RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Проценты по займам ИСИ и валовые расходы заемщика


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/02/10 17:29  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    16/02/10 17:25Дерево
последнне посмотрите в закрітом разделе УАИБ

16/02/10 17:25  torgoveu ubОтправить письмо > irinka_g    16/02/10 15:06Дерево

Л И С Т

N 18522/7/15-0217 выд 12.09.2008

Державним податковим
адміністраціям у м. Києві


Про розгляд листа


Державна податкова адміністрація України розглянула лист ДПА
у м. Києві від 23.06.2008 N 4139/8/22-102 щодо порядку
оподаткування доходів, отриманих інститутами спільного
інвестування від надання позики, і повідомляє.

Статтею 1046 Цивільного кодексу України( 435-15 ) визначено,
що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у
власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші
речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується
повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики)
або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

При цьому, відповідно до ст. 1048 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) позикодавець має право на одержання від позичальника
процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або
законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються
договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх
розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку
України.

Пунктом 1.34 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств"( 334/94-ВР ) (далі - Закон) визначено, що інститути
спільного інвестування (ІСІ) - це інвестиційні фонди та взаємні
фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та
пайові інвестиційні фонди, що створені відповідно до
законодавства.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про інститути
спільного інвестування"( 2299-14 ) (далі - Закон N 2299) компанія
з управління активами під час провадження нею діяльності з
управління активами ІСІ не має права, зокрема, надавати позику або
кредит за рахунок активів ІСІ.

При цьому, статтею 32 Закону N 2299( 2299-14 ) визначено, що
діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з
управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в
порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної
саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує
компанії з управління активами.

Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії
компанії з управління активами з підстав, встановлених
законодавством.

Виходячи з викладеного, Компанія з управління активами
пайового венчурного інвестиційного фонду не має права надавати
позику за рахунок активів ІСІ.

При цьому, у разі отримання відсотків по зазначених позиках,
їх сума включається до складу валового доходу, як доходи, отримані
з інших джерел відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону
( 2299-14 ).

Заступник Голови С.В.Чекашкін
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т 25.02.2009 N 1668/6/15-0216

Згідно зі ст. 4 Закону України від 12.07.2001 N 2664
( 2664-14 ) "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" (далі - Закон N 2664) фінансовими, зокрема,
вважаються і послуги з довірчого управління фінансовими активами й
послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах
фінансового кредиту.

Відповідно до Закону України від 15.03.2001 N 2299
( 2299-14 ) "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" (далі - Закон N 2299) компанія з
управління активами - це господарське товариство, юридична особа,
яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на
підставі ліцензії, що видається Державною комісією із цінних
паперів та фондового ринку.

Відповідно до статті 30 Закону N 2299( 2299-14 ) на компанію
з управління активами накладаються обмеження щодо здійснення
визначених Законом ( 2299-14 ) операцій з активами та цінними
паперами ІСІ, якому така КУА надає послуги з управління активами.

У той же час стаття 30 Закону N 2299 ( 2299-14 ) містить
пряму норму, яка встановлює, що обмеження діяльності компанії з
управління активами стосовно надання позик і кредитів за рахунок
активів ІСІ, не поширюється на діяльність компанії з управління
активами венчурного фонду.

Стаття 34 Закону N 2299( 2299-14 ) визначає право венчурного
ІСІ мати в складі своїх активів боргові зобов'язання, оформлені
договорами позики, а також коло осіб, які можуть виступати як
позичальник за договорами позики, наданої за рахунок активів
венчурного ІСІ. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть
надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий
венчурний фонд. Особами-позичальниками за такими договорами
позики можуть бути тільки пов'язані особи із числа емітентів,
частка в корпоративних правах яких входить до складу активів
такого ІСІ. Надання позик третім особам за рахунок коштів
венчурного ІСІ не дозволяється.

Відповідно до статті 4 Закону N 2299( 2299-14 ) у разі, якщо
недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне
розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш
ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних
паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в
торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним
фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні
особи.

