RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Инвестиция (продажа корпоративных прав)


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/01/09 16:49  ЁжОтправить письмо > MCapital    26/01/09 16:30Дерево
П О С Т А Н О В А КМУ від 7 серпня 1996 р. N 928
Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

26/01/09 16:30  MCapitalОтправить письмо > Ёж    26/01/09 16:06Дерево
боюсь, что нет:( подтверждением является

26/01/09 16:06  ЁжОтправить письмо > MCapital    26/01/09 15:14Дерево
Инвестиция зарегистрирована?
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т 15.12.2005 N 13-124/6648
НБУ розглянув звернення щодо роз'яснення особливостей дії
окремих положень Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р.
N 281 (далі - Правила), та Положення про порядок
іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 280
(далі - Положення), і повідомляє.
I. Щодо дії окремих норм Положення
1. Щодо продажу акцій при первинній емісії
Відповідно до пункту 1.1 Положення портфельна
інвестиція - це операція, яка передбачає придбання цінних паперів,
їх похідних та інших фінансових активів за кошти на фондовому
ринку. В той же час пряма інвестиція - це операція, яка передбачає
придбання об'єктів нерухомого та рухомого майна та пов'язаних з
ним майнових прав, а також внесення коштів та майна до статутного
фонду (статутного капіталу) юридичної особи в обмін на
корпоративні права, емітовані цією юридичною особою.
Враховуючи вищенаведене, операція по зарахуванню коштів до
статутного фонду підприємства в обмін на акції, тобто при
первинній емісії акцій, є прямою інвестицією.

2. Щодо відчуження корпоративних
прав, зокрема частки в товаристві
з обмеженою відповідальністю
Враховуючи наведені вище визначення, відчуження частки в
товаристві з обмеженою відповідальністю є прямою інвестицією.

3. Щодо визначення терміна "повернення
іноземної інвестиції"
Відповідно до статті 2 Закону України "Про режим іноземного
інвестування" ( 93/96-ВР ) (далі - Закон) іноземні інвестиції в
Україну можуть здійснюватись в тому числі і у вигляді акцій,
облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав
власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи,
створеної відповідно до законодавства України або законодавства
інших країн), виражених у конвертованій валюті. Таким чином,
відчуження нерезидентом-інвестором належних йому корпоративних
прав або акцій українських емітентів є поверненням інвестору його
іноземної інвестиції.

4. Щодо розрахунків іноземних
інвесторів між собою за прямими
або портфельними інвестиціями
Відповідно до статті 2 Закону ( 93/96-ВР ) та пункту 1.3
Положення іноземні інвестиції в Україну в грошовій
формі здійснюються іноземними інвесторами у вигляді іноземної
валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських
металів, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 04.02.98 р. N 34 (у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.10.2002 р. N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 р. N 841/7129), зі змінами, визнається вільно конвертованою, широко використовується для платежів за
міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках
світу, і дозволяється для здійснення інвестицій в Україну.
Відповідно до абзацу восьмого пункту 3.1 Положення
повернення іноземної інвестиції, а також прибутків,
доходів та інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в
Україні може здійснюватися іноземним інвестором з інвестиційного
рахунку в гривнях та в іноземній валюті за прямою або портфельною
інвестицією на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в
гривнях та іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках, з
метою розрахунків за об'єкт інвестицій в Україні.
Такі розрахунки не потребують отримання індивідуальної
ліцензії на використання іноземної валюти на території України як
засобу платежу, оскільки для нерезидента-покупця - це є здійснення
інвестиції в Україну, а для нерезидента-продавця - її повернення.
Одночасно звертаємо увагу на те, що порядок здійснення прямих
та портфельних інвестицій нерезидентами має різний характер і тому
зазначені вище операції мають здійснюватись також із врахуванням
вимог пунктів 2.1 та 2.2 Положення.

5. Щодо повернення доходів
від здійснення інвестиції за рахунок
кредиту уповноваженому банку
Пункт 2 глави 3 розділу III Правил містить
відповідний перелік документів, які є підставою для купівлі
іноземної валюти клієнтами-резидентами та іноземними інвесторами з
метою повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків,
інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні.
При здійсненні купівлі іноземної валюти на зазначені цілі
банк має вимагати від клієнтів, з визначеного пунктом 2 глави 3
розділу III Правил переліку документів, документи
відповідно до законодавства України, які є обов'язковими за
конкретною здійсненою клієнтом операцією, а не всі, перелічені у
відповідному підпункті пункту 2 глави 3 розділу III Правил.
Що стосується перерахування резидентом іноземної валюти за
межі України на рахунок нерезидента-інвестора в якості повернення
доходів від здійснення інвестицій за рахунок кредитних коштів
уповноваженого банку повідомляємо, що питання визначення джерел
коштів (зокрема власних або залучених), за рахунок яких резидент
буде виконувати свої зобов'язання перед нерезидентом за
інвестиційною операцією, визначається законодавством з питань
оподаткування.

