RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Недвижимость

Земля и Недвижимость

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Дачный кооператив vs садоводческое товарищество


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/12/13 11:24  777999777 > Роса    18/09/13 13:01Дерево
земельна ділянка, розташована за адресою: село С..., вул. П... №9. В свою чергу орган що дає дозвіл на розробку землевпорядної документації (в данному випадку згідно з ст.122 ЗКУ - сільска Рада) напишуть так...про надання земельної ділянки, розташованної в межах насееленного пункту села С..., С...кої сільскої ради, ... району (АРК чи області)...

18/09/13 13:01  Роса > Victor    18/07/09 14:03Дерево
Добрий день.
Дорогі колеги, потрібна ваша порада.
Є земельна ділянка за межами населеного пункту, на ній неузаконений дачний будинок. Готую клопоптання в РДА про надання дозволу на розробку проекту землеустрою "для індивідуального дачногобудівництва"за рахунок земель рекреаційного призначення з метою подальшогї приватизації і стало питання її місцерозташування. В техпаспорті який видав БТІ написано село С..., вул. П... №9 так само вказано в довідці сільради про приналежність майна.
Увага питання: Яке вказати місцерозташування ділянки в клопотанні, щоб в подальшому не було проблем з узаконенням самочинно збудованого дачного будинку?
Дякую.

2/08/11 17:00  DenyttoОтправить письмо > Denytto    2/08/11 16:56Дерево
Там только грамматические ошибки есть и везде исправить "садівниче" на "садівницьке" - это обязательно!

2/08/11 16:56  DenyttoОтправить письмо > Anatoliy 1978    5/01/10 15:37Дерево
С Т А Т У Т
садівницьке товариство ""
(нова редакція)
село _______________________ району _______________області


