RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Договор купли-продажи корпоративных прав ООО


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
1/12/11 15:53  juli23 > Дока27    9/07/08 12:24Дерево
підскажіть будь ласка чи є в когось приклад договору куплі-продажу частки в ИОВ якщо саму частку власника викупає само ТОВ? дякую

15/05/09 11:46  Дока27 > ktd    15/05/09 10:14Дерево
Уточните: получить для чего для оформления договора или полноправного вступления в собственность?

15/05/09 10:14  ktd > Дока27    9/07/08 12:24Дерево
Какие документы необходимо получить от продавца (юр. лицо) корпоративных прав на ООО при 100% частей и на ВАТ при 79% акций? Спасибо

9/07/08 12:24  Дока27 > Xerxes    9/07/08 12:09Дерево
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


м._______________________ "___"_______________200_ р.

______________________________________________________
(вказати найменування сторони)
що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "__________________________________" далі іменується "Продавець") в особі _______________________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі. та _______________________________________________________, з одного боку,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(далі іменується "Покупець") в особі _______________________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________, з іншого боку,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
уклали цей Договір купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю "_____________________________" (далі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати Покупцеві свої корпоративні права, пропорційні його частці у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "______________________________________" (далі іменується "ТОВ"), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити названі корпоративні права.

1.2. Відомості про ТОВ:
1.2.1. Найменування: _______________________________________________________________
1.2.2. Зареєстровано: ________________________________________________________________
(ким, коли)
1.2.3. Свідоцтво про реєстрацію: серія ______________________ N ________________________
1.2.4. Статутний капітал: ____________________________________________________________
1.2.5. Місцезнаходження: ____________________________________________________________

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ (далі іменується "частка"):
1.3.1. Розмір внеску: ___________________________________________________________
1.3.2. Склад внеску: ________________________________________________________
1.3.3. Дата здійснення внеску: ________________________________________________________
1.3.4. Документ про внесок: свідоцтво про здійснення внеску до статутного капіталу ТОВ від "_____"____________________ 200___ р. N _________________.
1.3.5. Розмір частки на момент укладення цього Договору відповідно до балансу ТОВ за ______________ становить _________________________________________________________ грн.

1.4. Покупець підтверджує, що його належним чином повідомлено про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення цього Договору.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ із проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про здійснення внеску до статутного капіталу ТОВ, яке має бути оформлено відповідно до Статуту ТОВ.

2.2. Відступлення корпоративних прав за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником ТОВ з моменту державної реєстрації змін до Статуту ТОВ, згідно з якими Покупця включено до числа учасників ТОВ.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За відступлення корпоративних прав Покупець зобов'язується сплатити Продавцю ______________________________________________________________________________ грн.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Строк оплати за цим Договором становить __________________ з моменту ______________

4.2. Порядок оплати: ________________________________________________________________

4.3. Форма розрахунків: _____________________________________________________________

4.4. Вид розрахунків: _______________________________________________________________

4.5. Покупець має повідомити Продавця про здійснення платежу у строк. з моменту ______________________________ шляхом ________________________________________________

5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

5.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.2 цього Договору, мають місце такі юридичне значущі наслідки:
- усі права та обов'язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;
- Продавець втрачає усі права та обов'язки, що були зумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;
- Покупець стає новим учасником ТОВ і в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із цього.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується _________________________________________________________________

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни до цього Договору може бути внесено тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірвано тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним із моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну чинність, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну чинність у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають чинність та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.6. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у __________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну чинність.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ
____________________________________
ПОКУПЕЦЬ
________________________


Підписи сторін

За Продавця
Керівник _______________/________________/
М. П. За Покупця
Керівник _______________/________________/
М. П.

9/07/08 12:22  Nick_Отправить письмо > Xerxes    9/07/08 12:09Дерево
ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ВІДСТУПЛЕННЯ) ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

м. _________________ "___" _____________ 200_ р.

_____________________________________________________,
(вказати найменування сторони)
що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "________________________________________" (надалі іменується "Продавець") в особі ________________________________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та
___________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
на підставі Протоколу Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "__________________________" від "___" ________________ 200_ р., у якому усі учасники названого товариства одноголосно дали згоду на відступлення частки ____________________________________ у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ____________________ та вступ до Товариства з обмеженою відповідальністю ________________________ Покупця,
уклали цей Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю _____________________________
________________________________
(найменування товариства з обмеженою відповідальністю)
(надалі іменується "ТОВ"), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити названу частку.
1.2. Відомості про ТОВ:
1.2.1. Найменування: _________________________.
1.2.2. Зареєстровано: _____________________________________.
(ким, коли)
1.2.3. Свідоцтво про реєстрацію: серія ____________ N ________________.
1.2.4. Статутний капітал: _______________________________________.
1.2.5. Місцезнаходження: ________________________________________.
1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ (надалі іменується "частка"):
1.3.1. Розмір вкладу: _________________________________________.
1.3.2. Склад вкладу: _________________________________________.
1.3.3. Дата внесення вкладу: _______________________________________.
1.3.4. Документ про вклад: свідоцтво про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ N _______ від "___" ______________ 200_ р.
1.3.5. Розмір частки на момент укладення цього Договору у відповідності до балансу ТОВ за _______________________ складає ____________________ грн.
1.4. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення цього Договору.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ
2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до Статуту ТОВ.
2.2. Відступлення частки за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником ТОВ з моменту ________________________.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю ___________________________________________________ грн.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Строк оплати за цим Договором складає _______________ з моменту _________________.
4.2. Порядок оплати: ______________________________________________.
4.3. Форма розрахунків: ___________________________________________.
4.4. Вид розрахунків: _____________________________________________.
4.5. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу в строк ___________________________ з моменту ____________________________
шляхом ______________________________________________________.

5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ
5.1. За настання обставин, зазначених в п. 2.2 цього Договору, мають місце наступні юридично значимі наслідки:
- всі права і обов'язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;
- Продавець втрачає усі права та обов'язки, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;
- Покупець стає новим учасником ТОВ і в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із цього.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
______________________________
_____
_____

ПІДПИСИ

За ПРОДАВЦЯ
Керівник _______________/_________/

м. п.
ПОКУПЕЦЬ
___________
__________
________
________________

СТОРІН

За ПОКУПЦЯ
Керівник _____________/__________/

м. п.

Зразок договору складений станом на 22.03.2006 р.


9/07/08 12:09  XerxesОтправить письмо > CRANK    15/04/08 16:53Дерево
?

15/04/08 17:22  Idaves > CRANK    15/04/08 16:53Дерево
мне тоже интересно что там такого можно выдумать? ану ка господа юристы - поделитесь сбережениями ))) З.Ы, как я понимаю там ничего абсолютно сложного нету - товар - доля в ООО указать процентное соотношение и денежный эквивалент, обозгначить что доля оплачена в полном объёме - сослаться на свидетельство ООО о полном внесении вклада указать порядок расчётов и момент перехода прав участника ООО. Возможно есть заковыки?

15/04/08 16:53  CRANK   Дерево
срочно нужен договор купли-продажи корпоративных прав ООО.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100