6, 7, 8. Щодо переліків варіантів
надходження та повернення прямих
та портфельних інвестицій
Зазначені у пунктах 2.1, 2.2 та 3.1 варіанти розрахунків за
прямими та портфельними інвестиціями є виключними. В той же час
якщо унаслідок розвитку інвестиційних процесів в Україні, а також
фондового ринку виникне потреба у здійсненні операцій, які не
будуть передбачені у зазначених підпунктах, Національний банк
України готовий їх розглянути та дати роз'яснення щодо порядку
проведення тієї або іншої операції.
Крім того, звертаємо увагу, що деякі операції, щодо придбання
резидентами України цінних паперів українських емітентів
регулюються постановою Правління Національного банку України від
29.01.2003 р. N 36 "Про здійснення операцій з цінними
паперами українських емітентів".

9. Щодо проведення грошовими
коштами майнової інвестиції
Відповідно до підпункту "г" пункту 2 глави З розділу III
Правил одним з документів, який є підставою для
купівлі іноземної валюти за інвестиційними операціями щодо повного
або часткового повернення резидентом іноземної інвестиції,
здійсненої іноземним інвестором [у тому числі без створення
юридичної особи (спільна діяльність)] , його майнової інвестиції в
грошових коштах, якщо інше не передбачено міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є
оригінал або засвідчена у встановленому порядку копія звіту про
оцінку майна (акта оцінки майна), складений суб'єктом оціночної
діяльності України, що є таким відповідно до Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ) (у разі повернення доходів, прибутків звіт
або акт не подається) на час внесення інвестиції (далі - Акт
оцінки).
Нормативними актами Національного банку України не
встановлено вимогу, за якою іноземний інвестор має право повертати
грошовими коштами свою майнову інвестицію у сумі яка не перевищує
встановлену Актом оцінки або вантажною митною декларацією.
В той же час зазначаємо, що такі операції мають здійснюватись
з урахуванням вимог пункту 3.12 Положення.

II. Щодо дії окремих норм Правил
1, 2, З, 4, 5, 6, 7. Щодо переліку документів,
встановлених пунктом 2 глави З розділу III Правил
Як вже зазначалось вище, пункт 2 глави 3 розділу III Правил
містить відповідний перелік документів, які є
підставою для купівлі іноземної валюти клієнтами-резидентами та
іноземними інвесторами з метою повернення інвестицій, а також
доходів, прибутків, інших коштів, одержаних від інвестиційної
діяльності в Україні.
При здійсненні купівлі іноземної валюти на зазначені цілі
банк має вимагати від клієнтів, з визначеного пунктом 2 глави 3
розділу III Правил ( z0950-05 ) переліку документів, документи
відповідно до законодавства України, які є обов'язковими за
конкретною здійсненою клієнтом операцією, а не всі, передбачені у
відповідному підпункті пункту 2 глави З розділу III Правил.
Національний банк України у пункті 3 листа від 05.10.2005 р.
N 13-124/4696-9871 висловив свою позицію з приводу
подання або неподання певних документів при здійсненні операцій з
повернення нерезидентом-інвестором здійсненої ним інвестиції в
Україну.
Крім того, зазначаємо, що порядок подання документів, їх
розгляду та здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій,
що відповідають умовам, викладеним у пункті 2 статті 1 Закону
України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ),
здійснюється відповідно до Положення про порядок державної
реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.07.96 р. N 928 ( 928-96-п ).

8. Щодо надання Акту оцінки

Термін "дата оцінки" у підпункті "б" пункту 2 глави 3
розділу III Правил вживається у значенні, наведеному
у НАЦІОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТІ N 1 "Загальні засади оцінки майна і
майнових прав", затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 р. N 1440 ( 1440-2003-п ), тобто це дата
(число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та
визначається його вартість.

9. Щодо оцінки цінних паперів
Нормами Положення та Правил не
визначено дату, на яку має бути здійснено оцінку ринкової вартості
цінних паперів (на дату придбання цінних паперів або на дату
репатріації коштів, отриманих від їх продажу та репатріації
доходів), оскільки відповідно до статті 11 Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ) дата оцінки майна визначається в договорі,
укладеному між суб'єктом оціночної діяльності та замовником оцінки
майна.
Згідно із підпунктом "б" пункту 2 глави 3 розділу III Правил
( z0950-05 ) строк між датами оцінки та подання заявки на купівлю
іноземної валюти має становити не більше 30 календарних днів.
Таким чином, дата оцінки ринкової вартості цінних паперів має
визначатись між замовником оцінки та суб'єктом оціночної
діяльності в договорі з урахуванням того, що строк між датою
оцінки та поданням заявки на купівлю іноземної валюти має
становити не більше ніж 30 календарних днів.
Враховуючи зазначені вище роз'яснення (до питань 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7), не є обов'язковим подання Акту оцінки у випадку
повернення нерезиденту-інвестору з метою повного або часткового
повернення прибутків та доходів, одержаних від володіння іноземним
інвестором цінними паперами, емітованими резидентами.