Таким чином, на підставі статті 30 Закону N 2299( 2299-14 )
та предмету своєї статутної діяльності, КУА має право надавати за
рахунок активів венчурного ІСІ (пайового чи корпоративного
інвестиційного фонду) позики за умови дотримання вимог,
встановлених статтею 34 Закону N 2299 ( 2299-14 ) щодо
особи-позичальника, та за наявності у КУА відповідної ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), виданої Державною комісією із цінних паперів
та фондового ринку, і знаходження цієї КУА у державному реєстрі
фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних
паперів.

Тобто надання коштів у позику вважається фінансовою послугою,
право надавати яку дозволено й компаніям з управління активами -
фінансовим установами в розумінні ст. 1 Закону N 2664( 2664-14 ).

Згідно з пп. 5.5.1 ст. 5 Закону України від 28.12.94 N 334
( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі -
Закон N 334) до складу валових витрат належать будь-які витрати,
пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими
зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами)
протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування
здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності
платника податку.

Відповідно до пп. 1.11.1 ст. 1 Закону N 334( 334/94-ВР )
фінансовий кредит - це кошти, які надаються банком-резидентом або
нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із
законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і
нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ,
згідно з відповідним законодавством, у позику юридичній або
фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та
під процент.

Зважаючи на те що компанії з управління активами (КУА) з
числа резидентів мають статус небанківських фінансових установ, а
під час надання ними позик під певний процент одночасно у договорі
зазначається мета надання такої позики, така позика є фінансовим
кредитом відповідно до Закону N 334( 334/94-ВР ) і призводить до
виникнення боргових зобов'язань у сторін договору.

При цьому відповідно до пп. 7.9.1 п. 7.9 ст. 7 Закону N 334
( 334/94-ВР ) не включаються до валового доходу і не підлягають
оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у
зв'язку з отриманням платником податку фінансових кредитів від
інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми
фінансових кредитів.

Враховуючи викладене вище та відповідно до пп. 5.5.1 п. 5.5
ст. 5 Закону N 334( 334/94-ВР ), проценти, сплачені (нараховані)
позичальником за укладеним договором позики з компанією з
управління активами (КУА) на користь венчурного інвестиційного
фонду (пайового і корпоративного ІСІ), активами якого вона
управляє, відносяться позичальником до складу його валових витрат
і відображаються у рядку 04.13 декларації з податку на прибуток
підприємства ( z0271-03 ), а сама сума позики до складу валових
доходів не включається (пп. 7.9.1 п. 7.9 ст. 7 Закону N 334
( 334/94-ВР )).

Заступник Голови С.Чекашкін
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 5197/7/15-0217 від 13.03.2009 р.
Щодо порядку оподаткування доходів, отриманих інститутами спільного інвестування від надання позики
У зв'язку з надходженням запитів Державна податкова адміністрація України доповнює лист ДПА України від 12.09.2008 р. N 18522/7/15-0217 щодо порядку оподаткування доходів, отриманих інститутами спільного інвестування від надання позики.
Останні два абзаци викласти в такій редакції:
Виходячи з викладеного, Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду не має права надавати позику за рахунок активів ІСІ, крім випадків, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (далі - Закон N 2299).
Відповідно до ст. 34 Закону N 2299 позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд. Особами-позичальниками за такими договорами позики можуть бути тільки пов'язані особи з числа емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів такого ІСІ. Надання позик третім особам за рахунок коштів венчурного ІСІ не дозволяється.
Таким чином, компанія з управління активами має право надавати за рахунок активів венчурного ІСІ (пайового чи корпоративного інвестиційного фонду) позики за умови дотримання вимог, встановлених статтею 34 Закону N 2299 щодо особи-позичальника та за наявності у КУА відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і знаходження цієї КУА у державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.
При цьому, у разі отримання відсотків по позиках, які надані без врахування вимог статті 34 Закону N 2299 щодо особи-позичальника, їх сума включається до складу валового доходу, як доходи, отримані з інших джерел відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону.

