RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Справки и Объявления

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Статут гаражного кооперативу


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
21/09/16 12:31  d.pavlyukОтправить письмо > liubaha    4/04/13 12:45Дерево
Доброго дня колеги. Надішліть будь-ласка статут гаражного кооперативу неприбуткової організації без статуса юридичної особи. Буду дуже вдячний за допомогу! Внесите/измените контакты в профиле.

4/04/13 12:45  liubahaОтправить письмо > скала    20/03/13 21:11Дерево
Зареєстровано
Виконком ************** сільської ради
Рішення № ___ від "___"__________ _____ р.
************** сільський голова

Затверджений
Загальними зборами засновників
Кооперативу "**************"
Протокол No. _________ від "___"__________ _____ р.


СТАТУТ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ

"**************"

2007 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гаражний Кооператив "**************", далі іменований "Кооператив", створений рішенням Загальних зборів засновників що об'єдналися на добровільній основі для задоволення потреб членів Кооперативу в придбанні і будівництві гаражів.
1.1.1. Засновниками Кооперативу є:_____________________________;
___________________________; _______________________________;
___________________________;
____________________________;
____________________________;
____________________________;
____________________________.
1.2. Місцезнаходження Кооперативу: м. ************** вул.. **************
1.3. Кооператив є некомерційною організацією, створеною в формі спеціалізованого споживчого кооперативу - Гаражного Кооперативу.
1.4. Повне найменування Кооперативу українською мовою: Гаражний Кооператив "**************". Скорочене найменування: ГК "**************".
1.5. Кооператив створюється без обмеження терміну діяльності.
1.6. Діяльність Кооперативу будується на принципах добровільності, майновій взаємодопомозі, самоокупності і
самоврядування.
1.7.Кооператив є юридичною особою з моменту державній реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий і
інші рахунки в банках, друк з своїм найменуванням російською мовою кутовий штамп, бланки і інші реквізити.
1.8. Кооператив може від свого імені здійснювати будь-які операції, не перечать законодавству і даному Статуту, набувати майнові і немайнові права і нести обов'язки представляти загальні інтереси членів Кооперативу в державних органах і органах місцевого самоврядування.
1.9. Кооператив відповідає по своїх боргах що всім належить йому майном. Кооператив не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а члени Кооперативу солідарно несуть субсидіарну відповідальність по його зобов'язанням в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів Кооперативу.
1.10. Кооператив в своїй діяльності керується ГК України, іншим чинним законодавством і даним Статутом.

2. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

2.1. Кооператив створений для задоволення потреб громадян і юридичних осіб в придбанні і будівництві гаражів за
рахунок власних і привернутих засобів.
2.2. Основними видами діяльності Кооперативу є:
- акумуляція фінансових коштів і матеріальних ресурсів членів Кооперативу;
- оплата за рахунок членів Кооперативу вартості заявлених ними для будівництва або придбання через Кооператив гаражів в терміни і на умовах, визначених договором між Кооперативом і кожним з його членів;
- постановка об'єктів нерухомості, придбаних для члена Кооперативу, на баланс Кооперативу і знаходження їх на балансі до моменту, поки цей член Кооперативу не внесе Кооперативу повну вартість вказаних гаражів;
- передача придбаного для члена Кооперативу і повністю сплаченого ним гаража у власність члена Кооперативу;
- передача придбаного для члена Кооперативу і не повністю сплаченого ним гаража у власність члена Кооперативу при наданні необхідних гарантій;
- при необхідності оформлення між Кооперативом і його членом договори застави або гарантії для надання членові Кооперативу гаража або грошових коштів для його придбання;
- надання Кооперативом своїм членам необхідних гарантій для отримання ними кредитів, придбання цінних паперів, іншого майна;
- участь в пайовому інвестуванні будівництва гаражів за рахунок пайових внесків своїх членів;
- інші види діяльності, які Кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства.
У випадку якщо окремі види діяльності відповідно до чинного законодавством України ліцензуються, Кооператив має право здійснювати даний вид діяльності тільки після отримання відповідній ліцензії.
2.3. Для досягнення певної Статутом мети Кооператив має право:
- укладати договори пайового інвестування на будівництво гаражів, а також всіх інших споруд, складових гаражний комплекс;
- купувати необхідне устаткування;
- укладати договори на розробку проектний-кошторисної документації;
- набувати у власність або орендувати необхідний інвентар, агрегати і технічні засоби;
- користуватися кредитами банків з відома Загальних зборів членів Кооперативу;
- організовувати власну службу по охороні, прибиранню впорядкуванню території гаражного комплексу, його ремонту і змісту;
- укладати договори на надання послуг;
- здійснювати підприємницьку діяльність цілями Кооперативу;
- орендувати земельні ділянки і здійснювати у встановленому законодавстві порядку будівництво гаражів, інших об'єктів сучасної соціальної інфраструктури за рахунок власних і
привернутих засобів;
- здійснювати у встановленому законом порядку інвестування будівництва гаражів, інших об'єктів сучасної соціальної інфраструктури за рахунок власних і привернутих засобів;
- привертати юридичних і фізичних осіб як інвестори на взаємовигідних умовах для цілей будівництва і інвестування
будівництва гаражів, інших об'єктів сучасної соціальної інфраструктури;
- набувати у держави, муніципальних утворень фізичних і юридичних осіб товари, необхідні для своєї
діяльності;
- використовувати в своїй діяльності майно членів Кооперативу держави, муніципальних утворень, фізичних і юридичних осіб на відшкодувальній і безвідплатній основі;
- отримувати на договірній основі позики і кредити від держави муніципальних утворень, фізичних і юридичних осіб;
- реалізовувати і передавати державі, муніципальним утворенням, фізичним і юридичним особам товари і інше майно на відшкодувальній і безвідплатній основі, надавати послуги, виконувати роботи;
- списувати з балансу основні і оборотні фонди у разі їх матеріального або морального старіння;
- створювати (брати участь в що вже існують) господарські суспільства, виробничі кооперативи, некомерційні організації;
- здійснювати іншу діяльність, відповідну цілям Кооперативу.
2.4. Кооператив веде бухгалтерський і статистичний облік в встановленому законом порядку і несе відповідальність за його достовірність.
3. МАЙНО КООПЕРАТИВУ

3.1. Кооператив набуває право власності на майно, передане йому його членами як пайовий внесок.
3.2. Члени Кооперативу можуть оплачувати свої пайові внески не тільки грошовими коштами, але і різним майном.
3.3. Майно Кооперативу формується за рахунок:
- вступних і членських пайових внесків, цільових, додаткових і інших внесків членів Кооперативу;
- добровільних майнових внесків і пожертвувань;
- доходів від підприємницької діяльності;
- доходів від використаної власності Кооперативу;
- дивідендів (доходів, відсотків), що отримуються по акціях облігаціям і іншим цінним паперам;
- інших, не заборонених законодавством надходжень. Доходи, отримані Кооперативом від підприємницької
діяльності, розподіляються відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
3.4. Загальні збори членів формують на базі того, що належить йому майна фонди Кооперативу:
- пайовий фонд, який формується за рахунок пайових внесків і пайових позикових внесків членів Кооперативу і прямує на придбання нерухомості і іншого майна для членів Кооперативу виплату дивідендів членам Кооперативу і надання їм кредитів;
- резервний фонд, який формується за рішенням Загальних зборів за рахунок резервних відрахувань членів Кооперативу; цільове призначення фонду - покриття збитків Кооперативу у разі невнесення членами Кооперативу своїх паїв;
- неподільний фонд, який формується за рахунок вступних і членських внесків всіх членів Кооперативу і використовується для змісту апарату Кооперативу, і не підлягає розподілу між членами Кооперативу ні за яких обставин;
- фонд поручительства, який формується з пайових поручительських внесків, призначається для покриття витрат Кооперативу по поручительству.
3.5. Вступні внески члени Кооперативу сплачують грошовими засобами протягом 10 днів з дня реєстрації Кооперативу або дня ухвалення рішення Загальними зборами про прийом в члени Кооперативу. Вступні внески витрачаються на організаційні заходи оформлення документації.
3.6. Якщо член Кооперативу у встановлений термін не сплатив вступний внесок, то за кожен день прострочення оплати він винен заплатити пені в розмірі 0,1 % від суми заборгованості.
3.7. Пайовий внесок підлягає оплаті протягом терміну передбачених в рішенні Загальних зборів членів про ухвалення в Кооператив. За невчасну оплату пайового внеску наступають наслідки, передбачені п. 3.6 даного Статуту.
3.8. Розміри вступного і пайового внеску визначаються Загальним зборами членів Кооперативу і відбиваються в Положенні про порядок оплати членами Кооперативу пайових і інших платежів і надання їм гаражів і інших об'єктів нерухомості, затверджуваному Правлінням.
3.9. У випадку якщо після затвердження щорічного балансу у Кооперативу утворюються збитки, то члени Кооперативу зобов'язані покрити збитки, що утворилися, шляхом додаткових внесків в розмірі і в строк встановлені Загальними зборами. Відповідальність за невиконання обов'язку по сплаті в строк додаткових внесків аналогічна заходам відповідальності, передбаченим в п. 3.6 даного Статуту.
3.10. Членські внески сплачуються щокварталу і використовуються на витрати по поточній діяльності. Членські внески можуть бути внесені протягом всього кварталу до 10 числа місяця, наступного за кварталом за який вносяться внески. Якщо членські внески не сплачені членом Кооперативу після закінчення цього терміну, наступають наслідки, визначені в п. 3.6 даного Статуту.
3.11. Рішення про внесення цільових внесків при необхідності приймає Загальні збори членів і визначає розмір і терміни їх оплати.
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ

4.1. Органами управління Кооперативу є:
- Загальні збори членів Кооперативу;
- Правління Кооперативу;
- Голова Кооперативу;
- Ревізор Кооперативу.
4.2. Чергові Загальні збори Кооперативу скликаються Правлінням не рідше за один раз на рік шляхом письмового сповіщення всіх членів Кооперативу.
4.2.1. Загальні збори мають право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутньо більше 50% членів Кооперативу. Для ухвалення рішень по питанням, пов'язаним з ліквідацією або реорганізацією, необхідно присутність всіх членів Кооперативу.
4.2.2. Рішення з будь-яких питань ухвалюються Загальними зборами більшістю голосів від числа присутніх членів Кооперативу, окрім питань, вказаних в пп. 4.2.4 даного Статуту.
4.2.3. Загальні збори мають право ухвалювати рішення по будь-яких питанням діяльності Кооперативу, в т.ч. що входить в компетенцію інших органів, а також має право відміняти рішення Правління
Голови і Ревізора. До виняткової компетенції Загальних зборів відноситься:
- затвердження Статуту Кооперативу;
- внесення змін і доповнень до Статуту Кооперативу;
- ухвалення рішення про відкриття представництв, філіалів участі в господарських суспільствах, некомерційних організаціях створенні господарських суспільств, кооперативів, некомерційних організацій;
- обрання Ревізора, членів Правління Кооперативу і Голови Кооперативу;
- затвердження звітів Правління і Ревізора;
- рішення питання об ліквідації Кооперативу, затвердження його ліквідаційного балансу, рішення про реорганізацію Кооперативу затвердження плану реорганізації;
- визначення основних напрямів діяльності Кооперативу;
- ухвалення рішення про відчуження нерухомого майна Кооперативу;
- ухвалення рішення про висновок операції на суму понад 200 мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законодавством;
- ухвалення рішень про позику на суму понад 100 мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законодавством;
- визначення максимального розміру позики, що надається Кооперативом своєму членові, і умов такого кредитування.
4.2.4. Кожен член Кооперативу має один голос поза залежністю від величини пайового внеску.
Рішення з питань, перерахованих в пп. 4.2.3 (за виключенням питання про ліквідацію або реорганізацію), приймаються більшістю голосів всіх членів Кооперативу, присутніх на Загальних зборах Кооперативу.
Рішення про реорганізацію і ліквідацію ухвалюються одноголосно всіма членами Кооперативу.
4.2.5. Письмове повідомлення про скликання Загальних зборів вручається членам Кооперативу під розписку або розсилається поштою замовленим листом за 30 днів до передбачуваної дати проведення Загальних зборів з вказівкою місця, дати, часу проведення зборів і з додатком порядки денні Загальних зборів.
4.2.6. Порядок проведення і ухвалення рішення Загальними зборами встановлюється Регламентом Загальних зборів (або Положенням про Загальний зборах), розробленим і затвердженим на перших Загальних зборах.
4.2.7. Для обговорення питань, що не терплять зволікання, можуть скликатися позачергові Загальні збори. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу не меншого 1/3 членів Кооперативу Ревізійній комісії, за рішенням Правління і Голови Кооперативу.
4.2.8. Рішення Загальних зборів фіксуються в протоколі засідання підписаному головою і секретарем зборів.
4.2.9. Рішення Загальних зборів обов'язкові для виконання всіма членами Кооперативу і його органами.
4.3. Правління Кооперативу - колегіальний виконавський орган обираний з ____ членів Кооперативу строком на ____________, що здійснює керівництво Кооперативом в період між Загальними зборами. Засідання Правління проводяться не рідше за один раз на місяць. Роботою Правління керує Голова Правління. Правління в своїй діяльності керується Положенням про Правління, затвердженими Загальними зборами.
