RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

разрешение на вывеску


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
28/06/12 13:22  AnetchkaОтправить письмо > Shanti    7/12/06 18:15Дерево
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, клиент хочет разместить на фассаде здания, которое арендует, большое изображение бассейна (товар которым торгует) причём безоплатно. Возможно ли такое действие? Будет ли считаться только изображение без любого текстового сопровождения рекламой?

7/12/09 15:00  LeeedaОтправить письмо > IFC Consultant    29/12/06 16:39Дерево
Проблема в том, что Постановление КМУ № 1511 уже не действует. И единственным НПА, который упоминает об информационных вывесках является Распоряждение КМДА № 1100, п.14.7. которого гласит о необходиммости получать паспорт информационной вывески и согласовывать его с собственников строения или его уполномоченным лицом, а также с Главным управлением архитектуры и дизайна КГГА.
Я уже больше полугада занимаюсь получением паспорта. В общем порядке сделать это практически не реально.4/12/09 14:14  kopaОтправить письмо > IFC Consultant    29/12/06 16:39Дерево
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, могу ли я на вывеске кафетерия разместить не зарегистрированное наименование без получения разрешения на рекламу? Работаем, как ФЛП, поэтому наименования как токового нету. Приятель повесил на аналогичных условиях вывеску руководствуясь п. 2 ст. 489 ГКУ "Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки."
Я считаю, что данная статья неуместна к юридическому наименованию.

29/12/06 16:39  IFC ConsultantОтправить письмо > vics    8/12/06 13:16Дерево
Вот эти письма. Все верно. Пользуйтесь на здоровье.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 02.07.2001 р. N 1-221/4069

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист щодо, як здається, неправомірних дій працівників Управління архітектури та містобудування Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами і повідомляє.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 03.07.96 р. N 270/96-ВР "Про рекламу" рекламою є спеціальна інформація про осіб (фізична або юридична особа) чи продукцію (товари, роботи, послуги, цінні папери), яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-якій спосіб з метою прямого та опосередкованого прибутку. Під зовнішньою рекламою розуміється будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд.

Порядок розміщення зовнішньої реклами, а також деякі питання отримання дозволу регулюються Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.98 р. N 1511. Зокрема, п. 2 Правил вказує, що під розміщенням зовнішньої реклами мається на увазі розповсюдження зовнішньої реклами шляхом доведення її до споживачів за допомогою рекламоносіїв, тобто будь-яких матеріальних носіїв інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема, друкованої продукції, аплікації, мальованих, світлових, електронних зображень тощо, в тому числі з аудіотрансляцією.

Також згідно з п. 30 Правил розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, і виготовляється будь-яким способом та розміром. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності (якщо це не випливає з назви).

Керуючись цим, підприємці вважають, що для розміщення вивісок на кшталт "кафе", "бар", "магазин", "майстерня" отримувати дозвіл в органах місцевої влади немає потреби. Зауважимо, що такий висновок є справедливим лише у разі, коли вивіска відповідає назві підприємства або вказує на профіль діяльності. Якщо ж основний профіль діяльності підприємства відрізняється від назви вивіски, а також назва вивіски не збігається з юридичним найменуванням підприємства, вивіску слід вважати рекламою, а отже, і отримувати дозвіл.

Дозволом є реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі рішення Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін та у певному місці і містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики спеціальної конструкції, місце її розташування з прив'язкою до генерального плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розташування спеціальної конструкції, узгоджувальну частину та інші необхідні відомості.

До спеціальних конструкцій належать будь-які конструкції, що використовуються для розміщення рекламоносіїв, у тому числі і на будинках (дахах, фасадах, стінах, балконах).

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.98 р. N 1511 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" плата за видачу місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дозволів на розміщення зовнішньої реклами не справляється. Однак, це не означає, що підприємство взагалі не зазнає витрат. Взяти хоча б вартість документів, які згідно з п. 8 Правил зобов'язаний подати заявник робочому органу - структурному підрозділу чи працівнику структурного підрозділу Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що створюється (призначається) цими органами. До цього також слід додати платні послуги, які має надавати робочий орган у разі погодження з ним дозволу.

Все це вказує, що при розміщенні доволі безневинних вивісок ("Кафе", "Бар") можна викласти кругленьку суму. А тому, якщо все ж таки є бажання розмістити згадані вивіски і не витрачати на це кошти, виходом із ситуації буде - розмістити таку вивіску у вітрині або доповнити її найменуванням підприємства.

На підставі вищенаведеного, можливо зробити висновок, що у випадку, викладеному в листі, спеціальна конструкція "лайтбокс" (ліхтар з надписом "PALL MALL") буде саме рекламою. У копії акта перевірки дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами у висновках і пропозиціях сказано, що цей ліхтар демонтований, але його можливо одержати у Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами.

Якщо ж директор МП вважає, що його права порушено, він має право звернутися з заявою до місцевих органів внутрішніх справ або до суду за місцем знаходження відповідача.
Голова О. Кужель

Надруковано: "Бухгалтерія", N 36/2, 6 вересня 2001 р.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПИСЬМО
от 02.08.2001 г. N 2-222/4821

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассмотрел письмо АКБ <...> относительно размещения информации на фасаде дома и сообщает следующее.