Заступник Голови С. Чекашкін
Висновок № 8719/8720
спеціаліста-економіста з питання,
викладеного в листі Української асоціації інвестиційного бізнесу
складено 25 вересня 2007року
До Київського НДІ судових експертиз 16.08.2007р. надійшов лист №85 від 13.08.2007р. за підписом в.о. генерального директора Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) О. Трипольської з проханням надати висновок спеціаліста-економіста з наступних питань:
1. Чи є позика, видана КУА під процент за рахунок активів пайового
венчурного інвестиційного фонду чи корпоративним венчурним
інвестиційним фондом, зареєстрованих як фінансова установа,
фінансовим кредитом в розумінні п. 1.11.1 статті 1 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств"?
2. Чи відносяться до складу валових витрат у позичальника проценти,
сплачені (нараховані) за укладеними ним договорами позики на користь
венчурного інвестиційного фонду, активами якого управляє КУА?
На дослідження надані у копіях наступні документи:
- Типовий статут ТОВ компанії з управління активами (КУА);
- Типовий регламент пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду;
- Типовий статут корпоративного венчурного недиверсифікованого
- закритого інвестиційного фонду;
- Типовий договір позики, укладений між КУА і позичальником за рахунок активів венчурного інвестиційного фонду, які знаходяться в управлінні КУА.
<***********************************>

16/02/10 17:21  briz07Отправить письмо > irinka_g    16/02/10 15:06Дерево
Было даже письмо на эту тему налоговой в 2009 году, можно найти в лиге, по (инвестиц).

Если сначала писала налоговая низзя..., потом можно но только КУА имеющим лицензии, ну а потом таки венчурам можно и заемщики могут проценты на валовые.. Только сегодня читал, но не сохранил себе в отдельную папочку..

16/02/10 16:41  torgoveu ubОтправить письмо > irinka_g    16/02/10 15:06Дерево
а что мешает, геологи давно согласны

16/02/10 15:06  irinka_gОтправить письмо > briz07    26/01/09 15:26Дерево
Предлагаю темку освежить :)
Лично мне интересен вопрос оплатности венчурного займа - очень уж проценты хочется правомерно относить к расходам заемщика (по сути, процентов могло бы и не быть, но тогда нарушается логика управления ИСИ в интересах всех его инвесторов, а не только тех, кого кредитуем).

26/01/09 15:26  briz07Отправить письмо > luser    23/01/09 11:53Дерево
Как вы оцениваете процитированные вами изменения?
- Наконецто! Давно пора было, может меньше в активах фонды потеряли бы!
Много ли принятые изменения дадут венчурам в части финансирования строительства?
- Устранят существовавшие недочеты и ошибки закона. Позволят запустить новые финансовые схемы.
Ведь многие вещи и ранее работали, просто не так прямо были запианы.
- Многое работало, но было двоякое толкование норм закона, теперь оно более понятно, хотя появились новые ошибки и непонятки ...

23/01/09 11:53  luserОтправить письмо > briz07    20/01/09 18:04Дерево
Как вы оцениваете процитированные вами изменения? Много ли принятые изменения дадут венчурам в части финансирования строительства? Ведь многие вещи и ранее работали, просто не так прямо были запианы. Спс

20/01/09 18:04  briz07Отправить письмо > Alex_1    18/01/09 16:15Дерево
Позицию ГНИ мы не услышим, у них задача наполнить бюджет любыми способами, поэтому УАИБ и заказывал заключение КНИИСЭТ, оно имеет вес доказательства в суде. + изменения в закон про ИСИ (вступают в силу с 14.02.09).
ст. 30
Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.

Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права:
6) надавати позику за рахунок активів ІСІ;
Обмеження діяльності компанії з управління активами,передбачені пунктами 3, 5, 6, 8, 10 і 14 частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду"
У статті 34:
5) частину п'яту викласти у такій редакції:
"До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, !!!!договорами позики!!! та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд";

написано более чем понятно для налоговой!

Венчура могут давать займы и проценты по ним - не доходы КУА, а фонда!

правда теперь прийдется УАИБ опять раскошелиться на новое заключение КНИИСЭТ.. для нажедности и спасения мелких КУА..