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Садівниче товариство «____________________ » (далі Товариство) є добровільною місцевою громадською організацією (код організаційно-правової форми за класифікацією 815), створеною на основі єдності інтересів членів Товариства, яка діє на засадах рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.
1.2. Товариство створене рішенням установчих зборів від " " 20 р. (протокол № 2) та є правонаступником громадської організації «_________________________________»
1.3. Назва Товариства повна: громадська організація-садівниче товариство «_______________» скорочена:
СТ «_________________________».
1.4. Діяльність Товариства поширюється на територію ___________________ сільської ради ___________________району __________________ області.
1.5. Юридична адреса Товариства: с. ______________району _____________ області.
II. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1 .Основною метою Товариства є задоволення та захист законних, соціальних, економічних ін¬ших спільних інтересів його членів. Основними завданнями Товариства є:
• сприяння створенню умов для культурного і корисного проведення вільного
часу членів Товариства і їх сімей;
• сприяння взаємодії громадян по об'єднанню зусиль членів Товариства по взаємодопомозі членам Товариства;
• сприяння налагодженню взаємовиручки між членами Товариства.
III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є добровільним громадським неприбутковим формуванням, створеним громадянами на добровільних засадах на основі єдності їх членів і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, закону України "Про об'єднання громадян", актів законодавства, прийнятих відповідно до нього та цього Статуту.
3.2. Товариство є самостійною юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відо-кремлене майно, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм
повним найменуванням, власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у встановленому
законом порядку.
3.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
3.4. Втручання державних органів, установ і посадових осіб, як ні втручання Товариства в діяль¬ність державних органів і установ не допускається, крім випадків передбачених чинним законодав¬ством України.
3.5. Товариство взаємодіє з іншими громадськими об'єднаннями, організаціями і фондами, в тому
числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють ви¬
рішенню завдань Товариства.
3.6. З метою виконання статутних завдань і цілей Товариство може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із стату¬сом юридичної особи. Створені Товариством госпрозрахункові установи, організації та підприємства здійснюють виробничо-господарську діяльність відповідно до положень чинного законодавства та виключно з метою використання надходжень від цієї діяльності на досягнення статутної мети Товариства.
3.7. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахунко¬вих установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Товариством, викори¬стовуються виключно на виконання статутних завдань Товариства або на благодійні цілі і не мо¬жуть перерозподілятися між членами Товариства.
IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА.
4.1. Товариство ґрунтується на засадах фіксованого індивідуального членства, створюється і діє на основі добровільності, рівноправності учасників, самоврядування та гласності.
4.2. Членом Товариства може бути будь який громадянин України, що, або володіє земельною ділянкою не менш ніж за 0,03 га в межах діяльності Товариства, або орендує чи будь-яким іншим шляхом на законних підставах використовує земельну ділянку площею не менш ніж 0,03 га в межах діяльності Товариства.
4.3. Для вступу у Товариство громадянин подає заяву. Прийом в члени здійснюється Правлінням. Роз¬гляд заяви здійснюється протягом 3-х місяців з дня надходження заяви. В разі безпідставної відмови у прийняти до Товариства, громадянин має право звернутися із заявою до вищого органу Товариства – загальних зборів, рішення якого буде остаточним. Достатньою підставою для відмовлення до вступу в Товариство є не відповідність умовам п. 4.2. Статуту.
4.4. Кожний, хто вступає у члени Товариства вносить вступний, членські та цільові внески і після цього стає членом Товариства.
4.3. Кожному члену Товариства правління видає членську книжку або посвідчення протягом одного місяця з дня прийому до Товариства.
V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА. ВИБУТТЯ З НЬОГО.
5.1. Член Товариства має право:
• приймати участь у діяльності Товариства і управління його справами, обирати й бути обрани-ми в органи управління та контролю Товариства, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Товариства, усувати недоліки у роботі його органів та посадових осіб;
• отримувати від посадових осіб Товариства інформацію по будь-якому інформацію, що сто-сується діяльності Товариства;
• добровільно, по особистій заяві, вийти із складу Товариства;
• здійснювати інші права, що витікають з даного Статуту.
5.2. Член Товариства зобов’язаний:
• виконувати вимоги Статуту Товариства та рішення загальних зборів;
• брати участь у виконанні колективних робіт ;
• вчасно сплачувати вступні, членські і цільові внески у розмірах та терміни, визначених правлінням.
Член Товариства може бути виключений з Товариства у випадках:
• несплати внесків або інших витрат у розмірах, встановлених Товариством;
• порушення Статуту, або на підставі звернення інших членів Товариства до загальних зборів та відповідного рішення Загальних зборів.
5.3. Виключення з членів Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Товариства.
5.4. В разі втрати членом Товариства підстав, що наведені в п. 4.2. Статуту він вважається виключеним з членів Товариства автоматично з моменту настання таких підстав.
5.5. Всі спори, що можуть виникати між Товариством і його членами вирішуються у судовому порядку.
VI. СТАТУТНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ТА ЇХ
ПОВНОВАЖЕННЯ.
6.1. Управління Товариством здійснюється на підставі самоуправління, гласності, активної участі його членів у вирішенні всіх питань діяльності Товариства.
6.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори.
Загальні збори:
• затверджують Статут Товариства, вносять до нього зміни та доповнення;
• обирають строком на два роки Голову правління Товариства, членів правління, ревізійну комісію;
• затверджують прибутково-витратні кошториси;
• заслуховують звіти правління та ревізійної комісії про їх діяльність, затверджують річні звіти і акти ревізій;
• визначають трудову участь членів Товариства у роботах, що проводяться колективно, затверджують план агротехнічних заходів;
• вирішують питання про припинення діяльності Товариства та інші питання.
Загальні збори правомочні вирішувати питання, якщо на зборах присутні більше половини членів Товариства.
В великих Товариствах з кількістю понад 70 членів, загальні збори скликати важко, тому для вирішення питання, що відносяться до компетенції загальних зборів, може бути створена Рада уповноважених членів Товариства. Загальні збори, можуть вибрати Раду уповноважених членів Товариства та делегувати їй розгляд і вирішення всіх чи встановити перелік питань віднесених до компетенції загальних зборів. В такому разі. Рада уповноважених членів Товарист¬ва вирішує від імені загальних зборів встановлений перелік питань.
Кількість членів Ради уповноважених та порядок їх обрання вирішується на загальних збо¬рах. Члени Ради автоматично є делегатами на з’їздах і конференціях у структурах (спілках, об'єднаннях та інше) рішення про вступ до яких прийнято на загальних зборах.
Збори та Рада уповноважених членів Товариства правомочні вирішувати питання, коли на них присутні не менше 50 % всіх відповідно членів чи уповноважених. Як що після двох крат¬ного письмового повідомлення про проведення загальних зборів, зібрати вищевказану кількість членів не вдалося, Правлінням чи ініціативною групою може буде запропоноване проведення виборів Ради уповноважених шляхом непрямого голосування тобто зібрання підписів під прое¬ктом протоколу загальних зборів, на якому вказується дата зазначена у третьому зібранні яке не відбулося.
Рішення загальних зборів (чи Ради уповноважених) приймаються простою більшістю голо¬сів відкритим голосуванням.
6.3. Вибори голови правління, членів правління та ревізійної комісії Товариства проводиться на загальних зборах чи Радою уповноважених відкритим або таємним голосуванням, в залежності від волі членів Товариства, що визначається рішенням загаль¬них зборів чи Радою уповноважених.
6.4. Загальні збори членів Товариства скликаються один раз на рік, а позачергові збори можуть бути скликані за вимогою не менше 1/4 членів Товариства або за вимогою ревізійної комісії Товариства. Збори Ради уповноважених можуть скликатися за необхідністю у період між зага-льними зборами членів Товариства, а також у разі відсутності кворуму при оголошенні загаль¬них зборів членів Товариства.
6.5. Правління Товариства є виконавчим органом і у своїй діяльності підзвітне загальним зборам або Раді уповноважених, як що це визначено загальними зборами.
6.6. Правління Товариства:

