RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Онлайн кредит Монео авео - можно ли выиграть?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/02/16 14:18  Andrej88Отправить письмо > Chester777    4/04/15 13:29Дерево
Ради интереса залез в реестр судебных решений, который находится в открытом доступе.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] вот документ оттуда, правда без имен. Там есть много полезной информации, в том числе ответы на некоторые вопросы выше. Подобные документы есть и по другим делам связанными с кредитами, банками и схожими установами. Поэтому, прежде чем задавать вопрос, думаю стоит хоть немного "гуглить".

27/01/16 21:11  eorekhova > PLIANT    8/04/15 18:53Дерево
Здравствуйте! Имеет ли юридическую силу следующий договор? И чем мне руководствоваться, если подадут в суд или пришлют коллекторов?

ДОГОВІР № 227725443 м. Київ 24/07/2015
Товариство з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (далі – «Позикодавець»), в особі директора Кривич Івана Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Орехова Елена Николаевна; паспорт серії CO262366, виданий Ленинградским РУГУ МВД Украины в г.Киеве; ідентифікаційний номер 2292022748 (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 1.1 За цим Договором Позикодавець зобов'язується надати Позичальникові грошові кошти в позику в сумі 2850 грн. 00 коп. (двi тисячi вiсiмсот п`ятдесят грн. нуль коп.) (далі – сума позики) на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути позику та сплатити проценти за користування позикою зазначених у п.1.3 цього договору. 1.2 Строк дії договору 30 (тридцять) днів, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором. Позика надається строком на 30 (тридцять) днів. 1.3 Дата перерахування суми позики на банківський рахунок, вказаний Позичальником, є датою укладання договору позики між Позикодавцем і Позичальником. 1.4 Нарахування процентів за користування позикою проводиться за наступними умовами:  1.95 відсотків від суми позики за перший день користування позикою, але не менше ніж 40 грн. 00 коп. ( сорок грн. нуль коп. ); ● 1.95 відсотків від суми позики за кожний день користування позикою, починаючи з другого дня в межах строку, зазначеного в п.1.5 цього Договору; ● 3 (три) відсотки від суми несвоєчасно повернутої позики за кожний день користування позикою понад строк, зазначений у п.1.2 цього Договору, у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором. 1.5 У випадку повернення суми позики та сплати процентів за користування позикою протягом трьох днів після закінчення строку, визначеному в п.1.2 цього Договору, нарахування відсотків у зазначений строк не провадиться, в іншому випадку, відсотки нараховуються відповідно до умов п. 1.4 цього Договору. 1.6 Детальний розпис сукупної вартості позики зазначено в Графіку розрахунків, який є невід'ємною частиною цього Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.1 Права та обов’язки Позикодавця 2.1.1 Позикодавець має право: 1) вимагати від Позичальника повернення суми позики, процентів за користування позикою та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором; 2) вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати процентів за користування позикою в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин: а) виявлення недостовірної інформації у Заявці, яка подавалась для отримання позики; б) внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного позичальника; 3) здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного Позичальником, для повного погашення Заборгованості; 4) відмовити у видачі кредиту у разі технічної неможливості відправити Позичальнику кошти. 2.1.2 Позикодавець зобов’язаний: 1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове як частинами, так і в повному обсязі); 2) повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених розділі 9 цього договору протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет; 3) на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України; 4) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором. 2.2 Права та обов’язки Позичальника 2.2.1 Позичальник має право: 1) достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за користування позикою, виходячи з фактичного залишку суми позики та строку користування позикою; 2) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позичальника та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України; 3) звернутися до Позикодавця з проханням про пролонгацію строку повернення позики. 2.2.2 Позичальник зобов’язаний: 1) вчасно повернути позику, сплатити проценти за користування позикою в порядку визначеному цим Договором;
2
2) повідомляти Позикодавця про зміну даних, зазначених у розділі 9 цього договору протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет; 3) у випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором в повному обсязі або частково, сплатити нараховані проценти за користування позикою, виходячи з фактичного строку користування, включаючи день погашення; 4) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.
