RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Может кто может сбросить договор консигнацыи


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/06/08 19:37  PapaОтправить письмо > Duglas    3/06/08 19:13Дерево
там чё то по зу о прибыли нехорошее вылазит. Мы недавно с бухами обсуждали, только я уже забыл, что именно нехорошее;)))

3/06/08 19:27  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Duglas    3/06/08 19:11Дерево
ага, а тут почти моментальная шара;)

3/06/08 19:13  Duglas > Елена юрк    3/06/08 17:52Дерево
Сиб-сиб :)

3/06/08 19:11  Duglas > ОК АКА Олюня    3/06/08 18:34Дерево
Жудь как нехватает времени :(

3/06/08 18:34  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Duglas    3/06/08 16:12Дерево

3/06/08 17:53  Елена юркОтправить письмо > Duglas    3/06/08 16:12Дерево
трудности есть всегда, для решения трудностей - юрист

3/06/08 17:52  Елена юркОтправить письмо > Duglas    3/06/08 16:12Дерево
ДОГОВІР КОНСИГНАЦІЇ

м. _____________ "___" ___________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Консигнант") в особі ___________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
__________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Консигнатор") в особі _________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір консигнації (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Консигнант передає Консигнаторові товари згідно з доданою до цього Договору специфікацією (надалі іменуються товари) для зберігання на консигнаційному складі, демонстрації та продажу третім особам на умовах цього Договору.
Консигнатор реалізує товар від свого імені.
1.2. Строк реалізації товарів установлюється протягом ____________ з дня передання їх Консигнаторові.
1.3. Консигнант має право відізвати товари раніше встановленого строку їх реалізації, але до моменту їх викупу Консигнатором. Отримані на консигнацію товари не можуть бути передані у заставу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Консигнатор:
- за свій рахунок і власними засобами у порядку та на умовах, визначених ____________, вивозить товар зі складу Консигнанта і перевозить його на свій консигнаційний склад, яким є _________________;
- забезпечує і здійснює зберігання товару, його демонстрацію та продаж третім особам;
- несе всі ризики випадкового знищення або пошкодження (псування) товарів з моменту передання товарів на консигнацію і до моменту їх реалізації чи повернення Консигнантові;
- виконує взяті на себе обов'язки на умовах найвигідніших для Консигнанта;
- протягом ___________ після закінчення строку реалізації товарів надає Консигнанту відповідний звіт, перераховує йому отримані від реалізації товарів грошові кошти та повертає Консигнанту товари, що не були реалізовані або викуплені Консигнатором протягом строку реалізації товарів, шляхом _____________ до ___________.
2.2. Консигнант:
- зберігає право власності на товари до їх реалізації або до викупу їх Консигнатором;
- приймає звіт Консигнатора про виконання обов'язків за цим Договором;
- сплачує Консигнаторові винагороду в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3. ЦІНА ТОВАРІВ, ВИНАГОРОДА КОНСИГНАТОРА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Мінімальна ціна реалізації товарів встановлюється у специфікації, що додається до Договору.
3.2. Консигнатор має право самостійно встановлювати ціни на товари під час їх реалізації, виходячи з ринкової кон'юнктури ціноутворення на аналогічні товари. Ціни, що встановлені Консигнатором, не можуть бути нижчими від мінімальних цін, встановлених відповідно до п. 3.1 цього Договору. Ціни, що встановлені Консигнатором, не повинні негативно впливати на продаж товарів.
3.3. Різниця між мінімальною ціною реалізації товарів та ціною, встановленою Консигнатором, становить винагороду Консигнатора. Консигнатор отримує винагороду шляхом утримання сум, що належать йому, з коштів, отриманих від реалізації товарів.
3.4. Консигнатор має право з моменту отримання товарів оплатити Консигнанту ________________ вартість товарів. У такому випадку товари вважаються викупленими Консигнатором.
3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються ____________________.

4. ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
4.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
4.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
4.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

5.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
5.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
5.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
5.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
5.8. На момент укладення цього Договору Консигнант та Консигнатор є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КОНСИГНАНТ
______________________________
______________________________
______________________________
ПІДПИСИ

За КОНСИГНАНТА

Керівник ______________/__________/
м. п. КОНСИГНАТОР
______________________________
______________________________
______________________________
СТОРІН

За КОНСИГНАТОРА
Керівник _________/___________/
м. п.


3/06/08 16:12  Duglas   Дерево
какие основные трудности работы с указаным договором?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100