)?
Я вважаю, що особа, яка є адвокатом саомстійно може розібратися в такому питанні. А якщо не розібрався (на те можуть бути різні причини), то хоча б написав, наприклад:
"Законом передбачено можливість здійснення діяльності через адвокатське бюро як юридичну особу, проте не визначено порядку реєстрації. Чи можливо зареєструвати ТОВ, ПП використовуючи у назві словосполучення "адвокатське бюро"?"
Чи щось подібне.

Для роботи "адвокатського бюро" я б обирав із двох форм:

1. Створення ПП (ТОВ) "Адвокатське бюро....." + єдиний податок;

2. Реєстрація торгової марки "Адвокатське бюро ...." на фізичну особу + реєстрація ФОП + єдиний податок. Для залучення клієнтів (оголошння, візитки, реклама)використовував би торгову марку, договори б укладав би як ФОП або адвокат (в залежності від ситуації). Торгова марка для того, щоб мінімізувати ризики повязані із незаконнми використання назви "бюро (офісу)" третіми особами.

18/03/10 10:38  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Дэ    18/03/10 10:33Дерево
а можно и на вывеску только, о чем и говорила;)

18/03/10 10:33  ДэОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/03/10 10:11Дерево
Саме як назву, дійсно. Про це свідчить і наказ Мінюсту від 27.08.07 № 693/5 "Про затвердження Правил підготовки та оформлення рішень щодо реєстрації адвокатських об'єднань Міністерством юстиції України". А давайте скинемося грішми та доручемо пану Veta зареєструвати бюро з одним адвокатом? Буде нам досвід :-)

18/03/10 10:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > черниговский    18/03/10 09:59Дерево
угу, только как название

18/03/10 10:09  Дока27 > Регистратор адвокатов    17/03/10 17:38Дерево
В любой. Только в одном случае регистрация через МЮ и тогда это будет объединение (если есть с кем объединятся) со словом в названии "бюро", а в других (общества или ПП) - регистрируются через госрегистратора как субъекты ХД. Можете быть и единоналожником и гордо именовать себя на вывеске:"Бюро адвоката..."

18/03/10 09:59  черниговскийОтправить письмо > Дэ    17/03/10 22:59Дерево
Мінюст, таки, регистрирует [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

куча всяких "бюров" ))) только вот, исходя из названия (например, «Адвокатське бюро «Валерій Сафронов і Партнери», «Адвокатське бюро «Олександр Григоров та Партнери», «Громадське професійне об’єднання адвокатів «Адвокатське бюро ЧЛІЯНЦ» «Українське адвокатське бюро» и т.п.), основатель(и) задумали именно объэдинение


18/03/10 09:58  ДэОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/03/10 00:38Дерево
Взагалі, то я пану Veta адресував на його закид - чи не рано ще реєструвати :-)

18/03/10 00:38  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Дэ    17/03/10 22:59Дерево
я ж не кажу, що все просто, але маэмо те, що маэмо ми , а не брати-узбеки

17/03/10 22:59  ДэОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/03/10 20:32Дерево
До речі, тема не така вже і проста, я також вважаю, що питання державної реєстрації адвокатського бюро не врегульовано належним чином.

За смислом ст. 4 ЗУ "Про адвокатуру" адвокатська діяльність здійснюється або індивідуально адвокатом (який має право відкрити своє бюро), або колективно (об'єднання адвокатів). І індивідуальні організаційно-правові форми адвокатської діяльності (бюро) і колективні (об'єднання) мають ознаки юридичної особи, тобто підлягають державної реєстрації.


Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України згідно Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. N 302. А чи зареєструє Мінюст бюро в такому ж самому порядку?

Передивився з 2008 р. 74 накази Мін’юсту – реєстрація тільки об'єднань.
Ось ще схожа думка [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

17/03/10 20:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 20:54Дерево
у нас на форуме появился узбекский адвокат?! растем

17/03/10 20:54  DraftОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/03/10 20:52Дерево
Я согласен с узбеками. Теперь нужно понять что они в реале под этим понимают

17/03/10 20:54  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 20:44Дерево
украинскому адвокату Решалово И.Б. ничё и не надо для работы кроме бюро, которое офис;)

17/03/10 20:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 20:44Дерево
то ж у братьев-узбеков

17/03/10 20:44  DraftОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/03/10 20:32Дерево
Хех.. Ну вы даете. Написано внизу, бюро - некоммерческое учреждение со статусом юридического лица, учреждаемое индивидуальным лицом, имеющим лицензию на право занятия адвокатской деятельностью. Теперь осталось определить что это за "некоммерческое учреждение со статусом юридического лица, учреждаемое индивидуальным лицом, имеющим лицензию на право занятия адвокатской деятельностью"?

17/03/10 20:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 19:47Дерево
формы бюро тоже нет

17/03/10 20:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 19:47Дерево
ага, и на фик та форма

17/03/10 19:47  DraftОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/03/10 19:33Дерево
Нет такой формы "офис"

17/03/10 19:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 19:22Дерево
открыть свой офис я и предлагаю;)

17/03/10 19:22  DraftОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/03/10 19:20Дерево
По ключевым словам "открыть" и "свое". Первое говорит о новом лице особом, второе о том что он в нем основателем один ;))

17/03/10 19:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Draft    17/03/10 19:05Дерево
откуда знаешь?;)

17/03/10 19:05  DraftОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/03/10 18:25Дерево
Все таки это юрик с одним учредителем-адвокатом

17/03/10 19:04  DraftОтправить письмо > черниговский    17/03/10 18:09Дерево
Возьмем определения коллег из Узбекистана: ;))


4. Адвокатская коллегия - это некоммерческое, профессиональное объединение, учрежденное несколькими адвокатами, имеющими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.
Адвокатская фирма - это некоммерческое, партнерское профессиональное объединение двух или более партнеров - адвокатов, имеющих лицензию на право занятия адвокатской деятельностью

Адвокатское бюро - это некоммерческое учреждение со статусом юридического лица, учреждаемое индивидуальным лицом, имеющим лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.

17/03/10 18:25  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Регистратор адвокатов    17/03/10 17:38Дерево
а вы просто так свой офис назовите, да и работайте себе простым украинским адвокатом

17/03/10 18:14  Idaves > Veta    17/03/10 18:06Дерево
с такими вопросами - точно рано :)

17/03/10 18:09  черниговскийОтправить письмо > Veta    17/03/10 18:06Дерево
какие еще "моменты"?

"Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань."

17/03/10 18:06  VetaОтправить письмо > черниговский    17/03/10 18:02Дерево
есть такой момент, но поскольку топикстартер не уточнил все моменты, то и получил такой ответ. А адвокатские объдинения регистрируются с названиями "бюро".

17/03/10 18:02  VetaОтправить письмо > Регистратор адвокатов    17/03/10 17:38Дерево
Можете зарегистрировать ПП "Адвокатское бюро Регистратора адвокатов".

17/03/10 18:02  черниговскийОтправить письмо > Veta    17/03/10 17:57Дерево
"В форме адвокатского объединения."

а кто с кем будет объединятся?

17/03/10 18:01  VetaОтправить письмо > Дима Рейдер    17/03/10 17:56Дерево
"общественные" предприятия это какие?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100