3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 3.1 Сторони домовилися, що повернення позики та сплата процентів за користування позикою здійснюватиметься згідно Графіка розрахунків, який є невід’ємною частиною цього Договору. 3.2 Обчислення строку користування позикою та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому проценти за користування позикою нараховуються у відсотках від суми позики з дня надання позики Позичальнику (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний Позичальником) до дня повного погашення Заборгованості за позикою (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за позикою. 3.3 Сума позики, проценти за користування позикою, складають Заборгованість за договором позики. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений договором позики. 3.4 При надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника та/або у разі виникнення простроченої Заборгованості, Позикодавець направляє такі кошти на погашення Заборгованості в наступній черговості: 1) у першу чергу здійснюється сплата процентів за користування позикою; 2) у другу чергу здійснюється повернення суми позики. 3.5 У разі виникнення простроченої Заборгованості за цим Договором при надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Позикодавець направляє такі кошти на погашення простроченої Заборгованості в наступній черговості: 1) у першу чергу – нараховані проценти за користування позикою відповідно до Графіку розрахунків; 2) у другу чергу – суму позики відповідно до Графіку розрахунків. 3.6 Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України – гривні. 3.7 У випадку, якщо сума сплати заборгованості складається зі залишком копійок, в цьому разі залишок копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні а безготівкове перерахування коштів, вказане у п. 3.3 цього Договору, підлягає сплаті з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок. Вказаний залишок копійок, який округляється до 1 (однієї) гривні.
4. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 4.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України та цього Договору. 4.2 Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 4.3 У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України. 4.4. При порушенні виконання зобов'язань за договором позики та у разі, якщо, встановлений пунктом 1.4 цього Договору, процент за користування позикою менший ніж 2 відсотки від суми позики за кожен день користування позикою, то Позичальник додатково сплачує штраф, розмір якого розраховується наступним чином: Ш = С * 2 % − С * П, де: Ш – розмір штрафу, грн; С – строк дії договору позики, днів; П – процентна ставка за користування позикою, зазначена в пункті 1.1. цього Договору.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 5.1 Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. 5.2 Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
3
6.1 Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, є його невід'ємною частиною.
7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ 7.1 Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання грошових коштів у позику Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Правила). Уклавши цей договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на сайті Позичальника: moneyveo.ua. 7.2 Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 9 цього Договору. 7.3 Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України. 7.4 Позичальник підтверджує, що: - отримав від Позикодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»; - повідомлений про свої права згідно частини шостої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», - інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання; - до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання в якості аналога власноручного підпису для цього Договору Логіну Особистого Кабінету та Пароля Особистого Кабінету; - надав згоду на передачу Позикодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за договором позики; - надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками; - надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника перед Позикодавцем на підставі цього Договору, Позикодавець має право передати персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення Заборгованості за договором позики, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового захисту. 7.5 Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути позику та сплатити проценти за користування позикою. 7.6 До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю у 3 (три) роки (ст.257 Цивільного кодексу України).
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
Орехова Елена Николаевна
Паспорт CO262366, Ленинградским РУГУ МВД Украины в г.Киеве 18/11/1999.
Україна, 03179, м.Киев, вул.Палладина ,7 ,74
Ідентифікаційнй код 2292022748
Позикодавець ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, оф. 215 Код ЄРДПОУ 38569246 Платник податку на прибуток на загальних підставах п/р № 26503052700968 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, email: info@moneyveo.ua Фізична особа Директор
Електронний підпис
/Орехова Е.Н.
Електронний підпис /І.С. Кривич/
Додаток № 1

