RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Карьера и Образование

Работа и Образование

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Бакалавр права ЗУ "Про вищу освіту"


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
1/02/16 15:27  Atk1988 > Atk1988    1/02/16 15:26Дерево
Также я обратилась в Мин. образования, но ответ еще не пришел.

1/02/16 15:26  Atk1988 > Atk1988    1/02/16 15:25Дерево
Также я обратилась в Минюст, ответ примерно тот же: Головним територіальним управлінням юстиції розглянуто Ваше звернення, яке надійшло з Урядової гарячої лінії, у зв’язку з чим в межах компетенції, повідомляємо наступне.
У ч. 2 ст. 19 Конституції України від 28 червня 1996 року закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до пп. 5.10 п. 5 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), Головне територіальне управління юстиції організовує розгляд звернень громадян лише з питань, що належать до його компетенції, пов'язаних з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI (далі-Закон № 5076-VI), адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Для цілей цієї статті:
1) повна вища юридична освіта - повна вища юридична освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти (ч. 3 ст. 6 Закону № 5076-VI).
Разом з тим зазначаємо, що в листі щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти, яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2008 року № 1/9-484, дається визначення поняття, повної вищої освіти, а саме: повна вища освіта - це освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
У випадку незгоди з наданою відповіддю, Ви маєте право в порядку
ст. 16 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян», оскаржити відповідь на звернення до вищестоящого органу або безпосередньо до суду.

Цей лист носить виключно інформаційний характер та не є офіційним роз’ясненням норм чинного законодавства.

1/02/16 15:25  Atk1988 > Marlboro!    25/09/15 19:48Дерево
Я подавала запрос в НААУ. Ответили, что адвокатом может біть только лицо с дипломом магистра или специалиста.
Вот ответ:
РІШЕННЯ № 106
Про затвердження роз’яснення з питань стажу роботи в галузі права для
набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю
«25» вересня 2015 року м. Вінниця
Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів
України, вирішила:
1. Затвердити роз’яснення з питань стажу роботи в галузі права для набуття
особою права на заняття адвокатською діяльністю, що додається.
2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради
адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а
також оприлюднити його на офіційному веб-сайті Національної асоціації
адвокатів України.
Голова Ради адвокатів України підпис Л.П. Ізовітова
Секретар Ради адвокатів України підпис П.М. Гречківський
Додаток № 1
до рішення Ради адвокатів України
від «25» вересня 2015 року № 106
Роз’яснення з питань стажу роботи в галузі права
для набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю
До Ради адвокатів України надійшло звернення громадянина Люлика
Романа Івановича про надання роз’яснення з наступних питань:
1) чи прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за
спеціальністю «правознавство» до освітнього рівня повна вища
юридична освіта;
2) чи може особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за
спеціальністю «правознавство» бути адвокатом;
3) з якого часу враховується стаж роботи особи за спеціальністю в
розрізі вищезазначеного.
Рада адвокатів України, розглянувши означене звернення, врахувавши
пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, надає
наступні роз’яснення.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» (надалі – Закон) адвокатом може бути фізична особа,
яка, серед іншого, має повну вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі
права не менше двох років.
Зі змісту частини шостої Розділу 2 Порядку допуску до складення
кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та
методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для
набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого
рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (з наступними
змінами та доповненнями), вбачається, що до стажу роботи в галузі права слід
зараховувати роботу на посадах за кваліфікаційними вимогами, які потребують
наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю
правознавство/правоохоронна діяльність.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про вищу освіту»
від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ, який втратив чинність на підставі Закону
України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, до структури
вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:
1) освітні рівні:
 неповна вища освіта;
 базова вища освіта;
 повна вища освіта;
2) освітньо-кваліфікаційні рівні:
 молодший спеціаліст;
 бакалавр;
 спеціаліст, магістр.
У статті 7 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року
№ 2984-ІІІ, який втратив чинність на підставі Закону України «Про вищу
освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, визначено поняття неповної вищої
освіти, базової вищої освіти та повної вищої освіти, зокрема, вказано наступне:
Базова вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як
особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра;
Повна вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як
особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
Відповідно до частин 1, 4, 5 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від
01 липня 2014 року № 1556-VІІ підготовка фахівців з вищою освітою
здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими,
науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:
 початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
 перший (бакалаврський) рівень;
 другий (магістерський) рівень;
 третій (освітньо-науковий) рівень;
 науковий рівень.
Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої
становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для
здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра
визначається вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти.
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь
магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою
програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра
становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120
кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає
дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Згідно з пунктом 1 частини другої Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про вищу освіту» в редакції від 01 липня 2014 року № 1556-
VІІ освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що
провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання
чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною
освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу
освіту встановленого зразка – диплома спеціаліста. Останній прийом на
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році.
Згідно з пунктом 2 частини другої Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про вищу освіту» в редакції від 01 липня 2014 року №1556-
VІІ вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища
освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти
ступеня магістра.
Таким чином, відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту»
від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ та положень Закону України «Про вищу
освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр» за спеціальністю «правознавство» не може бути прирівняний до
освітнього рівня повна вища юридична освіта.
Особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальністю
«правознавство» не може бути адвокатом.
Для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні слід
враховувати стаж роботи в галузі права після здобуття претендентом повної
вищої юридичної освіти (вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста, магістра та/або після отримання диплома спеціаліста, магістра).