4.3.1. Засідання Правління правомочне, якщо на його засіданні присутньо 2/3 члени Правління. Рішення ухвалюються 2/3 голоси членів Правління. Рішення Правління оформляються протоколами, які підписуються Головою Правління і секретарем.
4.3.2. Правління Кооперативу здійснює наступні повноваження:
- вирішує питання про ухвалення в члени Кооперативу і виключення з нього;
- визначає розмір вступних, пайових, додаткових, членських і інших внесків і встановлює терміни їх внесення;
- приймає рішення про внесення цільового внеску, затверджує розмір і терміни внесення і напряму їх використання;
- затверджує порядок покриття збитків Кооперативу;
- планує господарську і фінансову діяльність Кооперативу;
- вирішує питання про створення відділень Кооперативу;
- вирішує питання про надання позики членові Кооперативу;
- затверджує кошторис витрат і штатний розклад апарату Кооперативу;
- керує поточною діяльністю Кооперативу, за виключенням питань, віднесених Статутом до компетенції інших органів Кооперативу;
- є головним розпорядником кредитів і контролює правильність витрачання засобів Кооперативом;
- скликає Загальні збори, готує документи до зборів;
- затверджує і надає Загальним зборам плани робіт для здійснення статутної діяльності Кооперативу, контролює виконання ухвалених рішень;
- розглядає пропозиції і заяви членів Кооперативу;
- затверджує внутрішні документи Кооперативу, за виключенням документів, затвердження яких віднесене до компетенції Загального збори;
- затверджує і вносить зміни до Положення про порядок оплати членами Кооперативу пайових і інших платежів і надання їм житлових приміщень і інших об'єктів сучасної соціальної інфраструктури Положення про Ревізора Кооперативу, а також інші Положення необхідність затвердження яких витікає із Статуту Кооперативу;
- представляє Кооператив в органах влади і управління, а також у відносинах з юридичними і фізичними особами;
- організовує виконання рішень Загальних зборів;
- здійснює підготовку і представлення звіту про роботу
Правління Загальним зборам;
- визначає перелік інформації, складовій комерційну таємницю Кооперативу;
- укладає договори в здійснення Кооперативом підприємницькій діяльності.
4.3.3. Голова Кооперативу є керівником Правління Кооперативу і здійснює наступні дії:
- без довіреності виступає від імені Кооперативу, підписує фінансові документи, приймає зобов'язання, відкриває і закриває рахунки Кооперативу в банках, видає довіреність
- видає розпорядження, накази, обов'язкові для штатних співробітників Кооперативу;
- приймає на роботу і звільняє штатних співробітників;
- затверджує штатний розклад, фонд заробітної плати, резервний і інші фонди, а також розміри посадових окладів штатних працівників Кооперативу;
- розпоряджається майном Кооперативу відповідно до загального порядком і напрямами, визначуваними Загальними зборами і Правлінням;
- укладає договори від імені Кооперативу.
4.4. Для контролю за діяльністю Кооперативу Загальні збори обирає Ревізора.
4.4.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Кооперативу здійснюється за підсумками діяльності Кооперативу за рік, а також по ініціативі Ревізора, рішенню Загальних зборів членів Кооперативу або по вимозі не менше чим 1/3 члени Кооперативу.
4.4.2. На вимогу Ревізора особи, що посідають посади в органах управління Кооперативу, зобов'язані представити документи фінансово-господарській діяльності Кооперативу.
4.4.3. Ревізор має право зажадати скликання позачергового Загального збори членів Кооперативу.
4.4.4. Ревізор не може одночасно посідати посади в інших органах управління Кооперативу.

5. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

5.1. Членами Кооперативу можуть бути громадяни, що досягли 18-річного віку, і юридичні особи. Членами Кооперативу можуть бути його засновники і особи, згодом прийняті в Кооператив в відповідності з передбаченою даним Статутом процедурою.
5.2. Громадяни або юридичні особи, охочі вступити в члени Кооперативу, подають заяву у письмовій формі про прийом в члени Кооперативу на ім'я Голови Кооперативу, в якому указують свої паспортні дані, для юридичних осіб - банківські реквізити і найменування.
5.3. Прийом в члени Кооперативу можливий за рішенням Голови Кооперативу або за рішенням Правління Кооперативу, або по рішенню Загальних зборів членів Кооперативу.
5.4. Після винесення Правлінням Кооперативу рішення про ухвалення в члени Кооперативу і встановленні терміну для оплати пайових внесків претендента, він повинен в термін ___ днів з дати ухвалення рішення сплатити вступний внесок і частину пайового внеску, встановлену Правлінням Кооперативу. Претендент стає членом Кооперативу тільки після оплати вступного і частини пайового внеску. У разі прострочення оплати названих внесків претендент оплачує пені в розмірі _____ % від суми заборгованості за кожен день прострочення. Якщо прострочення перевищує _____ днів, те рішення Правління Кооперативу про прийом в члени Кооперативу стає недійсним а прийом - що не відбувся. Грошові кошти, отримані від претендента як часткова оплати вступного і пайового внеску, повертаються йому.
5.5. Член Кооперативу зобов'язаний:
- дотримувати положення Статуту, рішення Загальних зборів, Правління Кооперативу і Ревізійної комісії;
- дотримувати державні технічні, протипожежні санітарні норми і правила змісту житлового приміщення;
- своєчасно і в повному об'ємі вносити встановлені Статутом і Загальними зборами внески;
- нести тягар витрат на зміст, ремонт житлового приміщення що належить членові Кооперативу
- своєчасно сплачувати всі податки і збори, встановлені державою, на нерухоме майно;
- брати участь у впорядкуванні території гаражного комплексу;
- брати участь у витратах на зміст, ремонт і експлуатацію майна загального користування;
- повідомляти Правління Кооперативу про передбачуване відчуження свого гаража;
- дотримувати правила користування гаражем, затверджені Загальним зборами;
- брати участь в загальних заходах, що проводяться Кооперативом;
- дбайливо відноситися до майна Кооперативу, не наносити йому шкоди, використовувати за призначенням.
5.6. Член Кооперативу має право:
- брати участь в управлінні Кооперативом;
- отримувати від Кооперативу і його членів позики для оплати своїх пайових внесків;
- надавати позики Кооперативу і його членам для досягнення статутних цілей;
- укласти з Правлінням Кооперативу договір про користування за розумну плату інженерними мережами і майном загального користування Кооперативу при виході з членів Кооперативу;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Кооперативу;
- діставати доступ і знайомитися із звітами Правління, Ревізійною комісії, висновками незалежного аудитора і іншою фінансовою документацією;
- відчужувати свій гараж і частку в майні загального користування;
- користуватися в першочерговому порядку оснащенням і
устаткуванням гаражного комплексу;
- брати участь в діяльності Загальних зборів Кооперативу з правом одного вирішального голосу;
- отримувати частину майна Кооперативу, окрім його неподільного фонду, після його ліквідації;
- здійснювати інші, не заборонені законодавством дії.
5.7. Член Кооперативу має право у будь-який момент вийти з Кооперативу. Заява про бажання вийти з Кооперативу подається членом Голові Кооперативу. Кожен член Кооперативу має право на отримання вартості пайового внеску і кооперативних виплат при виході з Кооперативу. При цьому вартість пайового внеску і пайових виплат може бути виплачена членові Кооперативу грошовими коштами або майном, зокрема нерухомим. Вибула з членів Кооперативу особа може отримати вартість пайового внеску протягом двох місяців після закінчення фінансового року. Член Кооперативу, що повністю вніс пайовий внесок, може, по своєму бажанню, залишитися в Кооперативі або в будь-який момент вийти з його складу.
5.8. Член Кооперативу може бути виключений з Кооперативу на підставі рішення Загальних зборів за умови:
- несплати встановлених Статутом внесків в термін ______ днів з моменту настання терміну сплати;
- порушень положень Статуту, правил змісту житлових приміщень;
- нанесення своїми діями шкоди майну Кооперативу, його діяльності і репутації.
5.9. Правління письмово повідомляє порушника про своє рішення передати питання на розгляд Загальних зборів на черговому або позачерговому засіданні. Сума внесеного таким членом пайового внеску
відшкодовується Кооперативом членові протягом 6 місяців без нарахування відсотків або яких-небудь штрафних санкцій.
5.10. У разі смерті члена Кооперативу його спадкоємці стають членами Кооперативу після оформлення всіх відповідних документів і переходу права власності на гараж до спадкоємців.

6. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ КООПЕРАТИВУ

6.1. Кооператив веде оперативний, статистичний і бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
6.2. Незалежна аудиторська організація здійснює перевірку фінансовій діяльності Кооперативу і представляє Загальним зборам висновок за підсумками перевірки.
6.3. У Кооперативі ведеться облік і зберігання всієї документації що підлягає зберіганню відповідно до законодавства.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ КООПЕРАТИВУ

7.1. Реорганізація Кооперативу (злиття, приєднання розділення, виділення, перетворення) проводиться за рішенням
Загального збори, прийнятому одноголосно всіма членами Кооперативу.
7.2. Для проведення реорганізації рішенням Загальних зборів створюється комісія реорганізації з числа членів Кооперативу яка розробляє план реорганізації, складає розділовий баланс і представляє ці документи на твердження Загальним зборам.
7.3. Ліквідація Кооперативу можлива:
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням суду;
- у зв'язку з неспроможністю (банкрутством) Кооперативу.
7.3.1. Загальні збори Кооперативу або що ухвалив рішення про його ліквідації орган призначає за узгодженням з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, ліквідаційну комісію і визначає відповідно до законодавства порядок і терміни його ліквідації.
7.3.2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Кооперативу.
7.3.3. Ліквідаційна комісія через органи друку повідомляє всіх зацікавлених осіб про ліквідацію Кооперативу і визначає терміни протягом яких кредитори можуть пред'явити свої вимоги ліквідаційній комісії.
7.3.4. Ліквідаційна комісія приймає і ретельно перевіряє всі пред'явлені вимоги кредиторів, виявляє дебіторську заборгованість, консолідує майно Кооперативу.
7.3.5. Після задоволення всіх визнаних вимог кредиторів у черговості, встановленій законодавством, частина, що залишилася майна Кооперативу, за винятком майна неподільного фонду розподіляється між членами Кооперативу, якщо можливо це майно розділити.
7.3.6. Якщо майно загального користування не може бути розділене то, з відома всіх членів Кооперативу, воно продається з публічних торгів, а виручена від продажу майна сума розподіляється між членами Кооперативу пропорційно їх пайовим внескам. У разі відмови членів Кооперативу від продажу, що залишилася після задоволення вимог кредиторів частина майна загального користування залишається в пайовій власності членів Кооперативу. Частка кожного члена Кооперативу рівна розміру його пайового внеску.
7.3.7. Майно неподільного фонду передається організації з схожими цілями або добродійній організації по рішенню ліквідаційній комісії, заснованому на положеннях Статуту.
7.3.8. Ліквідація Кооперативу вважається завершеною, а Кооператив - ліквідованим після внесення запису про ліквідацію в єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Голова кооперативу ************** І.В.

Секретар кооперативу **************Л.І.

20/03/13 21:11  скалаОтправить письмо > liubaha    16/06/08 02:05Дерево
Надішліть будь-ласка статут гаражного кооперативу. Буду дуже вдячний за допомогу!

22/12/12 16:00  Стажист > liubaha    12/05/11 12:56Дерево
Доброго дня, також прошу статут гаражного кооперативу. Наперед дякую!

19/11/12 16:20  gubar55Отправить письмо > liubaha    12/05/11 12:56Дерево
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, уставом гаражного кооператива. Буду Вам очень признательна.

19/11/12 00:32  gubar55Отправить письмо > wewewe60    17/05/12 14:35Дерево
Очень нужен устав гаражного кооператива. Кто может - поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарна.