• обирає зі свого складу заступника голови правління, секретаря, скарбника:
здійснює облік майна та грошових коштів Товариства, використовує їх згідно при-бутково-витратних кошторисів, затверджених загальними зборами;
• складає річні прибутково-витратні кошториси, подає їх на затвердження загальних зборів;
• приймає заходи по усуненню порушень, виявлених ревізійною комісією; складає угоди на виконання робіт по наданню послуг Товариству;
• вносить на розгляд загальних зборів Товариства питання, що відносяться до їх ком-петенції, вирішує питання пов'язані з діяльністю Товариства.
Посадовою особою , яка очолює Правління є Голова, який:
• очолює Правління, організовує його роботу, виносить питання на засідання Правлін¬ня;
• може головувати на чергових і позачергових загальних зборах Товариства;
• здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства;
• без доручення представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та
управління, з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організа-ціями, у тому числі міжнародними;
• у випадках прийняття відповідного рішення загальними зборами (Радою уповнова-жених) Товариства укладає угоди, пов'язані з придбанням чи відчуженням нерухомо¬го майна Товариства;
• звітує на загальних зборах (зборах уповноважених) про проведену роботу за рік, що минув; одноособово розподіляє обов'язки між членами правління;
• виконує інші функції, що випливають з цього статуту та чинного законодавства.
6.7. Контроль за статутною діяльністю Товариства, створених ним госпрозрахункових установ і організацій здійснює Ревізійна комісія.
Ревізійна комісія обирається загальними зборами (зборами уповноважених) у кількості трьох чоловік відкритим голосуванням. Строк повноважень членів ревізійної комісії - три роки.
Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів за погодженням з правлін¬ням Товариства і за рахунок коштів Товариства.
До функції ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Товариства, а також питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Товариства, створених ним госпрозрахункових установ та організацій.
Ревізійна комісія:
• здійснює контроль статутної діяльності Товариства;
• перевіряє дотримання фінансової дисципліни членами Товариства (сплата
членських внесків).
Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства, створених ним установ, організацій, підприємств надання ревізійній комісії всіх необхідних матеріалів. бухгалтерських та інших документів. особистих пояснень.
6.8.Основою Товариства окрім Ради уповноважених можуть бути осередки, що утворюються за ініціативою не менше трьох осіб, які поряд проживають або провадять специфічну діяльність (охорону, освітлення ділянок, об'єднане використання джерел водопостачання, каналізації та таке інше) у межах одного або декілька Товариств.
Вони можуть за бажанням окремих членів Товариства та за погодженням загальних зборів членів Товариства бути утворені з метою об'єднання зусиль для вирішення вище зазна¬чених локальних за територією і специфічних за призначенням питань. Вони свої рішення погоджують з Правлінням (у разі конфлікту з Радою уповноважених), і не можуть мати статусу юридичної особи проте у своїй діяльності керуються Статутом Товариства.
Загальні збори, які є вищим органом осередку, скликаються не рідше одного разу на рік, або в міру необхідності на вимогу голови осередку чи не менше чверті його членів. Якщо загальні збори осередку не проводилися більше одного року то його існування вважається припиненим.
Осередки:
можуть здійснювати розгляд питанні про прийняття членів Товариства у члени осередку, а також попередній розгляд питання про прийом у члени Товариства нових членів і свої мо¬тивовані пропозиції вносити на розгляд Правління і загальних зборів чи Ради уповноваже¬них;
обирають голову осередку простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Він при легітимній кількості голосів при обранні може, (як що це схвалено загальними зборами або Радою уповноважених) стати членом Ради уповноважених з правом дорадчого голосу;
розглядають та пропонують Правлінню і загальним зборам (чи Ради уповноважених) колекти¬вні пропозиції щодо шляхів вирішення локальних територіальних чи специфічних питання згідно з Статутом товариства і чинним законодавством.
VII. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА
7.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне
для здійснення його статутної діяльності.
7.2. Товариство набуває право власності на кошти та інше майно,
передане йому засновниками та членами, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, надходжень від господарської діяльності створених Товариством госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не забо¬ронених законом.
7.3. Внески до Товариства можуть здійснюватись грошима шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства, а також матеріальними цінностями, роботами та послугами, шляхом передачі Товариству відповідного майна, проведення робіт, надання послуг.
7.4. Кошти та майно Товариства знаходяться в його повному розпорядженні та використо-вуються на його статутні цілі.
7.5. Товариство, створені ним підприємства та госпрозрахункові організації можуть мати у власності будинки, споруди, грошові кошти й інше майно, необхідне для матеріального забез-печення статутної діяльності Товариства.
7.6. Товариство є власником майна, то йому належить, здійснює згідно з чинним законодав¬ством володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в його власності згідно з метою своєї статутної діяльності і призначення майна.
7.7. Товариство самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структура та кошторис використання коштів на рік розробляється Правлінням і затверджується загальними (установчими) зборами.
7.8. Право першого підпису фінансових документів Товариства мають Голова Правління та його заступник .
VIII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
8.1. Товариство, створені ним установи, організації і підприємства ведуть облік результатів діяльності, оперативний бухгалтерський облік та статистичну звітність та здійснюють платежі до бюджету у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності по-кладено на скарбника Товариства і головних бухгалтерів створених Товариством установ, ор-ганізацій і підприємств, компетенція яких визначається чинним законодавством.
8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
8.4. Річний звіт та баланс Товариства складаються у строки, визначені чинним законодавст¬вом, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження загальних (установ¬чих) зборів, які скликаються не пізніш як через шість місяців після закінчення терміну для складання звіту.
8.5. Посадові особи Товариства несуть встановлену законодавством
відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та
балансі.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни і доповнення до Статуту Товариства вносяться за поданням Правління на розгляд загальних зборів чи Раді уповноважених (як що це право їй надано загальними зборами) якими й затверджуються.
9.2. Зміни та доповнення до Статуту, а також відомості про зміну місцезнаходження керівних органів Товариства мають бути у п'ятиденний термін подані органу, який здійснює державну реєстрацію Товариства.
X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
10.1. Припинення діяльності Товариства може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску. примусового розпуску) у порядку, встановленому чинним законодавством.
10.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства. У разі реорганізації всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступника.
10.3. Ліквідація Товариства здійснюється у випадках:
• прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства;
• за рішенням суду;
• в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
10.4. У разі ліквідації Товариства його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