18/01/09 16:15  Alex_1Отправить письмо > briz07    21/12/06 15:02Дерево

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.09.2008 р. N 18522/7/15-0217
Державним податковим адміністраціям у м. Києві
Виходячи з викладеного, Компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду не має права надавати позику за рахунок активів ІСІ.
При цьому, у разі отримання відсотків по зазначених позиках, їх сума включається до складу валового доходу, як доходи, отримані з інших джерел відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону.

Заступник Голови С. В. Чекашкін

Висновок № 8719/8720
спеціаліста-економіста з питання,
викладеного в листі Української асоціації інвестиційного бізнесу
складено 25 вересня 2007року

Тобто, відповідно до статті 30 Закону №2299-III, КУА має право надавати за рахунок активів венчурного ІСІ (пайового чи корпоративного інвестиційного фонду) позики за договорами, аналогічними договору, що наданий на дослідження у якості прикладу, за наявності відповідної ліцензії і знаходження відповідної КУА у державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів відповідно до Порядку, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 за № 296, а також за умови дотримання вимог, встановлених Статтею 34 Закону №2299-III, щодо особи-позичальника Такі договори позики укладають компанії з управління активами, що діють на підставі ліцензій на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів.


ЗУ «Про ИСИ»
Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами

Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
абзацы
4) безоплатно відчужувати активи ІСІ;
6) надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
7) використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;
10) укладати договори купівлі-продажу, позики або кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
11) укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ;

Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.

Исходя из ст.30 (абзац 6), КУА не может …надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ.( рассматриваем венчурный КИФ или ПИФ).

Из ст.30 (абзац 10), можно сделать вывод, что КУА, которая имеет в управлении венчурный КИФ или ПИФ, может заключить договор позыки исключительно со связанными лицами самой КУА , и выдать данную позыку исключительно за счет собственных средств, поскольку (абзац 6) прямо запрещает это делать за счет активов ИСИ.

Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ
До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та договорами позики.
Надання позик третім особам за рахунок грошових коштів венчурного фонду не дозволяється

Ст. 34 разрешает заключать договора позыки венчурам.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 листопада 2006 року N 1227
Розділ V.
1. КУА під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права:
1.6. Надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ.
1.21. Обмеження діяльності КУА, передбачені пунктами 1.3, 1.6, 1.9 та 1.10 розділу V цього Положення, не поширюються на діяльність КУА венчурного інвестиційного фонду.
Данное решение также разрешает выдавать позыку за счет активов венчура.
Есть ли единая позиция ГНАУ по поводу возможности венчурных ИСИ предоставлять позыки, и не включения % по данным займам к валовым доходам ИСИ ?
Возможно у форумчан есть опыт общения по данному вопросу с Соломенской , Подольской ГНИ ?
Хотелось бы услышать позицию ГНИ.17/01/09 21:06  mago > bur_exp    17/01/09 11:56Дерево
Содержательный ответ.
+5

17/01/09 11:56  bur_exp > Феликс    5/12/06 16:33Дерево
Добрый день! Вот ссылка на "Висновок Київського науково – дослідного інституту судових експертиз з питання щодо віднесення до складу валових витрат у позичальника процентів, сплачених (нарахованих) за укладеними договорами позики на користь венчурного інвестиційного фонду" на сайте УАИБ, можно использовать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

16/01/09 12:56  luserОтправить письмо > luser    16/01/09 12:48Дерево
К тому же, господин Гусев, ваше противопоставление займов и кредитов ВООБЩЕ не уместно. Эти категории нельзя противопоставлять и искать отличия по той простой причине, что заем не ограничен в субъектном составе, а значит по умолчанию включает в себя и кредиты. То есть заем и кредиты - сочитаются как общее и частное.