Согласно ст. 1 Закона Украины "О рекламе" рекламой является специальная информация о лицах (физическом или юридическом лице) или продукции (товарах, работах, услугах, ценных бумагах), распространяемая в любой форме и любым способом с целью прямого и опосредованного получения прибыли. Под внешней рекламой понимается любая реклама, размещаемая на отдельных специальных конструкциях, щитах, экранах, расположенных под открытым небом, на фасадах домов и сооружений.

Порядок размещения внешней рекламы, а также некоторые вопросы получения разрешения регулируются Типовыми правилами размещения внешней рекламы, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 23.09.98 г. N 1511. В частности, п. 2 Правил указывает, что под размещением внешней рекламы имеется в виду распространение внешней рекламы путем доведения ее до потребителей при помощи рекламоносителей, то есть любых материальных носителей информации, содержащих визуальное изображение рекламы, в частности печатной продукции, аппликации, рисованных, световых, электронных изображений и т. п., в том числе с аудиотрансляцией.

Также согласно п. 30 Правил размещение информации (вывески) о лице на фасаде, около входа (въезда) или о его продукции в витрине сооружения, где данное лицо занимает помещение, осуществляется без получения разрешения. При этом под вывеской понимается элемент оформления фасада, содержащий информацию о зарегистрированном наименовании лица, включая гербы, эмблемы, знаки для товаров и услуг, и изготовляемый любым способом и размером. К информации о лице относится также размещенная на специальных табличках информация о работе предприятия, в том числе время работы, полное юридическое наименование предприятия, профиль деятельности (если это не вытекает из наименования).

В вашем случае вывеска содержит информацию об обмене валют, в частности что банк предоставляет услуги обмена валют, а также видах и курсе валют. То есть содержит признаки рекламы, предусмотренные ст. 1 Закона Украины "О рекламе". В то же время ваша вывеска подпадает под действие п. 30 Правил размещения внешней рекламы, поскольку содержит сведения о юридическом лице (наименование), профиль деятельности, знак для товаров и услуг.

Учитывая, что Закон Украины "О рекламе" содержит довольно общую норму в отношении определения понятия "реклама", которая не может учесть все возможные ситуации и должна быть конкретизирована в подзаконных нормативно-правовых актах, Госкомпредпринимательства считает, что при размещении указанной вывески следует руководствоваться п. 30 Типовых правил размещения внешней рекламы, а следовательно, разрешение на размещение рекламы получать не нужно.

Первый заместитель Председателя В. Загородний
Напечатано: "Бухгалтерская газета", N 32, 20 августа 2001 г.

8/12/06 13:19  Shanti > vics    8/12/06 13:16Дерево
момент! -
письмо № 2-222/4821 от 02.08.2001 г.
письмо № 1-221/4069 от 02.07.2001 г.
Вроде бы ссылки правильные!

8/12/06 13:16  vics > Shanti    7/12/06 18:15Дерево
спасибо.
единственно что плохо, что никакими поисками, в т.ч. и на сайте ВР не удалось найти эти письма

7/12/06 18:15  Shanti > vics    7/12/06 16:02Дерево
Размещение информации (вывески) о субъекте деятельности на фасаде, у входа или у въезда, а также о его продукции в витрене здания, в котором такой субъект занимает помещение, осуществляется без получения разрешения на размещение наружной рекламы.
С точки зрения рекл. деятельности понимается елемент оформления фасада, изготовленный любым способом и любого размера, содержащий информацию о: а)зарегистрированном наименовании субэекта, включая гербы, эмблемы, знаки для товаров и услуг; б) режиме работы предприятия; в) полном юридическом наименовании предприятия; г)профиле деятельности.
Фасадом считается внешняя сторона здания или сооружения, выполненная оградительными конструкциями.
п. 30 Правил размещения наружной отсутствует требование обязательной регистрации изображенного знака или эмблемы на вывеске.
Руководствуясь разъяснениями письма Госкомпредпринимательства № 1-221/4069 при указании в вывеске информации типа "бар", "Кафе", "мастерская", получать разрешение в органах местного самоуправления не надо в случае, когда информация, которая содержится в вывеске, отвечает названию предприятия и профилю его деятельности. Если же основной профиль деятельности предприятия отличается от названия вывески, а также название вывески не совпадает с юридическим наименованием предприятия, вывеску следует считать элементом наружной рекламы, требующий получения разрешения на ее размещение.
Посмотрите тажке письмо Госкомпредпринимательства № 2-222/4821.
Удачи!

7/12/06 16:02  vics   Дерево
предприятие повесило банер со своим названием и стрелкой указателем на вход, на стене здания в котором это предприятие орендует помещение. Коммунальная фирма ведающая рекламой требует получить разрешение на этот банер как на рекламу. Правомочны ли эти требования?
Раньше название предприятия считалось информационой вывеской и рекламой не считалось. Что сейчас с этим?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100