ЛIГА.net
Форумы :: Политфорум :: Что творится в Партии регионов?
26/01/14 23:32  All-new
>
вопросик 26/01/14 21:56
можна буде взяти за основу

Проект

вноситься народними
депутатами України
Зайцем І.О.
Джоджиком Я.І.
Давиденком А.А.ЗАКОН УКРАЇНИ

Про люстрацію


Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення люстрації щодо громадян України, які перебувають на керівних посадах в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органах в Україні чи претендують на зайняття таких посад.


Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Поняття люстрації

1. Під люстрацією в цьому Законі розуміється процес, спрямований на встановлення відповідності правді свідчень громадян України, які перебувають на керівних посадах в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органах в Україні, інших органах, закладах чи установах, визначених статтею 2 цього Закону, чи претендують на зайняття таких посад, щодо свідомої і таємної співпраці з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР, а з 1991 року із спецслужбами інших держав в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації, поєднання амністії і мораторію щодо доступу цих осіб до керівних посад у зазначених органах на визначений цим Законом термін.

Стаття 2. Об’єкти люстрації

1. Об’єктами люстрації є органи законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи, Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності, засоби масової інформації державної та комунальної форм власності.


Стаття 3. Суб’єкти люстрації

1. Суб’єктами люстрації є особи, які є:
1) народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами обласних, Київської чи Севастопольської міських рад;
2) державними службовцями, які обіймають керівні посади в об’єктах люстрації;
3) головами місцевих рад чи їх заступниками, сільськими, селищними міськими головами чи їх заступниками, керівниками чи заступниками керівників виконавчих органів місцевих рад;
4) військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань України;
5) суддями;
6) працівниками прокуратури;
7) іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави;
8) редакторами (заступниками редакторів, відповідальними секретарями) засобів масової інформації державної чи комунальної форми власності;
9) керівниками вищих навчальних закладів державної чи комунальної форми власності;
10) громадянами України, які обіймають інші керівні посади в об’єктах люстрації;
11) громадянами України, які претендують на зайняття посад, передбачених пунктами 1-10 цієї статті.

Стаття 4. Межі дії Закону

1. Цей Закон встановлює умови щодо призначення чи обрання на посади осіб на керівні посади в об’єктах люстрації.

2. Особи, які претендують на призначення чи обрання на посади в об’єктах люстрації, визначених статтею 2 цього Закону, подають до відповідної Комісії з люстрації, утвореної в порядку, встановленому статтею 5 цього Закону, люстраційну заяву (зізнання) одночасно із заявою про призначення чи реєстрацію його як кандидата на виборну посаду. Особи, які на момент набрання чинності цим Законом перебувають на керівних посадах в об’єктах люстрації, подають люстраційну заяву (зізнання) до відповідної Комісії з люстрації протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. Неподання або несвоєчасне подання особою без поважних причин люстраційної заяви (зізнання) у визначений частиною другою цієї статті термін тягне за собою відповідно відмову в реєстрації такої особи кандидатом на виборну посаду або відсторонення від займаної посади.

4. Передумовою для перебування на керівній посаді особи, яка є або була уповноваженою на виконання функцій держави, призначення чи обрання особи, яка претендує на керівну посаду в об’єктах люстрації є те, що ця особа:
1) не співпрацювала з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 року в якості агента, резидента чи іншого негласного нештатного співробітника або помічника в оперативному отриманні інформації;
2) не приховувала факт співпраці із спецслужбами колишнього СРСР та після повідомлення про таку співпрацю згідно з частиною другою цієї статті Комісією встановлено, що дії цієї особи під час співпраці з спецслужбами колишнього СРСР не містили передбачених законом ознак злочину;
3) не співпрацювала (не співпрацює з 1991 року) із спецслужбами інших держав в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації;
4) не закликала публічно до сепаратизму, насильницького (військового) розв’язання політичного конфлікту, порушення територіальної цілісності та суверенітету України, насильницького повалення існуючого конституційного ладу під час масових акцій протесту;
5) не висловлювалася публічно зневажливо про символи Української державності, не чинила наругу над державними символами України;
6) не робила заяв та інших публічних дій, які містять ознаки расової, соціальної, культурної, релігійної нетерпимості щодо представників української нації, включаючи українців та представників інших народів, що проживають на території України;
7) не допускала порушення даної нею Присяги, встановленої законом;
8) не причетна до організації політичних переслідувань учасників національно-визвольного руху часів Другої світової війни та післявоєнного часу;
9) не є такою, відносно якої відкрито провадження щодо корупційних дій.