16/01/09 12:48  luserОтправить письмо > Александр Гусев    15/12/06 17:44Дерево
Лучше поздно, чем никогда. Извините, но насколько известно из баталий простых смертных (в смысле простых СПД) в отношении права на получение вознаграждения по договорам займа, то ГКЦБФР (помоему она) категорически заняла позицию, согласно которой кредиты и займы разграничивает как: за плату и бесплатно соответственно. И статусь заимодателя во внимание не учитывается. По ее мнения займы за плату тоже самое что и финкредиты. Так что в пределах Закона об ИСИ разграничивать позыка за плату или кредит не логично. По указанному подходу комиссии это будет одно и то же

23/01/07 09:14  Артем БожкоОтправить письмо > Александр Гусев    20/12/06 13:45Дерево
Пришел в голову еще один аргумент по поводу кредитов:)
Если взять, к примеру, положение № 1227 о управлении активами институциональных инвесторов, можно посмотреть еще и так:
Раздел 5:
1. КУА під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права:
1.6. Надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ.
1.21. Обмеження діяльності КУА, передбачені пунктами 1.3, 1.6, 1.9 та 1.10 розділу V цього Положення, не поширюються на діяльність КУА венчурного інвестиційного фонду".

Следовательно, КУА венчурного фонда имеет право выдавать ссуду или КРЕДИТ за счет активов ИСИ:)

21/12/06 15:02  briz07Отправить письмо > Артем Божко    18/12/06 08:43Дерево
Может КУА выдавать позику за счет средств венч. фонда (кредит не может - лицензированный вид деятельности), ну и сумма позик не более 49,99 % от активов фонда.

20/12/06 13:45  Александр ГусевОтправить письмо > Артем Божко    20/12/06 09:08Дерево
Нет ГК перед глазами. Если это про право начислять проценты по позыке, дык нема пытань. Только Ваш заемщик не сможет отнести их на ВЗ. Вот в чем пресность позык...

20/12/06 09:08  Артем БожкоОтправить письмо > Yar$k    19/12/06 10:59Дерево
полагаю, эти данные стоит уточнить в госфинуслуг

20/12/06 09:08  Артем БожкоОтправить письмо > Александр Гусев    19/12/06 08:46Дерево
Привет:))
Ну в целом я согласен конечно. Но что скажешь о процентной "позике" согласно ст 1048?

20/12/06 09:08  Артем БожкоОтправить письмо > Артем Божко    18/12/06 08:43Дерево
Привет:))
Ну в целом я согласен конечно. Но что скажешь о процентной "позике" согласно ст 1048?

19/12/06 10:59  Yar$kОтправить письмо > Артем Божко    13/12/06 12:22Дерево
Сколько КУА не администраторов ПФ было включено в реестр финансовых учреждений?

19/12/06 08:46  Александр ГусевОтправить письмо > Артем Божко    18/12/06 08:43Дерево
Привет, Артем!
Мы были бы не мы, если бы на каждый вопрос не могли взглянуть под нужным нам углом :-)!
Я только боюсь, что в специальном праве (коим является зак-во об ИСИ) тезис "что не запрещено, - то разрешено" не канает. Про это нам могут просветить опытные юристы, поднаторевшие в теории права. Дело вкуса. Мои клиенты стараются кредитов не давать.

18/12/06 08:43  Артем БожкоОтправить письмо > Александр Гусев    15/12/06 17:44Дерево
Весьма исчерпывающий ответ, но на последний тезис можно взглянуть и немного по-другому.

Так, в статье 30 Закона о ИСИ указано, что
"Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду".
Следовательно, можно сделать вывод, что "Компанія з управління активами ВЕНЧУРНОГО фонду під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ має право надавати позику або КРЕДИТ за рахунок активів ІСІ".

Если этот аргумент не кажется убедительным, обратимся в статье 1048 ГКУ:
"Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором".
Таким образом, ссуда, выданная под проценты финансовым учреждением, соответствует определению финансового кредита, указанному в Законе о прибыли.

15/12/06 17:44  Александр ГусевОтправить письмо > Jerri74    13/12/06 15:14Дерево
Несколько слов ИМХО о пользе вкусных кредитов и бесполезности пресных ссуд.

Чем же на наш взгляд вкусен кредит и пресна ссуда («позика»), в плане налогообложения у заемщика? Прежде всего – возможностью отнесения процентов в состав валовых затрат.

Попробуем найти разницу.