8/04/15 18:53  PLIANTОтправить письмо > Chester777    4/04/15 13:29Дерево
Несмотря на формальности с дополнительным ошибочным набором мною
в адресной строке имени отправителя и имени получателя в ответе на поставленный вопрос,уважаемый Chester777,юридически обоснованность моего ответа верна.Что касается вопроса переплаты задолженности по кредиту в 3 раза больше и возникновения нового сомнительного долга,то в этом случае проще не играться с банком в доказательства, - а применить часть 1 статьи 1057-1 Гражд. Кодекса Украины (подать в суд иск к банку о применении последствий недействительности правовой сделки /правочину/.По правилам этой статьи обязательно применяется часть 2 статьи 215 ГК Украины (недействительность правовой сделки,если это установлено законом - ст.1055 ГК Украины),а также часть 1
статьи 216 ГК Украины (каждая из сторон возвращает другой в
натуре всё,что получила от другой стороны.Об оплате лишнего
другой стороне здесь речи нет).

6/04/15 18:34  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 911/2    6/04/15 08:24Дерево
спасибо

6/04/15 16:17  PLIANTОтправить письмо > 911/2    6/04/15 08:24Дерево
Замечание справедливое, - учёл.Видимо перегрузился от совершенно
разных направлений.

6/04/15 16:10  PLIANTОтправить письмо > Mark-Don    6/04/15 08:00Дерево
Замечание справедливое,признаю.Был сбой в работе от перегрузки.
Замечание принял к сведению.Из за многолетнего непростого опыта
порой иду как танк любым способом,делаю ошибки.Спасибо за уместное
замечание !

6/04/15 15:46  PLIANTОтправить письмо > ОК АКА Олюня    5/04/15 23:13Дерево
Если неадекватно высказался, прошу извинить.

6/04/15 08:24  911/2 > PLIANT    5/04/15 14:28Дерево
Другими словами, зачем Вы перед каждым постом пишете такие строки?

5/04/15 13:38 PLIANT>ОК АКА Олюня 4/04/15 18:53

4/04/15 17:59 PLIANT>Chester777 4/04/15 13:29

Какой в этом смысл?
Так, понятно сформулирован для вас вопрос?

6/04/15 08:00  Mark-DonОтправить письмо > PLIANT    5/04/15 14:28Дерево
"...на кого Вы работаете..."
Коллега, как мне кажется, вы ищите черную кошку в темной комнате. Уверяю Вас - ее там нет.
А вопрос действительно задан нормальный, так как совершенно непонятно, в чем смысл ссылок, которые Вы приводите в первых строках Ваших постов.

5/04/15 23:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > PLIANT    5/04/15 14:28Дерево
Вы уверены, что отвечаете адекватно на мой элементарный вопрос?

5/04/15 14:28  PLIANTОтправить письмо > ОК АКА Олюня    4/04/15 18:53Дерево
5/04/15 13:38 PLIANT>ОК АКА Олюня 4/04/15 18:53
Вопрос интересный.Неужели можно толковать правильность
разъяснений для судов в Постановлении Пленума Верховного Суда
Украины от 6.11.2009 г. №9,приведённого мною 4.04.15г. в ответе
для Chester777 ? Так,в пункте 12 этого Постановления имеется
чёткое разъяснение : "Порушення вимог закону щодо укладення
правочину в письмовій формі є підставою для визнання його недійсним лише в разі ,коли це прямо передбачено законом,зокрема
... стаття 1055 ЦК Украіни".Статья 1055 ЦК Украіни:ч.1.Кредитний
договір укладається в письмовій формі ; ч.2.Кредитний договір,
укладений з недодержанням письмовоі форми,є нікчемним /недійсним/.
Напомню,у Chester777 имеется сообщение об отсутствии кредитного
договора в письменной форме с банком при получении кредита,
имеется и вопрос о возможности выиграть это дело.
Одновременно отмечу,в Вашем вопросе имеется коварный подтекст,
это вместо вопроса - на кого Вы работаете ?

4/04/15 18:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > PLIANT    4/04/15 18:45Дерево
скажите, пожалуйста, что означает первая строка во всех Ваших сообщениях, и какую смысловую нагрузку она несет?

4/04/15 18:45  PLIANTОтправить письмо > Chester777    4/04/15 13:29Дерево
4/04/15 17:59 PLIANT>Chester777 4/04/15 13:29
Руководствуйтесь Постановлением Пленума Верховного Суда Укрпины
6.11.2009 №9 "О суд. практике рассмотр-я гражданских дел о признании правовых сделок /правочинів/ недействительными".При этом надо учесть,что основанием возникновения гражданских прав является договор(п. 1 ч. 2 ст.11 Гражд. Кодекса Украины),договор
считается заключённым,если стороны договора достигли согласие по всем существенным вопросам(часть 1 ст. 638 ГК Украины),Кредитный
договор заключается в письменной форме и при несоблюдении этой формы он является недействительным (части 1,2 статьи 1055 ГК Укр.)
Согласно статьям 215,216 ГК Украины признание судом признанной законом недействительной правовой сделки между юридическим и
физическим лицом не требуется,одновременно по требованиям части
три статьи 1054 ГК Украины и части 4 статьи 11 Закона Украины
"О защите прав потребителей" Договор о предоставлении потребительскоого кредита заключается в письменной форме в двух
экземплярах,один из которых выдаётся клиену банка /потребителю/.

4/04/15 13:57  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Chester777    4/04/15 13:29Дерево
Вы имеете в виду Moneyveo?

4/04/15 13:29  Chester777   Дерево
при взятии кредита письменно не чего не подписывал, но при этом уже в 3 раза переплатил и еще столько же должен. является ли электронная подпись законной и возможно ли выиграть это дело.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100