10, 11. Щодо надання копії довідки
податкового органу про сплачений нерезидентами
в Україні податок на прибуток (доходи)

Процедура видачі довідки податкового органу про сплачений
нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі -
Довідка) визначається Порядком видачі довідки про сплачений
нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА)
від 03.09.2003 р. N 417.
До повноважень Національного банку України, визначених
Законом України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), не
віднесено визначення та трактування питань виникнення і сплати
податків та інших обов'язкових згідно із законодавством України
платежів.
Відповідно до пункту 4 статті 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) ДПА в порядку,
встановленому законом, надає податкові роз'яснення.
Враховуючи вищевикладене, для отримання відповіді щодо
необхідності надання чи не надання у тому чи іншому випадку
Довідки пропонуємо звернутись до ДПА.

Директор Департаменту
валютного регулювання О.Щербакова26/01/09 15:23  MCapitalОтправить письмо > torgoveu ub    26/01/09 15:18Дерево
нерез продает часть в ООО резиденту (другое спд)

26/01/09 15:22  MCapitalОтправить письмо > torgoveu ub    26/01/09 15:18Дерево
часть тов

26/01/09 15:18  torgoveu ubОтправить письмо > MCapital    26/01/09 15:14Дерево
корпоративные права - цб или часть тов?

26/01/09 15:14  MCapitalОтправить письмо > torgoveu ub    26/01/09 14:15Дерево
может данная операция расцениватья, как возврат инвестиции??? (т.е. нет необходимости наличии инд.лицензии)

26/01/09 14:20  MCapitalОтправить письмо > torgoveu ub    26/01/09 14:15Дерево
К примеру, резиденту при покупке у нерезидента.
Имеет значение?

26/01/09 14:15  torgoveu ubОтправить письмо > MCapital    26/01/09 14:08Дерево
кому получать

26/01/09 14:08  MCapitalОтправить письмо > Ёж    1/04/08 14:16Дерево
Прошу подсказать. Нерезидент продает корпоратвные права (нерезидента и резидента) за валюту резиденту. Валюта выходит за тер. Украины.
Есть необходимость получать ин.лицензию? т.е.
"4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:
а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:
...
платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;
..."
Корпоративные права попадают под имущественные???
в определение "валютних цінностей " в Декрете не попало:
"-платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;
-платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах; "
Буду благодарен за помощь.
9/04/08 10:24  idaves > Ёж    1/04/08 14:16Дерево
Спасибо огромное !!!! с меня офицерская рубашка !!!

1/04/08 14:16  ЁжОтправить письмо > Idaves    1/04/08 10:51Дерево
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 05.10.2005 р. N 13-124/4696-9871
Про здійснення іноземних інвестицій в Україну

2. Щодо пункту 3.1 Положення

Повернення іноземному інвестору його інвестиції, внесеної в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (далі - Класифікатор), дозволяється здійснювати або в цій валюті, або в іншій іноземній валюті 1 групи Класифікатора.

3. До підпунктів "а" - "е" пункту 2 глави 3 розділу III Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України"

3.1. Чинним законодавством України не встановлена обов'язковість державної реєстрації іноземним інвестором інвестиції, і тому купівля уповноваженим банком іноземної валюти допускається в разі відсутності копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, за умови письмового підтвердження іноземним інвестором відсутності державної реєстрації цієї інвестиції.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ
П И С Ь М О
10.08.2004 N 15162/7/15-1317
ГНАУ рассмотрела письмо о порядке налогообложения операции
внесения иностранной инвестиции без ее государственной регистрации
и сообщает.
В соответствии со ст. 1 Закона Украины от 19.03.96 г.
N 93/96-ВР ( 93/96-ВР ) "О режиме иностранного инвестирования"
иностранные инвестиции - ценности, вкладываемые иностранными
инвесторами в объекты инвестиционной деятельности в соответствии с
законодательством Украины в целях получения прибыли или достижения
социального эффекта.

Статьей 13 данного Закона ( 93/96-ВР ) предусмотрено
осуществление государственной регистрации иностранных инвестиций
соответствующими государственными органами в течение трех рабочих
дней после фактического их внесения в порядке, определяемом
Кабинетом Министров Украины. Этой же статьей определено, что
незарегистрированные иностранные инвестиции не дают права на
получение льгот и гарантий, предусмотренных данным Законом.