Глава 71 ГКУ
ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД

Параграф 1. Позика
Стаття 1046. Договір позики
1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник обов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Параграф 2. Кредит

Стаття 1054. Кредитний договір

1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит)позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору

Т.е. разница в статусе кредитора как финансового или нефинансового учреждения.

При этом:
ЗУ «О налогообложении прибыли предприятий»:
5.5. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями.

5.5.1. До складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.
(підпункт 5.5.1 пункту 5.5 статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 977-XIV)

Тут существенное значение может иметь слово «процентів», и вот почему:

ЗУ «О налогообложении прибыли предприятий»:
1.10. Проценти - доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включаються:
(абзац перший пункту 1.10 статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
платіж за використання коштів, залучених у депозит;
платіж за придбання товарів у розстрочку.
абзац п'ятий пункту 1.10 статті 1 виключено (згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 977-XIV)… Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є процентами.

П.п. 1.11. – 1.11.4 описывают ВСЕ возможные с точки налогового законодательства виды кредита (исчерпывающий перечень). Увы, «позика» не является финансовым кредитом, ибо:

1.11.1. Фінансовий кредит - кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ.

Т.о., если Фонд зарегистрируется как небанковская финустанова, как советовал Артем Божко, да еще получит лицензию на выдачу финансовых кредитов, как писАл я, то выданные им деньги на срок и под процент, с точки зрения налогового законодательства, будут считаться финансовым кредитом и могут быть отнесены получателем кредита в состав валовых затрат.

НО:
ЗУ «Про ИСИ…» ст.34.:

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та договорами позики.

Ничего не сказано о возможности оформить долговые обязательства кредитным договором (закон содержит исчерпывающий перечень инструментов). Таким образом, ИМХО, фонд не может выдавать сладкие и полезные кредиты, а только бесполезные и хлопотные «позики».

13/12/06 15:14  Jerri74Отправить письмо > Артем Божко    13/12/06 14:47Дерево
ИМХО, статус винустанову КУА получает после подачи в ГКЦБФР док-в на внесение в реестр и получения соответствующего свидетельства, в полном соответствии с Решением ГКЦБФР №296 от14.07.2004. И это никак не противоречит ЗУ "О финуслугах...".
Или не так?

13/12/06 14:47  Артем БожкоОтправить письмо > Jerri74    13/12/06 13:30Дерево
Вы правы, но для отнесения % по займу, уплаченных в пользу венчурного фонда, в состав валовых расходов, необходимо соответсвие данного займа определению финансового кредита, данному в п.1.11.1 Закона о прибыли, в частности:
"Фінансовий кредит - кошти, які надаються ... резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ", то есть КУА должна иметь статус финансового учреждения

13/12/06 13:30  Jerri74Отправить письмо > Артем Божко    13/12/06 13:23Дерево
А зачем мне нужно свидетельство от ДФП?, у КУА есть лицензия на управление активами инстуциональных инвесторов, в рамках этой деятельности КУА за счет активо ВФ выдает заем и ФСЕ! Законом предусмотрено и специальное законодательство разрешает КУА выдавать займы за счет активо ВФ (с учетом ограничений) о дополнительных разрешениях, лицензиях и пр. в данном случае ничего не говорится. Или я не прав, если неправ, поправте, желательно со ссылочкой на нормативку.

13/12/06 13:23  Артем БожкоОтправить письмо > Jerri74    13/12/06 12:53Дерево
Ст. 16 Закона о ЦБ:
"Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом".

Вот поэтому и нельзя ФФС, а вот внестись в реестр и выдавать ссуды за счет ВФ можно, поскольку это считается не прочей профессиональной деятельностью, а именно деятельностью по управлению активами

13/12/06 12:53  Jerri74Отправить письмо > Артем Божко    13/12/06 12:22Дерево
Ко второй части, Вы хотите сказать, что если я подам документы в ДФП от КУА (не АПФ), то эту КУА внесут в реестр и эта КУА сможет создать ФФС??