5. Люстрація не застосовується до осіб, які не претендують самі та не дають згоди на пропозиції обійняти або залишитися на керівних посадах в об’єктах люстрації.

6. Люстрацію може бути застосовано до особи лише один раз.

7. Питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за протиправні діяння вирішується відповідно до закону.

Стаття 5. Органи, які проводять люстрацію

1. Перевірка визначеної цим Законом інформації, викладеної суб’єктами люстрації у люстраційних заявах (зізнаннях), здійснюється Комісіями з люстрації (далі - Комісії), які утворюються у складі семи осіб - Голови, його заступника і п’яти членів Комісії.

2. Комісії утворюються при Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській і Севастопольській міських радах. Діяльність Комісій забезпечується відповідно апаратами чи виконавчими органами зазначених органів місцевого самоврядування, органу влади Автономної Республіки Крим, органів державної влади.

3. Персональний склад Комісій визначається рішеннями представницьких органів, передбачених частиною другою цієї статті, за поданням Президента України. До складу Комісій можуть бути включені громадяни України, які мають бездоганний авторитет у суспільстві і не є суб’єктами люстрації за місцем своєї роботи на момент їх призначення.

4. Термін повноважень Голови, заступників та членів Комісій складає п’ять років.

5. Повноваження Голови, заступника чи члена Комісії можуть бути достроково припинені у разі:
1) подання ним особистої заяви про звільнення (без подання Президента, передбаченого частиною третьою цієї статті);
2) якщо він підпадає під дію цього Закону як суб'єкт люстрації.

6. Повноваження Голови, заступника чи члена Комісії достроково припиняються з дня набрання чинності рішенням відповідного представницького органу, визначеного частиною другою цієї статті.

7. Голови, заступники та члени Комісій здійснюють свої повноваження на громадських засадах. На час здійснення цих повноважень зазначеним особам надається відпустка за основним місцем роботи з відшкодуванням заробітної плати.


Розділ ІІ. Порядок проведення люстрації

Стаття 6. Спеціальні зобов’язання щодо кандидатів на керівні посади в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органах в Україні

1. Громадяни України, перелік яких наведено в статті 3 цього Закону, зобов’язані скласти люстраційну заяву (зізнання), що стосується інформації про їх співпрацю з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 року, а з 1991 року з спецслужбами інших держав, в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації, або про відсутність такої співпраці.

2. Люстраційна заява (зізнання) подається особою одночасно з поданням нею заяви в якості кандидата на керівну посаду в об’єкті люстрації посадовій особі чи органу, що уповноважені розглядати питання про призначення кандидата на зазначену посаду. Люстраційна заява (зізнання) передається до відповідної Комісії протягом 3 днів з моменту її отримання.

3. Люстраційна заява (зізнання) кандидата в депутати Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата обласної, Київської та Севастопольської міських рад, сільського, селищного, міського голови передається відповідною виборчою комісією до Комісії лише в тому випадку, якщо особа буде обрана.

Стаття 7. Організація роботи Комісії

1. Засідання Комісії проводиться за необхідності у разі присутності на ньому Голови або його заступника і не менше чотирьох членів Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю від її складу.

2. Комісія розпочинає своє засідання не пізніш як на п’ятий день з дня надходження люстраційної заяви (зізнання) відповідно до частин другої чи третьої статті 6 цього Закону.

3. Комісія протягом 5 днів з моменту прийняття до розгляду люстраційної заяви (зізнання) кандидата:
1) формує списки кандидатів та направляє їх для оприлюднення відповідно в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” чи регіональних друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форм власності;
2) направляє до правоохоронних органів письмові запити про надання інформації стосовно кандидатів, люстраційні заяви (зізнання) яких перевіряються Комісією, щодо відповідності чи невідповідності зазначених осіб вимогам частини третьої статті 4 цього Закону.