5/02/11 15:59  VictorОтправить письмо > eugene3q2    4/02/11 13:16Дерево
Со времен отмены постановления СМ УССР и УРСПС №416 типового устава не существует. В качестве образца можете взять любой устав обслуживающего кооператива, созданного в соответствии с законом о кооперации.

4/02/11 13:16  eugene3q2 > Victor    12/01/10 15:45Дерево
нужен актуальный типовой устав садово-огор. кооператива
Пришлите по возможности скорее на temp_3q2@mail.ru
Заранее спасибо.

12/01/10 15:45  VictorОтправить письмо > Anatoliy 1978    4/01/10 16:27Дерево
Любая общественная организация, легализованная путем регистрации, является юридическим лицом.

12/01/10 15:34  VictorОтправить письмо > Anatoliy 1978    4/01/10 16:26Дерево
Начинать с Верховной Рады - с принятия закона, регулирующего проведение земельных торгов. А потом Госкомзем и Госкомпредпринимательства - утверждение лицензионных условий проведения земельных торгов. А дальше - статьи 123, 134, 151 ЗКУ.

5/01/10 15:37  Anatoliy 1978Отправить письмо > ice    18/07/09 16:42Дерево
Добрый день!
Могли бы Вы прислать новый устав для кооператива и садоводческого общества. заранее спасибо. a.lukiyan@gmail.com
Также буду благодарен за советы в какой последовательности оформлять землю сельсовета в аренду на юр лицо. С новым Годом Всех!! КИКА спасибо за совет!