13/12/06 12:51  Jerri74Отправить письмо > Артем Божко    13/12/06 12:22Дерево
???
Не совсем понял о невозможности совмещегия с ЛЮБОЙ ДРУГОЙ деятельностью, ст. 29 абз. 3 ЗУ "Об ИСИ...":
"Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється"
Решение ГКЦБФР №341 от 26.05.2006, раздел 1, п. 14
"4. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законодавчими актами."
Что-то я не заметил запрета на совмещение с любой другой деятельностью, на рынке ЦБ или фондовом рынке нельзя, кроме... В теории можно и семечками торговать-))

13/12/06 12:22  Артем БожкоОтправить письмо > Jerri74    13/12/06 09:38Дерево
Это раньше нельзя было совмещать с другой деятельностью на ФР, а сейчас вообще с любой-другой деятельностью. А что касается "исключительности видов деятельности и невозможности совмещения", так в данном случае это не является другими видами деятельности, а проиходит в рамках управления активами венчурного фонда.

13/12/06 09:38  Jerri74Отправить письмо > Артем Божко    13/12/06 09:03Дерево
Это интересно, просто читая положение от госфинуслуг пришел к выводу , что внести КУА не получится, т.к. там есть требования к исключительности видов деятельности и невозможности совмещения. С КУА-АПФ там сам Бог велел. А по поводу ФОН, я имел ввиду ФФС (ЦБ не выпускает и деятельности КУА нельзя совмещать с другой деятельностью на фондовом рынке, а ФФС это уже другая история.

13/12/06 09:03  Артем БожкоОтправить письмо > Jerri74    12/12/06 12:17Дерево
на практике вносят, если КУА подает заявку (не говоря уже о КУА-АПФ), а вот ФОН "завесть" не получится, поскольку есть ограничения по деятельности самой КУА как участника ФР ;)

12/12/06 12:17  Jerri74Отправить письмо > Артем Божко    12/12/06 10:51Дерево
Боюсь что сусловские бойцы не внесут КУА в реестр Госфинуслуг, там положение так написато, что внести участника ФР в сей реестр, ИМХО нереально, иначе бы внес уже и пробовал бы завесть на КУА ФОН-:))

12/12/06 10:51  Артем БожкоОтправить письмо > Vitsantal    8/12/06 09:49Дерево
ИМХО, в данном случае целесообразно внести КУА в ресстр финансовый учреждений Госфинуслуг - тогда КУА будет считаться финучреждением и данную операцию можно классифицировать как финансовый кредит в соответствии с п. 1.11.1 Закона о прибыли

8/12/06 09:49  VitsantalОтправить письмо > Александр Гусев    7/12/06 19:29Дерево
А не кредитным выдается лицензия комиссии (лицензия по управлению активами) и дальше КУА работает в рамках законов.

7/12/06 19:29  Александр ГусевОтправить письмо > s.o.    7/12/06 10:55Дерево
А не кредитным лицензия не ТРЕБУЕТСЯ или НЕ ВЫДАЕТСЯ? А банки они чьи средства дают в кредит, - собственные или вкладчиков? Не буду спорить, как говорил, давно это изучал. Вот через пару дней подниму нормативку - буду общаться более аргументированно :-)

7/12/06 10:55  s.o.Отправить письмо > Александр Гусев    6/12/06 23:03Дерево
Подождите - при чем здесь лицензия? Лицензия получается кредитными учреждениями - т.е. те, которые предоставляют кредиты на собственный риск. А фонды - рискуют средствами инвесторов.

6/12/06 23:03  Александр ГусевОтправить письмо > Феликс    6/12/06 17:25Дерево
Давно я этим вопросом интересовался, и получалось следующее: кредит и позыка (займ) в нашем правовом поле одно и то же. ЗУ "Про финуслуги" предписывает получение лицензии на выдачу кредитов. Встречал даже размер платы за таковую - 10 тыс. грн. А вот порядка выдачи такой лицензии небанковским финучереждениям я не видел (может просто не нашел - не стану утверждать категорично). Получается, что де-юре можно, а вот получить лицензию - не возможно. А деятельнность без лицензии черевата... Хотя знаю несколько фондов, которые не парятся и позыки выдают. Но ИМХО - стрёмно.