4. Правоохоронні органи, які отримали письмовий запит Комісії, передбачений пунктом 2 частини третьої цієї статті, протягом 20 днів з моменту отримання такого запиту зобов’язані надати до Комісії обґрунтовану письмову відповідь, складену та підписану у передбаченому законом порядку, та містити в собі однозначну (ствердну чи негативну) відповідь на поставлені питання. Відповідь правоохоронного органу про відсутність відомостей не допустима.

5. Комісія має право звернутися до юридичних та фізичних осіб в Україні за отриманням інформації, визначеної законом, які протягом 10 днів з моменту отримання такого запиту повинні надати до Комісії письмову відповідь.

6. Громадяни України, громадські організації, політичні партії протягом 20 днів з дня публікації списків кандидатів відповідно до пункту 1 частини третьої цієї статті, можуть надати до Комісії свої письмові відомості щодо того чи іншого кандидата. Анонімні заяви на засіданні Комісії не розглядаються.

7. Комісія за результатами розгляду отриманих нею матеріалів щодо суб’єкта люстрації не пізніше 60 днів з з дня надходження люстраційної заяви (зізнання) приймає рішення про:
1) амністію чи заборону зайняття ним відповідної посади, бути обраним до представницького органу на визначений Комісією термін;
2) закриття провадження за відсутності підстав на заборону перебування ним на відповідній посаді, бути призначеним на керівну посаду в об’єкті люстрації чи обраним до представницького органу.

8. Копія рішення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, надсилається не пізніш як на наступний день після дня його прийняття:
1) посадовій особі чи органу, які відповідно до частин другої чи третьої статті 6 цього Закону запросили таку інформацію;
2) Міністерству юстиції України для включення інформації про особу до Державного Реєстру осіб, які пройшли процедуру люстрації.

Стаття 8. Зберігання і використання зізнань та інших матеріалів з люстрації

1. Комісії з люстрації, правоохоронні органи та інші державні органи забезпечують зберігання люстраційних заяв (зізнань) та інших матеріалів з люстрації і нерозголошення наведених у них відомостей, окрім відомостей, які згідно із законом підлягають оприлюдненню.

2. У випадках, передбачених законом, люстраційні заяви (зізнання) та інші матеріали з люстрації, видаються на письмову вимогу суду, судді, слідчого, органу дізнання, а також за письмовою заявою копії цих документів - особі, що подала цю заяву (зізнання).

Стаття 9. Порядок розгляду люстраційної заяви

1. Комісія з люстрації починає провадження у справі на підставі подання особи чи органу, що уповноважений розглядати питання про призначення кандидата на посаду чи реєстрації її як кандидата на виборну посаду, люстраційної заяви (зізнання) кандидата, особи, яка перебуває на керівній посаді в об’єкті люстрації.

2. Засідання Комісії є закритими для громадськості.

3. Особа, справа якої розглядається, має право бути присутньою на засіданні Комісії, де розглядається його люстраційна заява (зізнання), та ознайомитися з усіма матеріалами по справі, включаючи письмові документи, які її стосуються. Під час засідання Комісії особі надається право висловлювати свою позицію щодо усіх наявних доказів.

Стаття 10. Прийняття рішення комісією з люстрації

1. Комісія не пізніше 60 днів з початку провадження по матеріалах перевірки з питань люстрації приймає рішення для вирішення питання про амністію чи заборону зайняття тієї чи іншої посади, бути обраним до представницького органу або про закриття провадження за відсутності підстав на таку заборону з обов’язковим письмовим повідомленням особі чи органу, які запросили таку інформацію.

2. Рішення про закриття провадження за відсутності підстав на заборону зайняття керівної посади виноситься, якщо кандидат на посаду:
1) не співпрацював з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 року;
2) не приховував факту співпраці із спецслужбами колишнього СРСР, та у разі повідомлення про таку співпрацю згідно з частиною другою статті 4 цього Закону, Комісією встановлено, що дії кандидата під час співпраці з спецслужбами колишнього СРСР не містили визначених законом ознак злочину;
3) не співпрацював з 1991 року та не співпрацює нині із спецслужбами інших держав, окрім випадків, передбачених законом.

3. Особи, що подали до Комісії люстраційну заяву (зізнання), в якій містяться відомості про причетність до діянь, передбачених статтею 4 цього Закону і якщо в їх діях не вбачається ознак корупції чи злочину, за мотивованим рішенням Комісії підлягають амністії або позбавляються права обіймати відповідні посади протягом п’яти років.