17/05/12 14:35  wewewe60Отправить письмо > liubaha    12/05/11 12:53Дерево
доброго дня, не могли б ви надіслати статут гаражного кооперативу, дякую

22/06/11 14:50  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kr_kalina    22/06/11 14:26Дерево
однозначно, не в тему;)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] пролистайте и задайте свой вопрос в самой подходящей теме, если, конечно, не найдете ответ

22/06/11 14:26  kr_kalina > ОК АКА Олюня    18/05/11 16:04Дерево
Возможно не в тему вопрос, но ситуация в следующем. Мы хотели вступить в гаражный кооператив, заплатили 10 000 как взнос на строительство гаража, написали заявление. Прошло 2 года, но ни гаража ни денег, членство также не оформлено.
Готовим иск,и вопрос, очем просить суд.
Признать нас членами кооператива, как показывает практика - отказывают, говорят, что это внутреннее дело кооператива и суд не вправе вмешиваться. В уставе (как и в законе) не установлены сроки когда должны рассмотреть заявление.
Вопрос: о чем просить суд?

18/05/11 16:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > rotang07    18/05/11 15:52Дерево
а ссылку в предыдущем посте открывали?

18/05/11 15:52  rotang07Отправить письмо > ОК АКА Олюня    20/07/07 12:53Дерево
Очень необходим устав автогаражного кооператива

12/05/11 12:56  liubahaОтправить письмо > liubaha    12/05/11 12:53Дерево

12/05/11 12:53  liubahaОтправить письмо > Вадимко    11/05/11 12:52Дерево
відправила. нема за що

11/05/11 12:52  Вадимко > liubaha    16/06/08 02:05Дерево
Будь-ласка, якщо хтось має можливість, пришліть на майл Статут гаражного кооперативу! Дякую!

30/03/11 15:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Prometey-23    30/03/11 14:01Дерево

30/03/11 14:01  Prometey-23Отправить письмо > ukgregor    21/11/10 11:33Дерево
И мне Устав, если можно.

30/03/11 13:52  Prometey-23Отправить письмо > ZVL    28/02/11 20:29Дерево
І мені Статут, якщо не шкода. Наперед вдячний.

28/02/11 21:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ZVL    28/02/11 20:29Дерево
напишите ей письмо, быстрее будет

28/02/11 20:29  ZVLОтправить письмо > liubaha    6/12/08 14:24Дерево
liubaha здравствуйте!
Если не жалко, вышлите пожалуйста Устав гаражно-строительного кооператива. Очень нужно. Заранее благодарен.

22/12/10 11:10  Nikas333 > PDima    20/07/07 12:28Дерево
Здраствуйте! Мне нужен статут гаражно-строительного кооперативу на украинськом языке и за Украинским законодательством. Прошу помогите!!!! Зарание благодарна.

10/12/10 09:09  kdg1936Отправить письмо > ukgregor    21/11/10 11:33Дерево
21/11/10 11:33 ukgregor > liubaha 29/03/08 09:59

Здраствуйте! Мне нужен статут гаражного кооператива на украинськой мове.Зарарнее благодарен.

29/11/10 15:13  Beard > lenamns    16/01/08 09:40Дерево
Тема актуальна!
Поделитесь, пожалуйста Статутом гаражного кооператива
украинского законодательства.
Ну очень нужно!
Заранее спасибо!

21/11/10 11:33  ukgregorОтправить письмо > liubaha    29/03/08 09:59Дерево
Здраствуйте! Мне нужен статут гаражного кооператива на украинськой мове.Зарарнее благодарен.

24/10/10 21:26  trosetОтправить письмо > Мелкий    14/09/10 12:56Дерево
Добрый день. Поделитесь актуальной версией Устава гаражно-строительного кооператива.Вырываюсь из лап товарищества.Сказали,что срочно нужно утвердить устав на гаражный кооператив,но времени на творчество не дали. Спасите.

14/09/10 12:56  Мелкий > Sidelnikov    30/03/10 13:43Дерево
Добрый день. Так же очень нужна актуальная версия Устава гаражного кооператива. Заранее премного благодарен. play.89@list.ru

30/03/10 13:43  SidelnikovОтправить письмо > ОК АКА Олюня    19/08/09 12:54Дерево
Добрый день. Нужна актуальная версия Устава гаражно-строительного кооператива. поделитесь.