6/12/06 17:25  Феликс > Александр Гусев    6/12/06 16:14Дерево
Облигации конечно хороши, но значительно уступают в гибкости займам. Да и накладные расходы повыше.

6/12/06 16:18  Александр ГусевОтправить письмо > Александр Гусев    6/12/06 16:14Дерево
Зачем мутить с кредитом, если вопрос с облигациями достаточно урегулирован?

6/12/06 16:14  Александр ГусевОтправить письмо > Феликс    5/12/06 16:33Дерево
См. п.7.9.3 ЗУ О налогообложении прибыли предприятий

5/12/06 20:02  s.o.Отправить письмо > Феликс    5/12/06 18:07Дерево
На самом деле вопрос возник больше из путаницы в терминологии.
Если посмотреть ЗУ "Про финуслуги" - то финансовый кредит - это ссуда под %.

Гражданский кодекс этому не противоречит - % ссуда, предоставленная КУА вполне попадает под определение кредита.

По общей практике и исходя из указанной вами нормы венчур предоставлять % ссуды может лицам, чьи корпоративные права есть в его активах(я честно говоря считаю немного по другому, но вопросы налогообложения тут не при чем).

5/12/06 18:07  Феликс > mr. B    5/12/06 17:37Дерево
Спасибо за ответ mr. B. Но я думаю, что ИСИ все же не может предоставлять кредит, т.к. в абз.5 ст.34 "Склад та структура активів ІСІ" сказано, что «до складу активів венчурного фонду можуть входити борговізобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та договорами позики».

5/12/06 17:37  mr. BОтправить письмо > Феликс    5/12/06 16:33Дерево
В ст. 30 ЗУ Об ИСИ есть следующее:
Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
...
надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
...
Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.
Это и есть седьмой абзац. То же самое дублируется в Решении ГКЦБФР № 13, п. 8.1.6. Хотя в целом по тексту нормативных документов используется термин "позика". Думаю, что ИСИ имеет право выдавать кредит, что подтверждает ст. 1054 ГКУ и соот-но заемщик имеет право относить проценты по нему в ВР, однако ГНА орган непредсказуемый и что взбредёт налоговикам в голову при проверке одному Богу известно. Напишите запрос, пускай дадут Вам разъяснение.


5/12/06 17:36  mr. BОтправить письмо > Феликс    5/12/06 16:33Дерево
В ст. 30 ЗУ Об ИСИ есть следующее:
Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
...
надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
...
Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.

Это и есть седьмой абзац. То же самое дублируется в Решении ГКЦБФР № 13, п. 8.1.6. Хотя в целом по тексту нормативных документов используется термин "позика". Думаю, что ИСИ имеет право выдавать кредит, что подтверждает ст. 1054 ГКУ и соот-но заемщик имеет право относить проценты по нему в ВР, однако ГНА орган непредсказуемый и в какую сторону и что взбредёт налоговикам в голову при проверке одному Богу известно. Напишите запрос, пуска


5/12/06 16:33  Феликс   Дерево
Ув. специалисты по управлению активами ИСИ прошу вас поделиться своим опытом по следующему вопросу: будут ли относиться ли на валовые затраты заемщика проценты по займам, предоставленным венчурным фондом?
Вопрос возник из следущих положений Закона «О налогообложении прибыли предприятия»:
Согласно п.1.10 ст1 Закона процентами считается «доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. Допроцентів включаються:
- платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
- платіж за використання коштів, залучених у депозит;
- платіж за придбання товарів у розстрочку…
Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є процентами.»
А согласно п.1.11 ст.1 данного Закона «кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики».
Пп.1.11.1 п.1.11 ст.1 этого же Закона определяет, что «Фінансовий кредит - кошти, які надаються банком - резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством»
Т.е. возможно ли, что ГНАУ посчитает, что займ это не кредит, а следовательно проценты начисленные по займу нельзя относить на валовые расходы. Назвать Договор займа Договором кредита КУА(ИСИ) также, насколько я понимаю, не могут, т.к. в Законе Об ИСИ сказанно, что венчурные фонды могут предоставлять займы. К тому же кредиты предоставляют только банковские учреждения.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100