4. Особи, що подали до люстраційної комісії завідомо неправдиве зізнання за мотивованим рішенням Комісії позбавляються права обіймати посади, зазначені в статті 3 цього Закону, на період до десяти років.

5. У випадку, якщо у діях особи вбачаються ознаки корупційного діяння або злочину Комісія, направляє такі матеріали до відповідного правоохоронного органу для вжиття передбачених законом заходів.

Стаття 11. Оскарження рішень Комісії з люстрації

1. Скарги на рішення Комісій розглядаються апеляційними судами.

2. Рішення апеляційного суду може бути оскаржене до Верховного Суду України, який розглядає такі скарги протягом 30 днів з дня їх надходження.

Стаття 12. Державний реєстр суб’єктів люстрації

1. З метою ведення державного обліку осіб, які пройшли процедуру люстрації, та забезпечення загального доступу до цієї інформації Міністерство юстиції України веде Державний реєстр осіб, які пройшли процедуру люстрації (надалі - Реєстр). Підставою для включення інформації про особу до Реєстру є мотивоване рішення Комісії, прийняте відповідно до частини сьомої статті 7 цього Закону.

2. Включення відомостей до Реєстру здійснюється за наступними розділами:
1) “Суб’єкти щодо яких прийнято рішення про закриття провадження за відсутності підстав на заборону зайняття тієї чи іншої посади або бути обраним до представницького органу”;
2) “Суб’єкти щодо яких прийнято рішення про заборону зайняття тієї чи іншої посади”;
3) “Суб’єкти щодо яких прийнято рішення про заборону бути обраним до представницького органу”.

3. Інформація, внесена до Реєстру, оприлюднюється на сайті Міністерства юстиції України в повному обсязі. Для реалізації права доступу до відомостей Реєстру користувачам надається можливість пошуку інформації про суб’єктів люстрації у кожному з трьох розділів Реєстру за:
1) прізвищем, іменем та по батькові;
2) датою народження;
3) ідентифікаційним кодом.

4. Виключення з Реєстру інформації про особу можливе:
1) за рішенням суду, що вступило в законну силу, про скасування рішення відповідної Комісії;
2) у разі завершення терміну про заборону зайняття тієї чи іншої посади або бути обраним до представницького органу;
3) у разі смерті особи, інформацію про яку внесено до Реєстру.

5. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Обов’язки керівників органів законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об’єктів люстрації

1. Керівники органів законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об’єктів люстрації зобов’язані проводити перевірку кандидатів на зазначені в статті 4 цього Закону посади на предмет наявності інформації про них у Реєстрі і в разі включення їх до другого або третього розділів Реєстру – відмовити в призначенні на посаду на підставі вимог цього Закону.

2. У разі відсутності інформації про кандидата на посаду в усіх трьох розділах Реєстру керівник органу законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об’єктів люстрації зобов’язаний звернутися до відповідної Комісії з поданням про проведення процедури люстрації відносно кандидата на посаду.


Розділ ІІІ. Відповідальність за правопорушення,
пов’язані з люстрацією

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб

1. За ненадання, умисне затримування, надання недостовірної чи неповної інформації на запит Комісії, а також неналежне (формальне) оформлення відповіді, керівники правоохоронних органів та інших державних органів несуть відповідальність, передбачену законом.

Стаття 15. Відповідальність за розголошення відомостей, що містяться у люстраційній заяві та матеріалах її перевірки.

1. Розголошення відомостей, що містяться у люстраційній заяві, без письмової на те згоди того, хто подає зізнання, особами, яким дані зізнання стали відомими, тягне відповідальність цих осіб згідно з законом.


Розділ ІV. Контроль і нагляд за виконанням законів
у сфері люстрації

Стаття 16. Контроль за виконанням законів у сфері люстрації

1. Контроль за виконанням законів у сфері люстрації здійснюється Президентом України.

Стаття 17. Прокурорський нагляд

1. Нагляд за виконанням законів у сфері люстрації здійснюється Генеральним прокурором України й підпорядкованими йому прокурорами.


Розділ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного оприлюднення.