16/10/09 14:20  kendz > Tekesh    23/09/08 22:57Дерево
Доброго дня, мені потрібен зразок Статут Гаражного кооперативу якщо у вас є буду дуже вдячний

З повагою, Кендзерський Павло

19/08/09 12:54  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > aleksso    19/08/09 06:59Дерево

19/08/09 06:59  aleksso > ОК АКА Олюня    7/12/08 01:32Дерево
поделитесь пожалуйста статутом гаражного кооперативу

7/04/09 17:42  EsculaОтправить письмо > Саня!    24/11/08 18:16Дерево
Здравствуйте, очень нужен Устав гаражного кооператива. Надеюсь, что обратился не поздно. Заранее благодарен.

28/03/09 13:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Dmitriyp    28/03/09 11:03Дерево
на три поста ниже тыцьните в красные буквы [link]

28/03/09 11:03  Dmitriyp > liubaha    6/12/08 14:24Дерево
Коллеги, друзья, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ необходим устав гаражного кооператива(Відповідно до законодавства України) Вышлите пожалуйста!!!
Заранее ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ благодарен!!!
dmitriyp2007@ukr.net

7/12/08 01:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > тоже интересуюсь    7/12/08 01:18Дерево
а это тема?! я думала рассылочный ящик

7/12/08 01:18  тоже интересуюсь > ОК АКА Олюня    6/12/08 13:20Дерево
прочитал всю тему - на четвертом посте от ОК АКА Олюня уже просто истерически рыдал . Ставлю рубль, что тема продолжится еще пару лет....

6/12/08 14:24  liubahaОтправить письмо > ОК АКА Олюня    6/12/08 13:20Дерево

6/12/08 13:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Алексей1974    26/11/08 15:49Дерево
напишите ей (справа от ника liubaha иконка конверта - ее мэйл)

6/12/08 13:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Оксана юрисконсульт    6/12/08 10:47Дерево
напишите ей (справа от ника liubaha иконка конверта - ее мэйл)

6/12/08 10:47  Оксана юрисконсульт > liubaha    11/11/08 00:29Дерево
Пришлите мне, пожалуйста, Статут гаражного кооператива

26/11/08 15:49  Алексей1974 > liubaha    11/11/08 00:29Дерево
Скиньте пожалуйста устав и мне

24/11/08 18:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Саня!    24/11/08 18:16Дерево
под Вашим постом liubaha рассылает. для того, чтобы поиметь искомое и не превращать тему в рассылочный ящик, плс, напишите ей (справа от ника liubaha иконка конверта - ее мэйл)

24/11/08 18:16  Саня!Отправить письмо > liubaha    10/04/08 11:14Дерево
Привет! Большущая просьба: вышлите устав гаражного кооператива. Очень-очень нужно!!! Спасибо!

23/11/08 22:57  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Бестия    23/11/08 21:54Дерево
напишите сами Любахе - ее адрес известен, быстрее будет, т.к. проще ответить на присланное письмо + Вы все равно не указали свой адрес;)

23/11/08 21:54  Бестия > liubaha    11/11/08 00:29Дерево
Буду очень благодарна, если поделитесь уставом и со мной. Так долго ищу, помогите пожалуйста.

19/11/08 11:18  Кароля > liubaha    11/11/08 00:29Дерево
поделитесь пожайлуста уставом гаражного кооператива, заранее благодарна

11/11/08 00:29  liubahaОтправить письмо > kdg    11/11/08 00:10Дерево
готово)

11/11/08 00:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ОК АКА Олюня    11/11/08 00:22Дерево
(справа от ника liubaha иконка конверта - ее мэйл)

11/11/08 00:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kdg    11/11/08 00:10Дерево
30/10/08 10:28 ОК АКА Олюня
>
Танюша-юрист 30/10/08 10:17
7/10/08 02:18 ОК АКА Олюня
> Едуард 7/10/08 02:14
liubaha рассылает. для того, чтобы поиметь искомое и не превращать тему в рассылочный ящик, плс, напишите ей (справа от ника liubaha иконка

11/11/08 00:10  kdg > kdg    11/11/08 00:04Дерево
вишліть 11/11/08 00:04 kdg

11/11/08 00:04  kdg > _Алексей_    30/10/08 11:31Дерево
прошу вишліть мені статут гаражного кооператива

30/10/08 12:57  Танюша-юристОтправить письмо > Танюша-юрист    30/10/08 10:17Дерево
liubaha Спасибо Вам огромное! Даже не ожидала, что на форуме есть люди готовые так оперативно помочь!!!!

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100