4/01/10 17:25  КИКАОтправить письмо > Anatoliy 1978    4/01/10 16:26Дерево
Просто идея: ДО выделения земли и ДО её раздела посетите местный гор-обл-газ на предмет прокладки газопровода в будущем. Потому что по их ТУ есть особенности в ширине дорог, расположении домов и т.д. И обязательно следите, чтобы ваши дома во всех док-ах назывались именно дачными, потому что согласно некой инструкции к садовым домам газ не проводят, а к дачным - проводят.
Подробности меня - не спрашивать, лично именно этим вопросом не занималась, но отношение имела, почему и в курсе немного.

4/01/10 16:27  Anatoliy 1978Отправить письмо > Victor    22/03/09 20:34Дерево
Может ли юрлицо быть общественной организацией? заранее спасибо.

4/01/10 16:26  Anatoliy 1978Отправить письмо > Victor    22/03/09 20:34Дерево
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если Юр лицо хочет взять землю у сельсовета под дачный кооператив, с каких служб начинать оформление и какие документы нужны. Буду благодарен за устав и советы по оформлению кооператива. Спасибо.

22/10/09 20:31  Kristina8Отправить письмо > ice    18/07/09 16:42Дерево
Могли бы вы прислать устав для кооператива и садоводческого общества.И какие есть права о защите садоводов?спасибо.polivets@alicetele.com

18/07/09 16:42  iceОтправить письмо > КАТЕР-КАТЕР    9/06/08 16:24Дерево
буду признательна, если сбросите устав - ovl@gala.net

18/07/09 14:03  VictorОтправить письмо > A_A    18/07/09 00:03Дерево
Можно.
Члену кооператива дать обязан. Также устав есть у госрегистратора, в налоговой, в банке. Но там Вам его дадут вряд ли.

18/07/09 00:03  A_AОтправить письмо > Председатель    13/10/08 16:31Дерево
Подскажите, можно ли приватизировать землю, если это уже дачный кооператив? И где найти устав кооператива,если его не даёт председатель? Заранее спасибо.

12/06/09 14:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Алексей 13    12/06/09 13:07Дерево
1. Темы характера справок: о поиске документов, с просьбами выслать шаблон и т.п. - создаются ТОЛЬКО в разделе Справки и объявления. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
2. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

12/06/09 13:07  Алексей 13 > YurJ    7/04/09 12:52Дерево
У меня возникли аналогичные проблемы. Буду очень бдагодарен за козу устава alexkir75@mail.ru

7/04/09 12:52  YurJ > КАТЕР-КАТЕР    9/06/08 16:24Дерево
Начали тоже переоформлять старый устав. Возникли проблемы с формулировками. Скиньте пожалуйста устав, если можете на yaroslav_yurist собачка mail.ru

22/03/09 20:34  VictorОтправить письмо > STT    22/03/09 19:46Дерево
1. Начните с ГК, а не с ХК. ИМХО обслуживающий кооператив - самое то.
2. Если земля неприватизирована членами товарищества, максимально расписівайте все в уставе.
3. Тоже касается неуплаті членских взносов.
А главное - позаботьтесь о наличии информации о земле вашего СТ в кадастре. Проблемі из-за єтого уже возникли у многих.

22/03/09 19:46  STT > Председатель    13/10/08 16:31Дерево
Уважаемые коллеги!
У нашего очень старого садового товарищества тоже возникли проблемы. Принимаем новый устав.Знакомлюсь со всеми законами и вот что получается. Согласно Господарского кодекса Украины мы относимся к Статья 52. Некоммерческое хозяйствование и все статьи (до 62) к этому относящиеся.Мне кажется из этого надо исходить.
Вопрос о пердачи нерпиватизированных участков со строением или без по- моему должен решаться следующим образом.Если будет наториально заверенный отказ члена товарищества или кооператива, о выходе из членов, то флаг вам в руки.
Насчет выбора формы хозяйствования.Товарищество- некоммерческое объединение граждан. Кооперативная форма предоставляет право коммерческой деятельности объединению граждан.
Если я неправа, прошу меня поправить.
Насчет неуплаты членских взносов.Если у неплательщиков неприватизированы участки - к ним можно применять любые формы воздествия (отключения от света, воды,исключения из членов товарищества, изымание участков).Если участки приватизированы - все кроме изымания участка.