2. Комісії з люстрації утворюються в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом.Голова Верховної Ради
України В.Литвин
[link]
26/01/14 21:56  вопросик
>
All-new 26/01/14 20:20
Почему не звучит слово люстрация. Может боятся спугнуть рыгов до нужного голосования?
26/01/14 20:55  ОК АКА Олюня
>
All-new 26/01/14 20:20
и половина не явилась...
26/01/14 20:30  karacut
>
All-new 26/01/14 20:20
мало того что думать заставили, так еще и думать о что они должны сделать сами с собой
26/01/14 20:20  All-new
>
вопросик 23/01/14 13:53
Владимир Олейник:...на встрече с Президентом все депутаты от ПАРТИИ РЕГИОНОВ задумались!!!!, как дать ответы на те вопросы, которые подняло общество. Это и решительная борьба с коррупцией, и вопрос независимости судов, и реформирования правоохранительных органов, и проблемы малого и среднего бизнеса, и т.д.

[link]

через 4 роки монопольної безмірної влади ЗАМИСЛИЛИСЬ .... коли народ повстав.....ну не КЛОУНИ?

23/01/14 13:53  вопросик
>
All-new 23/01/14 12:26
Что-то не видно их словоохотливых спикеров
Отсиживаются по заграницам?

23/01/14 12:26  All-new
>
ОК АКА Олюня 26/10/09 23:40
"Партія регіонів – це злочинне угрупування, яке діє проти українського народу. Вони обдурили людей, не виконали жодної передвиборчої обіцянки, замість покращувати людям життя прискорюють їх вимирання. Якщо все проаналізувати, то зрозуміло, що вони реалізовують програму знищення українського народу", - наголосив глава Радикальної партії.

[link]

і через 2 роки актувльно
26/10/09 23:40  ОК АКА Олюня
>
Козак-вітер 15/09/09 15:19
Съезд регионалов проходил по-американски: в зале не было стульев. Все мероприятие делегаты простояли. Благо, съезд шел недолго - на повестке дня был всего один вопрос о выдвижении лидера Партии регионов кандидатом в президенты. По итогам голосования, кандидатура Януковича была поддержана единогласно.

Отличительной чертой съезда стало отсутствие суфлера. Нарядившись в туфли из кожи питона, Янукович вышел к трибуне с распечатанной речью. Поначалу он пытался говорить по памяти, но на середине спича раскрепостился и стал читать, не отрывая глаз от листка бумаги... [link]

У комплексі з похмурими обличчями регіоналів картинка виглядала траурно – немов проводжали кандидата не на вибори, а в останню путь. фото [link] источник [link]
15/09/09 15:19  Козак-вітер
>
panch 11/09/09 13:14
Янукович пошкодував, що втретє не сів до в'язниці
[link]

Як зізнався Янукович, на думки щодо третьої "ходки" до в'язниці його надихнула атмосфера задушевного спілкування з однопартійцями.

З.І. Скільки вовка не годуй, а він всерівно в ліс дивиться

З.З.І. Зеки не бувають колишніми
11/09/09 20:40  Хелен
>
нехочуха 11/09/09 12:42
не возьмет. Слишком "Д+Г, сидели на ком. трубе" достали беспределом. До рвоты. Допа переплюнул кандидата "против всех". Это ж надо! Они парятся над интернет-опросами и опросами бабушек на скамейках, потом подают эту рвотную массу и усиленно пихают Допу цветами вперед. Не-а... фиг.;)
11/09/09 13:14  panch
>
Козак-вітер 11/09/09 11:14
харошие люди
душевные :-)
11/09/09 12:42  нехочуха
>
Хелен 5/08/09 00:06
ПР в Харькове возьмет в результате очередных\внеочередных выборов снова подавляющее большинство электората. Вы в этом сомневаетесь? А Юлю даже замена Развадовского и губернатор нынешний не спасут.
Я аполитичен- потому мне так кажется. :)
11/09/09 12:35  Семен
>
Козак-вітер 11/09/09 11:14
предлагаю создать журнал "Ублюдоид" и публиковать там подобное...
11/09/09 11:14  Козак-вітер
>
Хелен 5/08/09 00:06
Cамая дорогая свадьба в Украине: малоизвестный нардеп-"регионал" выдал свою дочь за француза. Гостей развлекали Галкин, Меладзе и Рамазотти, а зал украшал декоратор Кремля.
Самой дорогой свадьбой в Украине, которая праздновалась 09.09.09, украинские СМИ единогласно называют свадьбу дочери народного депутата от Партии Регионов Юрия Иванющенко - Яны и ее жениха-француза.