Согласно п.1.28 ст. 1 Закона Украины "О налогообложении
прибыли предприятий" ( 334/94-ВР ) в редакции Закона Украины от
22.05.97 г. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ), с внесенными изменениями и
дополнениями (далее - Закон), инвестиция - хозяйственная операция,
предусматривающая приобретение основных фондов нематериальных
активов, корпоративных прав и ценных бумаг в обмен на денежные
средства или имущество. Инвестиции подразделяются на капитальные,
финансовые и реинвестиции.

В частности, в соответствии с пп.1.28.2 ст. 1 Закона
( 334/94-ВР ) прямой инвестицией считается хозяйственная операция,
предусматривающая внесение денежных средств или имущества в
уставный фонд юридического лица в обмен на корпоративные права,
эмитированные таким юридическим лицом.

Корпоративные права - право собственности на уставный фонд
(капитал) юридического лица или его долю (пай), включая права на
управление, получение соответствующей доли прибыли такого
юридического лица, а также активов в случае его ликвидации в
соответствии с действующим законодательством, независимо от того,
создано ли такое юридическое лицо в форме хозяйственного общества,
предприятия, учрежденного на собственности одного юридического или
физического лица, или в других организационно-правовых формах
(п.1.8 ст. 1 Закона ( 334/94-ВР ).

В соответствии с пп.4.2.5 п.4.2 ст. 4 Закона ( 334/94-ВР ) в
состав валового дохода плательщика налога не включаются суммы
денежных средств или стоимость имущества, поступающие плательщику
налога в виде прямой инвестиций или реинвестиций в корпоративные
права, эмитированные таким плательщиком налога, том числе денежные
либо имущественные взносы, согласно договорам о совместной
деятельности на территории Украины без создания юридического лица.

Таким образом, для применения пп.4.2.5 п.4.2 ст. 4 Закона
( 334/94-ВР ) в целях обложения налогом на прибыль предприятий с
иностранными инвестициями достаточно самого факта внесения
иностранным инвестором денежных средств в виде прямой инвестиции
(с соответствующим приобретением права собственности на уставный
фонд предприятия или его долю).

Заместитель Председателя В.Копылов
1/04/08 10:51  Idaves > Idaves    21/03/08 09:46Дерево
Так всё таки товарищи, нужно ли регистрировать инвестицию с позиций как законодательных так и с позиций защиты бизнес интересов?? (при выкупе нерезидентом долей резидентов в украинском ТОВе) Кто на практике регитрировал и с какими негативными явыщами сталкивался? И какие тут подводные камни следует учитыватЬ? Очень волнует вопрос - поэтому жду вашей профессиональной помощи!!

21/03/08 13:14  Натка* > Idaves    21/03/08 09:46Дерево
Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну
Постанова Правління Національного банку України
від 10 серпня 2005 року N 280

21/03/08 09:46  Idaves > Экссобственник    13/03/08 13:42Дерево
Извините, а можно подробнее - какой такой приказ № 280 ??? По поводу отсутствия необходимости регистрировать инвестицию понятно. а что с расчётами ??? какой порядок при условии купли-продажи части по номинальной стоимости???

13/03/08 13:42  Экссобственник > Финансист    13/03/08 13:00Дерево
Всем спасибо

13/03/08 13:00  ФинансистОтправить письмо > Экссобственник    13/03/08 12:55Дерево
Не будет. Подарок не инвестиция.

13/03/08 12:55  Экссобственник > Финансист    13/03/08 11:55Дерево
Спасибо, так и думал...
Не очень хочется заморачиваться с 280-м приказом... а если корпоративные права будут подарены (конечно же по нотариальному договору), будет ли здесь вообще инвестиция (в т.ч. со стороны дарителя)?

13/03/08 11:55  ФинансистОтправить письмо > Экссобственник    12/03/08 16:59Дерево
1. Есть.
2. Нет, по желанию. Последствий при денежном инвестировании нет.

13/03/08 11:44  Экссобственник > Axel-    12/03/08 22:38Дерево
Спасибо.
Может у кого-нибудь будут еще какие-либо мысли по этому поводу

12/03/08 22:38  Axel- > Экссобственник    12/03/08 16:59Дерево
мы не регистрировали:)


если подарены, то не будет имхо...

12/03/08 17:01  Экссобственник > Экссобственник    12/03/08 16:59Дерево
Вопрос в догонку... если корпоративные права будут подарены, будет ли здесь вообще инвестиция?

12/03/08 16:59  Экссобственник   Дерево
Ситуация: физик-резидент продает корпоративные права в частном предприятии юрику-нерезиденту.
Подскажите, пожалуйста:
- есть ли необходимость проводить расчеты исключительно по 280-му приказу?
- есть ли необходимость регистрировать инвестицию и каковы последствия ее нерегистрации?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100