RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Справки и Объявления

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Договір про абонентське юридичне обслуговування


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
22/02/19 16:20  rommkopf > civilgosp    21/02/19 19:39Дерево
Раз уж подняли тему со дна форума, может поделитесь мыслями, что там такого "жесткого"?

21/02/19 21:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > civilgosp    21/02/19 19:39Дерево
Вы бы на дату поста обратили внимание

21/02/19 19:39  civilgospОтправить письмо > Gratis.2007    11/12/11 16:59Дерево
Жесть...
Я бы никому не советовал этот уникально-экспериментальный образец договора. )

11/12/11 18:11  янчус > Gratis.2007    11/12/11 16:59Дерево
Зачастую, незнание законов и действия, соизмеримые собственным непрофессиональным "понятием" о праве, приводят к последствиям, на корректировку которых у наших Клиентов уходит гораздо больше денег и усилий, чем если бы априори действовать, руководствуясь профессиональным знанием закона.

оно видно что Вы далекие в понитиях

11/12/11 16:59  Gratis.2007 > Андрій (Полтава)    12/05/06 18:53Дерево

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору, Виконавець зобов'язується відповідно до умов данного Договору надати Замовнику юридичні послуги, що полягають у абонентському юридичному обслуговуванні господарської діяльності Замовника, що виражається у виконанні поточних конкретних юридичних доручень Замовника щодо здійснення конкретних дій або надання юридичних послуг, зокрема, але не виключно, Виконавець може:
• вести справи у судових (місцеві суди, апеляційні суди, державна виконавча служба), адміністративних та інших установах, організаціях усіх форм власності, з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому в тому числі з правом подавати від імені Товариства заяви, довідки та документи, в тому числі позовні заяви, заяви про апеляційне оскарження, апеляційні та касаційні скарги, отримувати всі необхідні довідки та документи, бути представником Товариства у судах всіх інстанцій при розгляді цивільних справ з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику в тому числі з правом пред'явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, укладення мирової угоди, оскарження рішень судів всіх інстанцій, у відповідній виконавчій службі з питань, пов'язаних з виконанням судових рішень з правом подання виконавчого листа до стягнення, сплачувати від імені Товариства відповідні платежі, знайомитись з матеріалами справ, робити витяги з них, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал та інших документів, що є у справі, збирати відомості про факти, що можуть використовуватись як докази у справі, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, виступати у судових дебатах, заявляти клопотання та відводи, давати свої усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування, щодо питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, розписуватися від імені Товариства на позовних заявах, скаргах, клопотаннях, запитах та на заявах про апеляційне оскарження, апеляційних та касаційних скаргах.
• здійснювати досудове врегулювання суперечок (правовий аналіз матеріалів справи, що носить суперечливий характер; підготовка проекту претензійних листів; участь в переговорах);
• здійснювати правовий аналіз конкретних питань (ситуацій), з наданням висновку в усній або письмовій формі;
• надавати усні або письмові консультації щодо загальних питань правового характеру;
• проводити юридичну експертизу договору або іншого документу, а також юридичну експертизу договору зі складанням додаткової угоди або протоколу розбіжностей до нього, в тч. із наданням письмового звіту;
• складати договори та інші письмові документи (заяви, протоколи, довіреності, скарги, акти, тощо);
• супроводжувати укладання угод (участь Виконавцяв переговорах з контрагентом; консультації з питань, що виникають в ході укладання правочину; експертиза проекту договору контрагента);
• перевіряти відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів Замовника, надає юридичну допомогу Замовнику в підготовці й правильному оформленні зазначених документів;
• організовувати й вести претензійну роботу з матеріалів, підготовленими бухгалтерією, надавати методичну допомогу в цій роботі;
• надавати допомогу в організації й здійсненні контролю за дотриманням Замовником встаановленого чинним законодавством порядку продажу й приймання продукції й товарів по кількості і якості, проводить інструктаж працівників, що відають відправленням і прийманням товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій і актування у випадку недостачі, некомплектності, псування товарів і вантажів, дає висновок про законність списання матеріальних цінностей;
• …

1.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику юридичних послуг відповідно до умов цього Договору щомісячно (протягом п’яти робочих днів з першого дня місяця, який слідує за місяцем у якому надавалися юридичні послуги Виконавцем), складається Акт прийому-передачі наданих послуг. Підписання сторонами даного Акту прийому-передачі наданих послуг є підставою для здійснення грошового платежу у фіксованому розмірі, зазначеному в даному Договорі.

1.3. Розмір щомісячного грошового платежу у фіксованому розмірі, зазначеному в даному Договорі, підлягає сплаті незалежно від того, який об’єм юридичних послуг надано у певному місяці, причому, кількість витрачених Виконавцем годин щодо надання юридичних послуг Замовнику за даним Договором не може щомісячно перевищувати 100 годин.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовникові за його окремими дорученнями юридичні послуги протягом строку цього Договору.
2.2. При виконанні зазначених в п. 2.1 обов'язків Виконавець керується відповідним чинним законодавством і цим Договором і гарантує таку якість надаваних за цим Договором юридичних послуг, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.
2.3. При наданні послуг згідно цього Договору Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання окремих робіт, послуг.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник зобов'язаний:
а) своєчасно забезпечувати Виконавця всім необхідним для виконання його обов'язків за цим Договором, в тому числі документами у потрібній кількості примірників;
б) оплачувати фактичні витрати Виконавця, необхідні для виконання ним обов'язків за наданими Виконавцем документами;
в) оплачувати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
3.2. Замовник має право Здійснювати контроль за процесом надання послуг Виконавцем.
3.3. Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від цього Договору, шляхом надіслання відповідного повідомлення на поштову адресу Виконавця.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Розмір фіксованого щомісячного грошового платежу складає 0 000 грн. (нуль гривень).
4.2. За послуги, які будуть надані Виконавцем, Замовник сплачує грошові кошти, в триденний термін з дати підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується 31 грудня 2012 року, а в частині сплати грошових коштів – до повного виконання такого обов’язку.