21/11/08 17:43  SADOVODОтправить письмо > Председатель    13/10/08 16:31Дерево
Здравствуйте Уважаемый председатель!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации, правовыми мерами.
Одна из моих соседок занимаеться скотоводством (содержит коз). Регулярно выводя животных на пастбище, она проводит их мимо моего участка. При этом её животные вытаптываю клумбы и поедают все, что находиться на клумбах. Просьбы конртолировать животных были проигнорированны.
Как быть в данной ситуации?
Подскажите пожалуйста.

13/10/08 16:31  ПредседательОтправить письмо > Председатель    9/10/08 12:26Дерево
Всем! Всем! Всем! Коллеги, поделитесь опытом. Какие законные меры воздействия можно оказать на членов садового товарищества, которые регулярно отказываются платить членские взносы.Не выгонять же их силой со своих участков. Спасибо.

9/10/08 12:26  ПредседательОтправить письмо > leo_fd    13/06/08 15:45Дерево
Коллеги,поделитесь опытом. Какие законные меры воздействия можно оказать на членов садового товарищества, которые регулярно отказываются платить членские взносы.Не выгонять же их силой со своих участков.Спасибо.

27/09/08 15:37  Alexgor > leo_fd    13/06/08 15:45Дерево
Подскажите пожайлуста. В кооперативе сообщили о каком то законе который вступил в действие в 2008 году и в следствии которого неприватизированные участки без капитальных построек, владельцы которых умерли будут переходить во владение кооператива.
И еще вопрос - что считается капитальной постройкой?

13/06/08 15:45  leo_fdОтправить письмо > LarisaSN    10/06/08 09:24Дерево
Насколько я знаю, они не могут запретить приватизацию земли. Только в том случае, если земля занята садовым товариществом незаконно. Если же есть изначальное решение о выделении земля товарищетсву, то я не вижу препятствий.
ИМХО перерегистрация не решит проблемы с землей, вы только сами запутаетесь. Надо обращаться в суд, прокуратуру и прочее. Причем, делать это нужно быстрее, чтобы вопрос был на слуху. Есть случаи, когда сельрада отдает такую землю в собственность уже других людей...

10/06/08 09:24  LarisaSNОтправить письмо > leo_fd    9/06/08 17:06Дерево
земля приватизирована не всеми участниками, оставшимся не разрешают приватизацию. в сельсовете говорят что мы висим в воздухе и земля даже "не в кадастре". для того чтоб нас "посчитали", надо перерегистрироваться. кроме того, так как кооператива нет, то дороги и прочее в границах дач тоже непонятно чье.

9/06/08 17:07  КАТЕР-КАТЕРОтправить письмо > LarisaSN    9/06/08 16:37Дерево
Про садовое товарищество я знаю плохо. Это по-моему что-то типа объединения граждан, неизвестно, является ли оно юридическим лицом ( я не интересовался ) и т.д. А кооператив - типа более распостраненная форма...Земля выделяется конкретному юр.лицу. Например кооперативу. Назначение земли должно соответствовать целям деятельности кооператива. Отобрать не должны ...

9/06/08 17:06  leo_fdОтправить письмо > LarisaSN    9/06/08 16:37Дерево
а что земля вооще не приватизирована???

9/06/08 16:37  LarisaSNОтправить письмо > КАТЕР-КАТЕР    9/06/08 16:24Дерево
Это шутка мрачная такая :) У нас сейчас проводится регистрация объединения дачников и правление рассматривает на два варианта - либо как садовое товарищество, либо как дачный кооператив. Сейчас наши земли похоже вообще подвисли в воздухе(участки раздавались еще в 1988 году).
Хотелось бы узнать чем одно объединение отличается от другого и какая форма является более предпочтительной и надежной с точки зрения "а вдруг землю отберут".
Буду благодарна за устав.

9/06/08 16:24  КАТЕР-КАТЕРОтправить письмо > LarisaSN    9/06/08 15:32Дерево
Закон "О кооперации". Если хотитете, могу скинуть устав в личку. А что вы понимаете под редерскими атаками сельрады ?

9/06/08 15:32  LarisaSNОтправить письмо > LarisaSN    9/06/08 09:59Дерево
Подскажите пожалуйста что именно читать: земельный кодекс, закон о кооперации, может еще что-то?

9/06/08 09:59  LarisaSNОтправить письмо   Дерево
Уважаемые,
Сейчас наше садовое товарищество решило провести перерегистрацию (старое было
зарегистрировано еще при УССР). На выбор предлагают два варианта: кооператив или товарищество.
Не подскажете, в чем принципиальная разница?
В каком случае проще отбиваться от рейдерских атак сильрады? :) Спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100