RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

затвердження організаційної структури


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
14/12/15 18:54  Карина1995Отправить письмо > ArtemK    10/12/15 12:49Дерево
может коненчо

10/12/15 23:12  Дюг > ArtemK    10/12/15 12:49Дерево
1. Пропоную проаналізувати природу кожного органу в АТ:
ЗЗА - вищий орган повноважний приймати будь-які рішення;
НР - здійснює захист прав акціонерів і в заздалегідь визанчених межах контролює та регулює діяльність виконавчого.
Таке регулювання відбувається шляхом затвердження положень, а контроль - погодженням окремих категорій угод, ін. А також окремо визначені статутом повноваження (в деяких випадках орг.структура);
Виконавчий орган - вирішує всі питання діяльності АТ, окрім віднесених до інших органів.
Уявімо ситуацію, статутом визначено предметом діяльності виробництво ялинкових іграшок. Для цього потрібні технологи, фахівці з сертифікації, дизайнери, маркетологи, фахівці з продажів, склодуви, фарбувальники, кладовщики та багато інших. Всі вони об'єднуються в підрозділі, з яких і утворюється орг.структура. А вже чисельність і якісний склад кожного підрозділу визначається в штатному розкладі.
Як директор може нести відповідальність за успішність діяльності, якщо він не наділений апріорі правом визначати все це?
Тобто, логічним є таке право виконавчого органу.

2.
ЦКУ
Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи
3. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.
Виконавчий орган вирішує всі (!) питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

ГКУ

Стаття 64. Організаційна структура підприємства
1. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
2. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

ЗУ Про АТ
Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань (!), пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції (!) загальних зборів та наглядової ради.

Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган
2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження (!), обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

10/12/15 15:33  dashikoОтправить письмо > Emil23    10/12/15 13:53Дерево
В целом, этот вопрос не урегулирован. Возможно, если обществу так удобно, то и правление может. Я глубоко не разбиралась.

Главаное ведь, чем это грозит, если неправомочно, понимать.

10/12/15 15:17  dashikoОтправить письмо > Emil23    10/12/15 13:53Дерево
Набсовет может уполномочить правление в любом случае. это прямо предусмотрено законом.
Почему утверждение орг.структура - это текущая деятельность?
В практике это обычная компетенция Набсовета по уставу.
Штатка - главой правления.
Кроме того, есть решение Конституционного суда где написано вот что:
Виконавчий орган підприємства (організації) здійснює керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства, діє від імені підприємства (організації) (частина друга статті 145, частина перша статті 161 ЦК України, частина третя статті 62 Закону України "Про господарські товариства", частини перша, друга статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства"). Здійснюючи управлінську діяльність, виконавчий орган реалізує колективну волю учасників (акціонерів) господарського товариства, які є носіями корпоративних прав (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 12 січня 2010 року N 1-рп/2010). Виконавчий орган підприємства (організації) може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор) (частина друга статті 161 ЦК України).
Наглядова рада як орган управління підприємства (організації) контролює та регулює діяльність його виконавчого органу (частини перша, друга статті 146, частина перша статті 160 ЦК України, частина перша статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства").

10/12/15 13:53  Emil23 > dashiko    10/12/15 13:18Дерево
Набсовет может утверждать структуру или уполномочить утвердить ее правление,только в случае,если это прямо предусмотрено уставом.К компетенции же правления относится решение всех вопросов,связанных с управлением текущей деятельностью АО,кроме исключительной компетенции ОС и НС.Я считаю,что утверждение оргструктуры- вопрос,связанный с управлением текущей деятельностью,и следовательно правление вправе его решать.

10/12/15 13:18  dashikoОтправить письмо > Emil23    10/12/15 13:10Дерево
Тут вопрос. Не уверенна. Надо видеть устав.
в Законе сказано, что компетенция правления прописывается уставом. Т.е. за рамки того, что есть в компетенции правления в уставе, оно выйти не может - превышение полномочий.
А вот в законе к кометенции Набсовета орган, контролирующий и регулирующий Правление. Мне кажется, Набсовет должен уполномочить правление

10/12/15 13:10  Emil23 > ArtemK    10/12/15 12:49Дерево
Да,может

10/12/15 12:49  ArtemK   Дерево
ПАТ утвердило новый устав.
утверждение орг.струтуры не отнесено ни к чьей компетенции.
Вопрос!
Может ли правление само утвердить структуру?

Ведь четкой компетенции не прописано нигде, плюс не сказано, что необходимо эту компетенцию прописывать в уставе

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100