8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
8.3. Замовник на дату підписання цього договору є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах та зобов’язуються повідомляти про зміни у своєму податковому статусі негайно.
8.4. Виконавець на дату підписання цього договору є платником єдиного податку на підставі Свідоцтва про сплату єдиного податку серія та зобов’язуються повідомляти про зміни у своєму податковому статусі негайно.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

21/07/11 18:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > slayerm    21/07/11 18:06Дерево

21/07/11 18:06  slayermОтправить письмо > sops    13/05/06 12:40Дерево
и мне кто может скиньте

11/06/11 12:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Grandfather Cold    11/06/11 12:52Дерево
блиин, опять попала...

11/06/11 12:52  Grandfather ColdОтправить письмо > ОК АКА Олюня    11/06/11 12:49Дерево
ты че, это ж йурыст :)

11/06/11 12:49  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > edict2006    11/06/11 12:35Дерево
жать на красные буквы [link] в теме не пробовали? + смотрите на дату поста участника, у которого просите козу

11/06/11 12:35  edict2006Отправить письмо > sops    13/05/06 12:40Дерево
еси можно то сбросте и мне образец договора на абонентское юридическое обслуживание edict2006@mail.ru буду очень благодарен

17/07/10 23:10  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ярослав5    16/07/10 15:09Дерево
жать на красные буквы [link] в теме не пробовали?

16/07/10 15:09  Ярослав5 > Tol    5/02/10 11:38Дерево
Если не затруднит, можете сбросить на мыло и мне.
Заранее благодарен.
(arrand@pochta.ru)

5/02/10 11:38  Tol > ОК АКА Олюня    4/02/10 17:20Дерево
большое спасибо, за ссылки!
с миру по нитке, получился договор :)

4/02/10 17:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Tol    4/02/10 16:50Дерево
ссылки жали?

4/02/10 16:50  Tol > rem911    3/02/09 14:13Дерево
И мне скиньте, пожалуйста (education2005@ukr.net)

заранее спасибо

22/01/10 11:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > urist81    22/01/10 11:28Дерево

22/01/10 11:28  urist81Отправить письмо > ОК АКА Олюня    22/01/10 10:42Дерево
дуже дякую!

22/01/10 10:42  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > urist81    22/01/10 09:43Дерево

22/01/10 09:43  urist81Отправить письмо > urist81    21/01/10 16:38Дерево
up

21/01/10 16:57  alex12336 > sops    13/05/06 12:40Дерево
Я тоже не откажусь (o_sasha2004@mail.ru)Заранее спасибо.

21/01/10 16:38  urist81Отправить письмо > serkov    11/02/09 12:15Дерево
Шановні, форумчани! Якщо Вас не затруднить, направте на мою електронну адресу (urist81@bigmir.net) зразок договору на абонентьске юридичне обслуговування. Буду дуже вдячним!

11/02/09 12:15  serkov > sops    13/05/06 12:40Дерево
И мне, есле можно - serkov1983@mail.ru
За раниее спасибо

3/02/09 17:15  2916430Отправить письмо > rem911    3/02/09 14:13Дерево
И мне, если можно 324305@rambler.ru
заранне огромное спасибо

3/02/09 16:47  nor20 > sops    13/05/06 12:40Дерево
и мне, пожалуйста (nor20@mail.ru)

3/02/09 16:26  ронин > rem911    3/02/09 14:13Дерево
И мне, если можно. (ronin_2004@inbox.ru)

3/02/09 14:31  K.S.Y.Отправить письмо > rem911    3/02/09 14:13Дерево
а можете сбросить? (ksenia@apriori-lex.dn.ua)

3/02/09 14:13  rem911 > Андрій (Полтава)    12/05/06 18:53Дерево
У меня есть неплохой. Но условия для сторон очень не равные. Исполнитель в этом плане выигрывает. мыло в профиле.

13/05/06 13:31  Бес Башенный > sops    13/05/06 12:40Дерево
+1 (в почту: studentr@newmail.ru). Спасибо.

13/05/06 12:40  sopsОтправить письмо > Андрій (Полтава)    12/05/06 18:53Дерево
Есть хороший но на другом ПК.. постараюсь отправить в ближайшее время если нужен еще?!

12/05/06 18:53  Андрій (Полтава)   Дерево
Добрий вечір. Дуже потрібний Договір про абонентське юридичне обслуговування, який випробуваний практикою і роками.Можливо хтось зможе його викласти в ЛІЗІ. Буду дуже вдячним!
З повагою,Андрій

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100