25/09/15 19:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    25/09/15 19:48Дерево
как бы сейчас не называли бакалавра, по сути это базовое в/о, а не полное

25/09/15 19:48  Marlboro! > ОК АКА Олюня    15/07/15 10:38Дерево
Нарешті отримав відповідь від НААУ.
Не дуже конкретно. Пишуть, що особи які отримали спеца/магістра до нового закону (чи отримують таку освіту за набором 2016р. включно) - мають право йти в адвокатуру (сюрприз-сюрприз :))
З характеру листа (упор на спеца і магістра) приходжу до висновку, що бакалавр пролітає, хоча реально там про бакалавра тільки цитата з нового закону про виш.

15/07/15 10:38  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    15/07/15 10:22Дерево
ну, адрес приемной и почтовый могут быть разными.

15/07/15 10:22  Marlboro! > ОК АКА Олюня    15/07/15 10:16Дерево
Цікаво, на сайті НААУ адреса Київський узвіз ніде не фігурує. При цьому голова НААУ (вона ж голова РАУ) приймає за юридичною/поштовою адресою НААУ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Ну відправив вже по цій останній адресі, тому почекаю.

А по Мінюсту - в мене з ними була низка листувань по іншим питанням, то якість відповідей просто жах. Гірше відповідає тільки Мінфін.

15/07/15 10:17  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    15/07/15 10:05Дерево
а с копией в Минюст можно?

15/07/15 10:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    15/07/15 10:05Дерево

15/07/15 10:05  Marlboro! > ОК АКА Олюня    15/07/15 09:33Дерево
Сьогодні ще напишу лист до нац. асоціації адвокатів - і попрошу їх його переслати куди треба, якщо це також не їхня компетенція))

Може ще треба писати в Раду адвокатів, але знайти їхню офіційну адресу виявилось непосильним трудом. Знайшов якусь одноіменну громадську організацію, але скоріш за все то не вони. В будь-якому разі на сайті цієї ВГО ( [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ) склад ради відрізняється від вказаного на сайні НААУ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

15/07/15 09:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    15/07/15 08:21Дерево
приведение внутреннего положения ВККА в соответствие с законодательством "не належить до компетенції" ВККА?!
мож, новая полиция им поможет?

15/07/15 08:21  Marlboro! > lesfya    2/07/15 12:38Дерево
Сьогодні отримав відповідь - "питання не належить до нашої компетенції" ))

2/07/15 12:38  lesfyaОтправить письмо > Marlboro!    2/07/15 12:37Дерево
Добре)

2/07/15 12:37  Marlboro! > lesfya    2/07/15 12:35Дерево
Запишіть собі в профіль тут на Лізі, а я потім якщо не забуду закинути сюди - то не забуду закинути і Вам)

2/07/15 12:35  lesfyaОтправить письмо > Marlboro!    2/07/15 12:32Дерево
Було б дуже добре, якщо ви б не забули)
можливо можна на Вашу почту Вам надіслати повідомлення, і Ви потім мені відповідь надіслете?

2/07/15 12:32  Marlboro! > lesfya    2/07/15 12:30Дерево
Я на минулому тижні написав запит в ВККА по цій нормі (хоча дещо в іншому контексті, не про помічника адвоката) - коли/якщо отримаю відповідь, то закину в цю чи ту другу тему.
Якщо не забуду, звісно))

2/07/15 12:30  lesfyaОтправить письмо > Marlboro!    2/07/15 12:28Дерево
Це взагалі, я вважаю, величезний пробіл в праві. Що робити взагалі не розумію.

2/07/15 12:28  Marlboro! > lesfya    2/07/15 12:25Дерево
Нема за що, там все одно чіткої відповіді немає)
Це очевидний промах законодавця, який без нього ж таки (або "нормотворчості" ВККА) вирішити не можна.

2/07/15 12:25  lesfyaОтправить письмо > Marlboro!    2/07/15 12:24Дерево
Дякую за посилання! :)

2/07/15 12:24  Marlboro! > lesfya    2/07/15 12:22Дерево

2/07/15 12:22  lesfyaОтправить письмо   Дерево
Доброго дня шановні форумчани. Розтолкуйте мені будь ласка: за новим ЗУ "Про вищу освіту" - "Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти.."
Тим часом в ЗУ "Про адвокатуру та адвокатьку діяльність" (де ніяких змін не було за останій місяць/два) зазначено, що "Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту.."
Отже питання: якщо в новому ЗУ "Про вищу освіту" вже не зазначается де є повна, а де не повна вища освіта, тоді чи можна бакалавру права бути помічником адвоката?
Наперед вибачте за таке дурне питання, але я вже не можу сама розібратися, і все кажуть по різному. Буду вдячна за розуміння, і відповідь.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100