Однако «Юру Енакиевского», как называют на исторической родине Иванющенко, хорошо знает весь Донбасс.

В интернете можно найти большое количество публикаций о енакиевской братве девяностых годов, где «Юра Енакиевский» играл значительную роль. Он же традиционно вспоминается в статьях, где идет речь об убийстве Ахата Брагина.

Иванющенко никогда не подавал в суд на подобные публикации. Вообще в Украине он бывает очень редко, живёт в Монако, где его дочь Яна и нашла себе мужа, пишет Таблоид.
[link]
5/08/09 00:06  Хелен
>
ОК АКА Олюня 4/08/09 17:18
Партии регионов "переход хода" не поможет. Интерес єлектората к партии на местном уровне свзяан с авторитетом местных вождей. Сужу по Харькову. Если в неприятии оранжевой революции, точнее, ее плодов, в виде неадеквата гаранта в отношении выполнения обещаний был протест, выраженный в том, что ПР победила по всем уровням власти в выборах 2006 года, то в настоящий момент становится понятно, что лица, пришедшие к власти на неприятии электоратом помаранчевыых идей, ТУПО и НАГЛО использовали неприятие народом отхода от идей помаранчевой революции гарантом - в свою меркантильную пользу, насадив снова местечковых царьков передела. Я не сильно витиевато изъясняюсь? ;))) И кто всплыл, кто возглавил город? Всякое дерьмо, аккумулирующее в себе самый низ, самые гнусные пороки, пренебрегающее и попирающее закон, выдающие за закон собственное мироощущение, котороые готовы к интригам и могут оболгать кого угодно без понесения наказания, диктующее прокуратуре правила, диктующие судьям какие решения принимать... Лица, которые должны отбывать наказание за преступления - управляют обществом!!!

Так чего хочет Партия регионов в Харькове? Она получит ноль при таком неразборчивом подходе к управлению. И особенно к методам управления таким больши городом. Когда граждане Поздеева и Кернес предсталяютс собой громаду Харькова? Как говорится, граждане, КТО нас тут представляет? Отморозки? Нет, Партии регионов нужно очень хорошо ПОДУМАТЬ о кадровом составе.
4/08/09 17:18  ОК АКА Олюня
>
Brendon 31/07/09 17:52
Папа Оли, Станислав Иванович, как и любые родители, готов сделать все ради семейного счастья дочери. Недавно он даже вышел из БЮТ. Он был секретарем Артемовской городской организации блока. Поэтому размолвок с будущим свекром, по крайней мере на политической почве, в семье Корочанских не предвидится. «Он написал заявление два месяца назад, и мы полюбовно расстались. О причинах ухода от нас он не распространялся, но, наверное, на это решение повлияла семья», — рассказал нам глава Артемовской организации БЮТ Виктор Загурский, не объяснив, однако, каким образом судьба забросила простого инженера из Донбасса Станислава Корочанского в БЮТ. [link]
31/07/09 17:52  Brendon
>
Brendon 31/07/09 17:50
Нафіг кому ті регіони? Ми маєм КПУ, Вітренко і т.д. Это наши люди)
31/07/09 17:50  Brendon
>
fbp 31/07/09 16:50
Це чистої води брехня! ПР не може лишати чи давати завання патріарха будь-кому. Є священний синод і він рішає.
31/07/09 16:50  fbp
>
Елена 777 7/11/05 23:07
Янукович отметил заслуги Кирилла перед Партией регионов присвоением ему высокого звания «ПАРТИАРХА»

[link]
:)))))))))))

7/07/09 11:40  Хелен
>
ОК АКА Олюня 11/02/09 21:05
мне нравится это трепетное отношение к тому, чего нет. А чтобы оно появилось, эта честь и достоинство, его необходимо отвоевать в суде. Оно, видать, одно и на всех не хватает, вырывают друг у друга.

<< [1] 2 3 4 5 ... >>   (12)

  • Главная
  • Новости
  • Бизнес
  • Финансы
  • Курсы валют
  • Форумы
  • ©Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ, 2020